Archiwum BIP MJO - Muzeum Inżynierii Miejskiej
Dokument archiwalny

Archiwum - zamówienia publiczne


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie: „Ochrona fizyczna nieruchomości gruntowych położonych w Krakowie przy ul. Stella-Sawickiego".

Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie, działając w oparciu o art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, zawiadamia, że do realizacji przedmiotowego zadania wybrano firmę WOLF Służba Ochrony Sp. z o.o. 31-334 Kraków, ul. Łokietka 146, która złożyła ofertę nr 2. Wybrana oferta zawiera propozycje wykonania pełnego zakresu zamówienia zgodnie z SIWZ za najniższą cenę.

Jednocześnie informujemy, że w postępowaniu złożono 6 ofert.

Oferta nr 1. Biuro Ochrony Osób i Mienia „Ares” Grzegorz Cieślik 32-300 Olkusz, ul. Kr K. Wielkiego 29/34

Cena brutto złożonej oferty 177,12 PLN. Liczba przyznanych punktów: 9,55;

Oferta nr 2. WOLF Służba Ochrony Sp. z o.o. 31-334 Kraków, ul. Łokietka 146

Cena brutto złożonej oferty wynosi: 169,13 PLN. Liczba przyznanych punktów: 10,00;

Oferta nr 3. ERA Sp. z o.o. 41-500 Chorzów, ul. Katowicka 16B

Cena brutto złożonej oferty wynosi: 219,92 PLN. Liczba przyznanych punktów: 7,69;

Oferta nr 4. Agencja Ochrony Kowalczyk MK Sp. z o.o. 01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 64 lok. 128

Cena brutto złożonej oferty wynosi 190,99 PLN. Liczba przyznanych punktów: 8,85;

Oferta nr 5. Agencja Ochrony Osób i Mienia „Justus” Sp. z o.o. 30-733 Kraków, ul. Bagrowa 9

Cena brutto złożonej oferty wynosi 179,78 PLN. Liczba przyznanych punktów: 9,41

Oferta nr 6. „Komandos-Ochrona” Sp. z o.o. 30-084 Kraków, ul. Podchorążych 3

Cena brutto złożonej oferty wynosi 197,78 PLN. Oferta nie oceniana.

Po dokonaniu formalnej oceny ofert Zamawiający na podstawie, art. 24 ust. 2 pkt. 2 ustawy Pzp, z postępowania wykluczył jednego Wykonawcę tj. firmę:

„Komandos-Ochrona” Sp. z o.o. 30-084 Kraków, ul. Podchorążych 3 z uwagi na to, że w wyznaczonym terminie składania ofert nie wniósł wymaganego wadium, tj.: do dnia 14.12.2012 r. do godziny 12:00, wadium nie wpłynęło na konto Zamawiającego. Wadium Wykonawcy wpłynęło na konto Zamawiającego dnia 14.12.2012 r. o godzinie 14:39.

Oferta złożona przez Wykonawcę wykluczonego z postępowania została odrzucona na podstawie art.24 ust.4 w związku z art.24 ust.2 pkt 2 ustawy Pzp.

 

Umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po upływie 5 dni od daty przekazania faksem przedmiotowej informacji wykonawcom.

 

Ochrona fizyczna nieruchomości gruntowych położonych w Krakowie przy ul. Stella-Sawickiego.

 

Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie ogłasza przetarg na pn:"Ochrona fizyczna nieruchomości gruntowych położonych w Krakowie przy ul. Stella-Sawickiego". Termin składania ofert upływa 14 grudnia 2012 r

 

Lista załączników:

1. Ogłoszenie o zamówieniu.

2. SIWZ i zał. 1-8.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie „Remont dachów hal D2 oraz D4 wraz z bezpośrednio powiązanym zakresem robót budowlano-instalacyjnych: renowacja ścian murowych, naprawa świetlików dachowych”.

 

Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie, działając w oparciu o art. 92 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, zawiadamia, że do realizacji przedmiotowego zadania wybrano firmę DACHTECHNIKA Jerzy Pociask, 30-721 Kraków, ul. Lipska 57/66. Cena brutto złożonej oferty wynosi: 346 752,79 PLN

Wybrana oferta zawiera propozycje wykonania pełnego zakresu zamówienia zgodnie z SIWZ za najniższą cenę. Zgodnie z przyjętym w specyfikacji kryterium oceny oferta otrzymała 10 punktów. W postępowaniu złożono 1 ofertę.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 94 ust.2 pkt.1 lit a) upzp, umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta przed upływem terminu określonego w art.94 ust.1 pkt 2.

 


Remont dachów hal D2 oraz D4 wraz z bezpośrednio powiązanym zakresem robót budowlano-instalacyjnych: renowacja ścian murowych, naprawa świetlików dachowych.

Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie ogłasza przetarg pn:"Remont dachów hal D2 oraz D4 wraz z bezpośrednio powiązanym zakresem robót budowlano-instalacyjnych: renowacja ścian murowych, naprawa świetlików dachowych". Termin składania ofert upływa 20 sierpnia 2012 r.

