Dokument archiwalny

Dotacje dla mieszkańców Krakowa zmieniających system ogrzewania z węglowego na proekologiczny.
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Krakowa informuje, że Zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Krakowa Nr XCVIII/980/05 z dnia 21 grudnia 2005 r. oraz Zarządzeniem nr 45/2006 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 11stycznia 2006 r. w roku 2006 na dofinansowanie dla osób fizycznych realizujących zadania dotyczące zmiany systemu ogrzewania na proekologiczne przeznaczone zostało ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 500 000,00 zł.

Warunkiem otrzymania dofinansowania jest:

1. zrealizowanie zadania przez zastąpienie systemów ogrzewania opartych na paliwie stałym (węglowym bądź koksowym) systemami proekologicznymi (gazowym, elektrycznym, olejowym lub przyłączeniem do miejskiej sieci ciepłowniczej),

2. złożenie wniosku o dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania na proekologiczny ze środków G/PFOŚiGW w Krakowie,

3. spełnienie wymogów formalnych, tj. przedłożenie przy podpisywaniu umowy:

a) kserokopii aktualnego dokumentu potwierdzającego własność lub zgodę właściciela budynku lub administracji na realizację zadania (oryginał do wglądu),

b) oryginału faktury VAT lub rachunku wystawionego przez przedsiębiorcę za instalację nowego systemu ogrzewania i/lub za zakup elementów związanych z nowym systemem ogrzewania (dokument po skasowaniu, tzn. opieczętowaniu do wysokości przyznanego dofinansowania będzie zwracany),

c) zaświadczenia o terminie i liczbie trwale wyłączonych palenisk (pieców) lub zaświadczenia o likwidacji kotłowni opalanej paliwem stałym wraz z informacją o mocy w kW nowego źródła, wystawionego przez przedsiębiorcę wykonującego zmianę systemu ogrzewania lub kominiarza,

d) audytu energetycznego w przypadku inwestycji powyżej 100 kW.

Kwotę dofinansowania określa się na podstawie ilości zlikwidowanych palenisk, bądź w przypadku likwidacji kotłowni opalanej paliwem stałym na podstawie ilości kilowatów (kW) zainstalowanej mocy nowego źródła.
Wysokość dofinansowania wynosi:
- 500,00 zł – za jedno całkowicie i trwale wyłączone palenisko,
- 80,00 zł – za każdy jeden kW zainstalowanej mocy nowego źródła w przypadku całkowicie i trwale wyłączonej lokalnej kotłowni, z zastrzeżeniem, że kwota dofinansowania nie może przekroczyć 100 % kosztów poniesionych przez inwestora i określonych na podstawie przedłożonych faktur VAT bądź rachunków.

O przyznaniu dofinansowania w danym roku będzie decydować kolejność złożenia wniosku. W 2006 r. rozpatrywane będą wnioski złożone w terminie do 15 grudnia 2006 r.
Przekazywanie dofinansowania odbywać się będzie do wyczerpania środków przeznaczonych w roku 2006 na realizację powyższych zadań.
Szczegółowe informacje dotyczące zasad udzielania dofinansowania i oraz składania wniosków można uzyskać w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Krakowa, os. Zgody 2 pok. 318, 320, 321, 322; pod nr tel. 616 88 44-46, 616 88 48-51 oraz w internecie http://www.krakow.pl/samorzad/?id=gfos.html.