OGÓLNY SCHEMAT PROCEDURY KONTROLI PRZESTRZEGANIA ZASAD I WARUNKÓW KORZYSTANIA

Z ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE MIEJSKIEJ KRAKÓW –

na podstawie art. 47 ust. 3 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 646, z późn. zm.)

 

PODSTAWA PRAWNA KONTROLI:

1) art. 18 ust. 8 oraz art. 183 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2137, z późn. zm.)

2) Rozdział 5 pn. „Ograniczenia kontroli działalności gospodarczej” (art. 45-65) ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 646, z późn. zm.).

 

ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI:

- PRZESTRZEGANIE ZASAD I WARUNKÓW KORZYSTANIA Z ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

 

ZAKRES PODMIOTOWY KONTROLI:

- PRZEDSIĘBIORCY PROWADZĄCY SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH NA PODSTAWIE WYDANYCH W GMINIE MIEJSKIECH KRAKÓW ZEZWOLEŃ.

 

W szczególności, kontrolowane będą punkty sprzedaży alkoholu:

- na które wpływają skargi lub interwencje,

- wobec których prowadzono postępowania o cofnięcie zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

Przy planowaniu kontroli uwzględnia się zapis art. 58 ust. 1 ustawy Prawo przedsiębiorców, zgodnie

z którym nie przeprowadza się kontroli, w przypadku gdy ma ona dotyczyć przedmiotu kontroli objętego uprzednio zakończoną kontrolą przeprowadzoną przez ten sam organ – z określonymi w ustawie odstępstwami (art. 58 ust. 2 ustawy Prawo przedsiębiorców).

 

OSOBY PRZEPROWADZAJĄCE KONTROLE:

- upoważnieni pracownicy Wydziału Spraw Administracyjnych Urzędu Miasta Krakowa

- w razie potrzeby, w asyście funkcjonariuszy Policji lub Straży Miejskiej

 

DOKUMENTY WYMAGANE PRZEZ ORGAN KONTROLNY OD PRZEDSIĘBIORCY PODCZAS KONTROLI (art. 18 ust. 7 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi):

- zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wraz z aktualną opłatą,

- tytuł prawny do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży,

- faktury zakupu napojów alkoholowych,

 

DOKUMENTY SPORZĄDZANE PODCZAS KONTROLI:

- protokół kontrolny,

- inne (w razie potrzeby).

 

INNE UWAGI:

  • pracownicy organu kontrolnego posiadają legitymacje służbowe oraz upoważnienia do przeprowadzenia kontroli (art. 49 ustawy Prawo przedsiębiorców),
  • kontrolę przeprowadza się po uprzednim pisemnym zawiadomieniu (za wyjątkiem sytuacji opisanych w art. 48 ust. 11 ustawy Prawo przedsiębiorców),
  • przedsiębiorca zobowiązany jest do posiadania książki kontroli przedsiębiorcy oraz do pisemnego wskazania osoby upoważnionej do reprezentowania go w trakcie kontroli, w szczególności w czasie jego nieobecności (art. 50 ust. 3 i art. 57 ustawy Prawo przedsiębiorców),
  • kontrolę przeprowadza się w siedzibie przedsiębiorcy lub w miejscu wykonywania działalności gospodarczej, za zgodą lub na wniosek przedsiębiorcy kontrolę przeprowadza się w miejscu przechowywania dokumentacji, w tym ksiąg podatkowych, innym niż siedziba lub miejsce wykonywania działalności gospodarczej lub w siedzibie organu kontroli (art. 51 ustawy Prawo przedsiębiorców)

 

Wyniki kontroli przeprowadzonych w 2018 r.

  • przeprowadzono 77 kontroli, w tym część z funkcjonariuszami Policji i Straży Miejskiej,
  • w wyniku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości skutkujących wszczęciem postępowania o cofnięcie zezwolenia - stwierdzono jedynie uchybienia o charakterze porządkowym (brak stosownych wywieszek, brak książki kontroli, itp.),
  • drobne nieprawidłowości wykazane w około 20% kontrolowanych placówek usuwano w trakcie kontroli lub w zaleconym terminie,

 

Natomiast w wyniku informacji uzyskanych m. in. od Straży Miejskiej i Policji wszczęto postępowanie o cofnięcie zezwoleń w 122 placówkach.