 

Lista załączników:

1.Ogłoszenie o zamówieniu

2. SIWZ i zał. 1-7

3. zał. 8 Dokumentacja projektowa

- zał. 8a przedmiar

- zał. 8b-1 dokumentacja proj. budowlana - architektura i konstrukcja

- zał. 8b-2 dokumentacja proj. wykonawcza architektura

- zał. 8b-3 opinia konstrukcyjna, konstrukcja

- zał. 8b-4 dok. fotograficzna inwentaryzacja hale D2 i D4

- zał. 8b-5 inwentaryzacja

- zał. 8c STWiORInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Dostawa, montaż i uruchomienie czterech monitorów LCD, trzech infomatów oraz zestawu audioprzewodników w ramach inwestycji pilotażowej projektu "Druga szansa" - współfinansowanego ze środków Programu dla Europy Środkowej (Central Europe Programme) na lata 2007-2013"

 

Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie, działając w oparciu o art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, zawiadamia, że do realizacji przedmiotowego zadania wybrano firmę Infobox Sp. z o.o. 43-400 Cieszyn, ul. Kraszewskiego 9, która złożyła ofertę nr 1. Wybrana oferta zawiera propozycje wykonania pełnego zakresu zamówienia zgodnie z SIWZ za najniższą cenę.


Jednocześnie informujemy, że w postępowaniu złożono 3 oferty.
Oferta nr 1.
Infobox Sp. z o.o. 43-400 Cieszyn, ul. Kraszewskiego 9
Cena brutto złożonej oferty 324 267,36 PLN. Liczba przyznanych punktów: 10,00;
Oferta nr 2.
TDC POLSKA S.C. Jacek Nyga, Zenon Nyga 64-920 Piła, ul. Wyspiańskiego 9A
Cena brutto złożonej oferty wynosi: 324 031,20 PLN. Oferta nie oceniana.
Oferta nr 3.
Konsorcjum firm Expander Jarosław Baran 30-114 Kraków, ul. Kościuszki 43 i EC Sybiltech sp. z o.o. 31-476 Kraków, ul. Lublańska 34
Cena brutto złożonej oferty wynosi: 352 711,32 PLN. Liczba przyznanych punktów: 9,19;

Po dokonaniu formalnej oceny ofert Zamawiający na podstawie, art. 24 ust. 2 pkt. 2 ustawy Pzp, z postępowania wykluczył jednego Wykonawcę, tj. firmę TDC POLSKA S.C. Jacek Nyga, Zenon Nyga 64-920 Piła, ul. Wyspiańskiego 9A z uwagi na to, że w wyznaczonym terminie składania ofert nie wniósł wymaganego wadium, t.j. do dnia 12.12.2011 r. do godziny 10:00, wadium nie wpłynęło na konto Zamawiającego. Wadium Wykonawcy wpłynęło na konto Zamawiającego dnia 12.12.2011 r. o godzinie 12:02.
Oferta złożona przez Wykonawcę wykluczonego z postępowania została odrzucona na podstawie art.24 ust.4 w związku z art.24 ust.2 pkt 2 ustawy Pzp.

Umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po upływie 5 dni od daty przekazania faksem przedmiotowej informacji wykonawcom.

 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie „Ochrona fizyczna nieruchomości gruntowych położonych w Krakowie przy ul. Stella-Sawickiego".


Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie, działając w oparciu o art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, zawiadamia, że do realizacji przedmiotowego zadania wybrano firmę PW MICROS Józef Lipiński 85-147 Bydgoszcz, ul. Dąbrowa 20, która złożyła ofertę nr 1. Wybrana oferta zawiera propozycje wykonania pełnego zakresu zamówienia zgodnie z SIWZ za najniższą cenę.
Jednocześnie informujemy, że w postępowaniu złożono 5 ofert.
Oferta nr 1.
PW MICROS Józef Lipiński 85-147 Bydgoszcz, ul. Dąbrowa 20
Cena brutto złożonej oferty 181,55 PLN. Liczba przyznanych punktów: 10,00;
Oferta nr 2.
FENIKS-SYSTEM M. Gierat, M. Kucharek sp. j. 31-406 Kraków, al. 29-go Listopada 130/516E.
Cena brutto złożonej oferty wynosi: 64285,70 PLN. Liczba przyznanych punktów: 0,028;
Oferta nr 3.
Agencja Ochrony Osób i Mienia „Justus" Sp. z o.o. 30-210 Kraków, ul. Hofmana 22
Cena brutto złożonej oferty wynosi: 184,47 PLN. Liczba przyznanych punktów: 9,80;
Oferta nr 4.
WOLF Służba Ochrony Sp. z o.o. 31-334 Kraków, ul. Łokietka 146
Cena brutto złożonej oferty wynosi 175,35 PLN.
Oferta nr 5.
Spółdzielnia MUSI w Krakowie 30-507 Kraków, ul. Celna 9
Cena brutto złożonej oferty wynosi 223,76 PLN.
Po dokonaniu formalnej oceny ofert Zamawiający na podstawie, art. 24 ust. 2 pkt. 2 ustawy Pzp, z postępowania wykluczył dwóch Wykonawców tj. firmy:
1. WOLF Służba Ochrony Sp. z o.o. 31-334 Kraków, ul. Łokietka 146 z uwagi na to, że w wyznaczonym terminie składania ofert nie wniósł wymaganego wadium, tj. do dnia 15.12.2011 r. do godziny 10:00, wadium nie wpłynęło na konto Zamawiającego. Wadium Wykonawcy wpłynęło na konto Zamawiającego dnia 15.12.2011 r. o godzinie 11:22.
2. Spółdzielnia MUSI w Krakowie 30-507 Kraków, ul. Celna 9 z uwagi na to, że w wyznaczonym terminie składania ofert nie wniósł wymaganego wadium, tj. do dnia 15.12.2011 r. do godziny 10:00, wadium nie wpłynęło na konto Zamawiającego. Wadium Wykonawcy wpłynęło na konto Zamawiającego dnia 15.12.2011 r. o godzinie 11:00.
Oferty złożone przez Wykonawców wykluczonych z postępowania zostały odrzucone na podstawie art.24 ust.4 w związku z art.24 ust.2 pkt 2 ustawy Pzp.

 

Umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po upływie 5 dni od daty przekazania faksem przedmiotowej informacji wykonawcom.

 

Ochrona fizyczna nieruchomości gruntowych położonych w Krakowie przy ul. Stella-Sawickiego.

Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie ogłasza przetarg na pn:"Ochrona fizyczna nieruchomości gruntowych położonych w Krakowie przy ul. Stella-Sawickiego". Termin składania ofert upływa 15 grudnia 2011 r.

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. SIWZ i zał. 1-8

 

 

Dostawa, montaż i uruchomienie czterech monitorów LCD, trzech infomatów oraz zestawu audioprzewodników w ramach inwestycji pilotażowej projektu "Druga szansa"
- współfinansowanego ze środków Programu dla Europy Środkowej (Central Europe Programme) na lata 2007-2013.

Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie ogłasza przetarg na pn:Dostawa, montaż i uruchomienie czterech monitorów LCD, trzech infomatów oraz zestawu audioprzewodników w ramach inwestycji pilotażowej projektu "Druga szansa"- współfinansowanego ze środków Programu dla Europy Środkowej (Central Europe Programme) na lata 2007-2013. Termin składania ofert upływa 12 grudnia 2011 r.

Lista załączników:

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. SIWZ i zał 1-7

3. zał. 8 Dokumentacja techniczna

- zał. 8a Przedmiar robót i formularz cenowy

- zał. 8b Dokumentacja techniczna STWiOR

I.pytania i odpowidzi do SIWZ z dnia 05.12.2011 r.

I2. pytania i odpowiedzi do SIWZ z dnia 06.12.2011 r.

I3. pytania i odpowiedzi do SIWZ z dnia 07.12.2011 r.

 

 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Dostawa, montaż i uruchomienie czterech monitorów LCD, trzech infomatów oraz zestawu audioprzewodników w ramach inwestycji pilotażowej projektu "Druga szansa" - współfinansowanego ze środków Programu dla Europy Środkowej (Central Europe Programme) na lata 2007-2013"


Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie zawiadamia, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust.1 pkt.4) ustawy Prawo zamówień publicznych z uwagi na to że cena oferty najkorzystniejszej przewyższa kwotę którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

Uzasadnienie:

w postępowaniu złożono 2 oferty:

 

Oferta nr 1 MOVI TECH Ł. Marzec, I. Pityńska sp. j. adres: ul. Okulickiego 18/12 Rzeszów 35-206

cena brutto: 243 082,44 PLN , termin wykonania: 28 dni od daty podpisania umowy.

Oferta nr 2 EC Sybiltech Sp. z o.o. adres: ul. Lublańska 34 Kraków 31-476 cena brutto: 512 455,25 PLN termin wykonania: 28 dni od daty podpisania umowy.

 

Zamawiający działając na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2 ustawy PZP odrzucił ofertę nr 1 złożoną przez MOVI TECH Ł. Marzec, I. Pityńska sp. j. ul. Okulickiego 18/12 Rzeszów 35-206 z uwagi na to, iż treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wykonawca nie załączył do oferty kosztorysu ofertowego. Zgodnie z zapisami Rozdziału X - Opis sposobu przygotowania ofert pkt. 11 oraz 12 ppkt. 8 specyfikacji istotnych warunków zamówienia Wykonawca zobowiązany był załączyć do oferty kosztorys opracowany w formie uproszczonej zawierający kalkulację ceny robót budowlanych. Dokument załączony do oferty nie jest kosztorysem a jedynie przedmiarem robót z naniesionymi wartościami poszczególnych rozdziałów przedmiaru dotyczących kolejnych rodzajów robót. Dokument taki uniemożliwia szczegółowe rozliczenie powykonawcze rzeczywiście wykonanych prac z uwagi na brak cen jednostkowych we wszystkich pozycjach. Zgodnie z przepisami ustawy PZP brak jest możliwości wezwania Wykonawcy do uzupełnienia dokumentu. W związku z czym oferta podlega odrzuceniu. Ponadto w Formularzu cenowym Wykonawca nie podał nazw i symboli oferowanego sprzętu, oprogramowania i urządzeń. W świetle przepisów ustawy taki brak nie jest możliwy do usunięcia w trybie art.26 ust.3 i 4 ustawy.
Ponadto w ofercie stwierdzono następujące braki:
1. Brak kart katalogowych zaoferowanego sprzętu, oprogramowania i urządzeń co uniemożliwia ocenę czy oferowane dostawy spełniają minimalne parametry techniczne opisane w specyfikacji.
2. Załączony dokument referencyjny wystawiony przez Muzeum Historyczne Krakowa nie potwierdza że opisane w wykazie realizacji dostawy zostały wykonane należycie.
3. W przypadku drugiej realizacji wskazanej w wykazie brak jest informacji dotyczącej faktycznej wartości dostaw w wykonanym zamówieniu.

 

Zamawiający odstąpił od wezwania do wyjaśnienia i uzupełnienia dokumentów których mowa w pkt. 1, 2, 3 z uwagi na to że oferta wykonawcy mimo uzupełnienia podlega odrzuceniu.

Z uwagi na to że oferta nr 2 zawiera cenę przekraczającą kwotę którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia postępowanie należało unieważnić.

 

 

 

 

Dostawa, montaż i uruchomienie czterech monitorów LCD, trzech infomatów oraz zestawu audioprzewodników w ramach inwestycji pilotażowej projektu "Druga szansa"
- współfinansowanego ze środków Programu dla Europy Środkowej (Central Europe Programme) na lata 2007-2013.

Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie ogłasza przetarg na pn:Dostawa, montaż i uruchomienie czterech monitorów LCD, trzech infomatów oraz zestawu audioprzewodników w ramach inwestycji pilotażowej projektu "Druga szansa"- współfinansowanego ze środków Programu dla Europy Środkowej (Central Europe Programme) na lata 2007-2013. Termin składania ofert upływa 22 listopada 2011 r.

Lista załączników:

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2.SIWZ i zał. 1-8

3. zał. 8a Przedmiar

4. zał. 8b Dokumentacja techniczna

5. zał. 8c Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót

6. Uzupełnienie załącznika 8c SIWZ

7. Formularze do pobrania.

--- zmiana do SIWZ ---

I. pytania i odpowiedzi do SIWZ z dnia 19.11.2011 r.

 

 

 

 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie Świadczenie usług konsultingowych w zakresie doradztwa i obsługi ekonomiczno-finansowej przy realizacji Projektu pn. "Druga szansa" - realizowanego w ramach Programu dla Europy Środkowej (Central Europe Programme) na lata 2007-2013.

 

Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie, działając w oparciu o art. 92 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, zawiadamia, że do realizacji przedmiotowego zadania wybrano firmę BUK INVEST Spółka z o.o., 31-422 Kraków, ul. Nuszkiewicza 19/29. Cena brutto złożonej oferty wynosi: 126 880,00 PLN
Wybrana oferta zawiera propozycje wykonania pełnego zakresu zamówienia zgodnie z SIWZ za najniższą cenę. Zgodnie z przyjętym w specyfikacji kryterium oceny oferta otrzymała 10 punktów. W postępowaniu złożono 1 ofertę.
Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 94 ust.2 pkt.1 lit a) upzp, umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta przed upływem terminu określonego w art.94 ust.1 pkt 2.

 

 

Świadczenie usług konsultingowych w zakresie doradztwa i obsługi ekonomiczno-finansowej przy realizacji Projektu pn. "Druga szansa" - realizowanego w ramach Programu dla Europy Środkowej (Central Europe Programme) na lata 2007-2013.

Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie ogłasza przetarg pn: "Świadczenie usług konsultingowych w zakresie doradztwa i obsługi ekonomiczno-finansowej przy realizacji Projektu pn. "Druga szansa" - realizowanego w ramach Programu dla Europy Środkowej (Central Europe Programme) na lata 2007-2013". Termin składania ofert upływa 31 grudnia 2010 r.

Lista załączników:

1. Ogłoszenie o zamówieniu.

2. SIWZ i zał.1-7

 


 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie „Ochrona fizyczna nieruchomości gruntowych położonych w Krakowie przy ul. Stella-Sawickiego".


Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie, działając w oparciu o art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, zawiadamia, że do realizacji przedmiotowego zadania wybrano firmę Podgórska Spółdzielnia „ Ochrona Mienia" 30-819 Kraków, ul. Górników 13, która złożyła ofertę nr 2. Wybrana oferta zawiera propozycje wykonania pełnego zakresu zamówienia zgodnie z SIWZ za najniższą cenę.
Jednocześnie informujemy, że w postępowaniu złożono 8 ofert.
Oferta nr 1. Konsorcjum firm:
Konsalnet Holding Sp. o.o. 01-756 Warszawa, ul. Przasnyska 6 A. - (lider)
Konsalnet Security Sp. z o.o. 01-756 Warszawa, ul. Przasnyska 6 A.
Konsalnet Skorpion Sp. z o.o. 01-756 Warszawa, ul. Przasnyska 6 A
Cena brutto złożonej oferty 240,97 PLN, Liczba przyznanych punktów: 7,52;
Oferta nr 2. Podgórska Spółdzielnia „Ochrona Mienia" 30-819 Kraków, ul. Górników 13. Cena brutto złożonej oferty wynosi: 181,24 PLN. Liczba przyznanych punktów: 10,00;
Oferta nr 3. Przedsiębiorstwo „Dyskam" Sp. z o.o. 30-059 Kraków, ul. Reymonta 22. Cena brutto złożonej oferty wynosi: 222,04 PLN. Liczba przyznanych punktów: 8,16;
Oferta nr 4. Przedsiębiorstwo P.H.U. Specjał Sp. z o.o. 35-322 Rzeszów, ul. Ciepłownicza 8. Cena brutto złożonej oferty wynosi 197,64 PLN. Liczba przyznanych punktów: 9,17;
Oferta nr 5. Agencja ochrony Juwentus P.H.U sp.j Kalińska M.B, Kaliński R. 02-826 Warszawa, ul. Poloneza 91. Cena brutto złożonej oferty wynosi 203,50 PLN. Liczba przyznanych punktów: 8,90;
Oferta nr 6. Justus D.W.A. Sp. z o.o. Pl. Szczepański 5, 31-011 Kraków. Cena brutto złożonej oferty wynosi 187,39 PLN. Liczba przyznanych punktów: 9,67;
Oferta nr 7. Konsorcjum firm:
Komandos - Kraków Sp. z o.o. 30-084 Kraków, ul. Podchorążych 3. -(lider)
Komandos - Ochrona Sp. z o.o. 30-084 Kraków, ul. Podchorążych 3
Cena brutto złożonej oferty wynosi 222,53 PLN. Liczba przyznanych punktów: 8,14;
Oferta nr 8. PW Micros Józef Lipieński 85-147 Bydgoszcz, ul. Dąbrowa 20. Cena brutto złożonej oferty wynosi 187,39 PLN. Liczba przyznanych punktów: 9,67.

Umowa o zamówienie publiczne może być zawarta po upływie 5 dni od daty przekazania faksem przedmiotowej informacji wykonawcom.

 

 

 

Usługa fizycznej ochrony prowadzonej przez jednoosobowy posterunek ochrony - nieruchomości gruntowych położonych w Krakowie przy ul. Stella-Sawickiego, pozostających w użytkowaniu Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie.

 

Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie ogłasza przetarg pn: "Ochrona fizyczna nieruchomości gruntowych położonych w Krakowie przy ul. Stella-Sawickiego". Termin składania ofert upływa 18 listopada 2010 r.

 

Lista załączników:

1. Ogłoszenie o zamówieniu.

2. SIWZ i zał. 1-8

3. Pytania i odpowiedzi do SIWZ z dnia 15.11.2010 r.

 

 

 

 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie „Kwartał św. Wawrzyńca - budowa centrum kulturowego na krakowskim Kazimierzu: rewaloryzacja dziedzińca i placów (etap IIc) - wykonanie i montaż elementów małej architektury, nawierzchni bezpiecznego upadku oraz rozbudowa istniejącego systemu telewizji dozorowej".
Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie, działając w oparciu o art. 92 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, zawiadamia, że do realizacji przedmiotowego zadania wybrano firmę Zakład Remontowo-Budowlany „URBI" Spółka z o.o., 31-416 Kraków, ul. Dobrego Pasterza 116. Cena brutto złożonej oferty wynosi: 396 164,94 PLN
Wybrana oferta zawiera propozycje wykonania pełnego zakresu zamówienia zgodnie z SIWZ za najniższą cenę. Zgodnie z przyjętym w specyfikacji kryterium oceny oferta otrzymała 10 punktów. W postępowaniu złożono 1 ofertę.
Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 94 ust.2 pkt.1 lit a) upzp, umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta przed upływem terminu określonego w art.94 ust.1 pkt 2.

 

Rewaloryzacja dziedzińca i placów (etap IIc) - wykonanie i montaż elementów małej architektury, nawierzchni bezpiecznego upadku oraz rozbudowa istniejącego systemu telewizji dozorowej.

Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie ogłasza przetarg na pn: "Kwartał św. Wawrzyńca - budowa centrum kulturowego na krakowskim Kazimierzu: rewaloryzacja dziedzińca i placów (etap IIc) - wykonanie i montaż elementów małej architektury, nawierzchni bezpiecznego upadku oraz rozbudowa istniejącego systemu telewizji dozorowej". Termin składania ofert upływa 28 lipca 2010 r.

Lista załączników:

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. SIWZ i zał. 1-9

3. zał. 10a. Przedmiar

4. zał.10b Dokumentacja projektowa.

- zał.10b-A Dokumentacja projektowa CCTV

- zał.10b-B Dokumentacja projektowa - mała architektura.

5. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót

 

 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie, działając w oparciu o art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zawiadamia, że do realizacji przedmiotowego zadania wybrano firmę ANTI S.A., 52-255 Wysoka, ul. Chabrowa 10, która złożyła ofertę nr 1. Wybrana oferta zawiera propozycje wykonania pełnego zakresu zamówienia zgodnie z SIWZ za najniższą cenę.

Jednocześnie informujemy, że w postępowaniu złożono 2 oferty.
Oferta nr 1. ANTI S.A., 52-255 Wysoka, ul. Chabrowa 10. Cena brutto złożonej oferty wynosi: 823 655,16 PLN.
Oferta nr 2 Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych i Budowlanych HALUX Sp. z o.o. 30-701 Kraków, ul. Zabłocie 21. Cena brutto złożonej oferty wynosi: 696 674,43 PLN.
Zbiorcza ocena streszczenia oceny i porównania złożonych ofert zawarta jest w druku ZP-21 załączonym do niniejszego zawiadomienia.
Po dokonaniu formalnej oceny ofert Zamawiający na podstawie, art. 24 ust. 2 pkt. 2 ustawy Pzp, z postępowania wykluczył jednego Wykonawcę tj. firmę, Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych i Budowlanych HALUX Sp. z o.o. 30-701 Kraków, ul. Zabłocie 21 z uwagi na to, że w wyznaczonym terminie składania ofert nie wniósł wymaganego wadium, t.j. do dnia 26.03.2010 r. do godziny 11:00, wadium nie wpłynęło na konto Zamawiającego. Wadium Wykonawcy wpłynęło na konto Zamawiającego dnia 26.03.2010 r. o godzinie 14:41.
Ponadto załączone do oferty dokumenty nie potwierdzają spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Z uwagi na to, że oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu na podstawie art.24 ust.4 w związku z art.24 ust.2 pkt 2 ustawy, Zamawiający odstąpił od wzywania Wykonawcy w trybie art.26 ust.3 ustawy do uzupełnienia brakujących dokumentów. Dodatkowo załączony do oferty kosztorys ofertowy, nie spełnia zapisów specyfikacji, co do wymaganej formy kosztorysu, a w Formularzu oferty Wykonawca nie podał daty wykonania zamówienia.

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert: załącznik ZP-21

 

Rewaloryzacja dziedzińca i placów (etap IIc)

Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie ogłasza przetarg na roboty budowlane "Kwartał św. Wawrzyńca - budowa centrum kulturowego na krakowskim Kazimierzu: rewaloryzacja dziedzińca i placów etap IIc". Termin składania ofert upływa 26 marca 2010 r.

Lista załączników:

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. SIWZ i zał. 1-9

3. zał. 10a Przedmiar

4.zał. 10b Mapa sytuacyjna - dziedziniec i place etap IIc.

5. zał.10c Dokumentacja projektowa.

- zał. 10c-A Dokumentacja projektowa - zagospodarowanie terenu

- zał.10c-B Dokumentacja projektowa - kanalizacja

- zał. 10c-C Dokumentacja projektowa  - drogi

- zał.10c-D Dokumentacja projektowa - oświetlenie

- zał.10c-E Dokumentacja projektkowa - zieleń

- zał10c-F Informacja dotycząca materiałów budowlanych ujętych w dokumentacji projektowej.

6. zał.10d Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót

7.Pytania i odpowiedzi do SIWZ z dnia 19.03.2010 r.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Dot.

postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie „Kwartał św. Wawrzyńca - budowa centrum kulturowego na krakowskim Kazimierzu: rewaloryzacja dziedzińca i placów(etap II) wraz z iluminacją, wymianą instalacji oraz konserwacją techniczną i estetyczną elewacji". Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie działając na podstawie art. 92 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych zawiadamia że do realizacji przedmiotowego zadania wybrano Konsorcjum Firm INTEGER SA 53-234 Wrocław, ul. Grabiszyńska 241 B oraz ANTI SA, ul. Chabrowa 10, 52-255 Wysoka, które złożyło ofertę z ceną brutto 3.772.160,05 PLN. Oferta zawiera propozycje wykonania całości zamówienia zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia za najniższą cenę. Oferta otrzymała 10,00 punktów.
Jednocześnie informujemy, że w postępowaniu wpłynęły 2 oferty.
Druga oferta złożona przez Konsorcjum Firm KROZ H. Pachla, ul. Lecha 16, 30-565 Kraków i GRANIT D.Pylak, Al. Wojska Polskiego 47, 58-150 Strzegom z ceną brutto 4.049.558,46 PLN otrzymała 9,31 punktów.

 

 

Rewaloryzacja dziedzińca i placów (etap II) wraz z iluminacją, wymianą instalacji oraz konserwacja techniczna i estetyczna elewacji.

Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie ogłasza przetarg na roboty budowlane "Kwartał św. Wawrzyńca - budowa centrum kulturowego na krakowskim Kazimierzu: rewaloryzacja dziedzińca i placów (etap II) wraz z iluminacją, wymianą instalacji oraz konserwacja techniczna i estetyczna elewacji". Termin składania ofert upływa 10 września 2009 r

Lista załączników:

1.Ogłoszenie o zamówieniu.

2. SIWZ i zał. 1-9

3. zał. 10a Przedmiar

4. Dokumentacja projektowa zał.10b

- zał.10b-A Dokumentacja projektowa - zagospodarowanie terenu

- zał.10b-B Dokumentacja projektowa - drogi

-zał.10b-C Dokumentacja projektowa - kanalizacja

- zał.10b-D Dokumentacja projektowa - woda

- zał.10b-E Dokumentacja projektowa - kanał odwadniający

- zał.10b-F Dokumentacja projektowa- instalacje elektryczne, iluminacja, CCTV ruraż

- zał.10b-G Dokumentacja projektowa - zakres etapu II_ mapy sytuacyjne

5. zał.10c Program Konserwatorski

6. zał. 10d Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót

 

7. Pytania i odpowiedzi do SIWZ z dn. 04.09.2009 r.

 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dot. Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie „ Kwartał św. Wawrzyńca budowa centrum kulturowego na Krakowskim Kazimierzu : kompleksowa rewaloryzacja wraz z rozbudową zabudowy C".

1. Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie działając na podstawie art.92 ust.1pkt.1 ustawy Prawo zamówień publicznych zawiadamia, że jako najkorzystniejsza w niniejszym postępowaniu została wybrana oferta nr 4, złożona przez Zakład Remontowo-Budowlany URBI Sp. Z o.o. 31-416 Kraków ul. Dobrego Pasterza 116.
Oferta obejmuje wykonanie pełnego zakresu zamówienia na warunkach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia za najniższą cenę.
Jednocześnie informujemy że w postępowaniu wpłynęły 4 oferty:
Oferta nr 1 złożona przez: KROZ H. Pachla , 30-565 Kraków, ul. Lecha 16. Cena brutto złożonej oferty po dokonaniu poprawki na podstawie art.87.2 ustawy Pzp wynosi 3.914.405,93 PLN;
Oferta nr 2 złożona przez : Sp-nia Rzemieślnicza BUDMET 31-902 Kraków, os. Willowe 30. cena złożonej oferty wynosi 4.440.124,28 PLN;
Oferta nr 3 złożona przez: Korporacja Budonis Sp. z o.o. Sp. jawna , 63-600 Kępno ul. Towarowa 9. cena oferty brutto: 3.677.819,21 PLN;
Oferta nr 4 złożona przez: Zakład Remontowo-Budowlany URBI Sp. Z o.o. 31-416 Kraków ul. Dobrego Pasterza 116. Cena oferty brutto: 3.729.690,71PLN.
Zbiorcza ocena streszczenia oceny i porównania założonych ofert zawarta jest w druku ZP-21 załączonym do niniejszego zawiadomienia.

2. Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie, działając na podstawie art.92 ust.1 pkt.2 ustawy Prawo zamówień publicznych zawiadamia, że oferta nr 3 złożona przez Korporację Budonis Sp. Z o.o.
Sp. jawna 63-600 Kępno ul. Towarowa 9, została odrzucona na podstawie art. 89 ust.1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z uwagi na to, że jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Uzasadnienie faktyczne.
Oferta zawiera błędy polegające na nie ujęciu w kosztorysie wszystkich pozycji przedmiaru załączonego do specyfikacji t. j. poz. 2.013, 4.8, 2.6, 2.5, 4.11, 1.28.- instalacje sanitarne, natomiast poz. 87 d 1.8 - nie spełnia parametrów wymaganych przez Zamawiającego.
Ponadto Wykonawca przy opracowania kosztorysu nie uwzględnił modyfikacji dokonanej przez Zamawiającego w odpowiedziach do pytań zadanych przez Wykonawców (zastaw pytań 1,2,3).
Ponieważ powyższych błędów nie można poprawić w trybie art.87 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych - ofertę należało odrzucić w oparciu o przyjęta podstawę prawną.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert: załącznik ZP-21

 

 

Kompleksowa rewaloryzacja wraz z rozbudową zabudowy C.

Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie ogłasza przetarg na roboty budowlane "Kwartał św. Wawrzyńca - budowa centrum kulturowego na krakowskim Kazimierzu: kompleksowa rewaloryzacja wraz z rozbudową zabudowy C". Termin składania ofert upływa 20 lipca 2009 r

 

Lista załączników:

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. C SIWZ i zał. 1-9

3. C SIWZ zał. 10a Przedmiar

4. Dokumentacja projektowa zał.10b

- C SIWZ zał. 10b-A Dokumentacja projektowa C

C SIWZ zał. 10b-B Dokumentacja projektowa C-2

C-2R SIWZ zał. 10b-C Dokumentacja rozbiórek

5. C SIWZ zał. 10b.1 Program konserwatorski

6. C SIWZ zał. 10c Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót

7.  Uzupełnienie 08.07.2009

8. Zmiana w SIWZ 10.07.2009 r.

9. Pytania i odpowiedzi do SIWZ z dn. 14.07.2009 r.

10. Pytania i odpowiedzi do SIWZ z dn.15.07.2009 r.

 

 


Informacja o wynikach postępowania przetargowego
Kraków dn. 14 listopada 2008r. INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO. Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót dla zadania: „Kwartał św. Wawrzyńca - budowa centrum kulturowego na krakowskim Kazimierzu: konserwacja (fugowanie i hydrofobizacja) muru licowego zabudowy szachulcowej wraz z pracami pomocniczymi, remont piwnic (D1/4-5), montaż płotków śniegowych." Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie, działając na podstawie art.93 ust.1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zawiadamia,że przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione z uwagi na to, że nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu.

 

 

 

Infromacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Kraków dn. 13 listopada 2008. INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie, działając na podstawie art.92 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych zawiadamia, że w postępowaniu złożono 6 ofert. 1 Przedsiębiorstwo Budowlano - Produkcyjne „ŁĘGPRZEM" Sp. z o.o. 31-587 Kraków, ul. Ciepłownicza 1 cena oferty: 2.859.670,92 zł, 2 Przedsiębiorstwo Rewaloryzacji Zabytków w Krakowie S.A. 31-227 Kraków, ul. Vetulaniego 1A cena oferty: 2.622.082,86 zł, 3. KROZ. Henryk Pachla 30-565 Kraków, ul. Lecha 16 cena oferty: 2.958.981,49 zł, 4 Zakład Remontowo-Budowlany „URBI" Sp. z o.o. 31-416 Kraków, ul. Dobrego Pasterza 116 cena oferty: 2.613.063,06 zł, 5 PPKZ SA 00-382 Warszawa, ul. Solec 103 cena oferty: 2.923.750,56 zł, 6. Stambud, 30-307 Kraków, ul. Barska 2 cena oferty: 2.704.905,33 zł. Po dokonaniu oceny formalnej z postępowania wykluczono, na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych, jednego wykonawcę tj. firmę PPKZ S.A. w Warszawie, 00-382 Warszawa, ul. Solec 103 z uwagi na to, że złożone wadium nie obejmuje pełnego okresu związania treścią oferty, który określony na 30 dni począwszy od dnia 24 października 2008 r.Działając na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający odrzucił ofertę złożoną przez firmę STAMBUD sp. z o.o., 30-207 Kraków, ul. Barska 2, ponieważ:Wykonawca nie złożył oświadczenia o terminie, w jakim zamówienie zostanie przez niego zrealizowane,do oferty nie załączono pełnomocnictwo w formie przewidzianej przez Zamawiającego w SIWZ. Do wykonania przedmiotu zamówienia j.w. wybrano:Zakład Remontowo-Budowlany „URBI" Sp. z o.o. 31-416 Kraków, ul. Dobrego Pasterza 116. Oferta zawiera propozycję wykonania przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ za najniższą cenę.

 

 

 

 


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Kraków dn. 04 listopada 2008r. INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót dla zadania: „Kwartał św. Wawrzyńca - budowa centrum kulturowego na krakowskim Kazimierzu - budowa przyłącza sieci cieplnej wysokoparametrowej i niskoparametrowej dla zabudowy B-C oraz równoległej instalacji kanalizacyjnej." Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie zawiadamia, że do wykonania przedmiotu zamówienia j.w. wybrano: Firmę Instalacyjną Henryk Porębski 32-002 Kokotów 275. Cena złożonej oferty wynosi kwotę brutto 305.155,90zł. Przedmiotowa oferta wpłynęła jako jedyna w postępowaniu.


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Kraków dn. 04 listopada 2008r. INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót dla zadania: „Kwartał św. Wawrzyńca - budowa centrum kulturowego na krakowskim Kazimierzu - rewaloryzacja dziedzińca i placów - etap I." Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie zawiadamia, że do wykonania przedmiotu zamówienia j.w. wybrano firmę: KROZ- Henryk Pachla, ul. Lecha 16, 30-565 Kraków. Cena złożonej oferty wynosi kwotę brutto 958.982,37 zł. Przedmiotowa oferta wpłynęła jako jedyna w postępowaniu.