Obowiązujący plan DOLINA DŁUBNI - KRZESŁAWICE Logo
 

UWAGA:

1) Naczelny Sąd Administracyjny wyrokiem z dnia 5 czerwca 2019 r. (sygn. akt: II OSK 598/19) stwierdził nieważność uchwały Nr XXXVI/464/2008 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "DOLINA DŁUBNI - KRZESŁAWICE" w części tekstowej i graficznej obejmującej działkę nr 26 położoną w Krakowie obręb 44 jedn. ewid. Nowa Huta.
link zewnętrznyOdnośnik do orzeczenia NSA
Powyższe orzeczenie jest prawomocne.

2) Wojewódzki Sąd Administracyjnego w Krakowie wyrokiem z dnia 31 stycznia 2012 r. (sygn. akt: II SA/Kr 1772/11), po rozpoznaniu skargi na uchwałę Nr XXXVI/464/2008 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "DOLINA DŁUBNI - KRZESŁAWICE" stwierdził nieważność zaskarżonej uchwały w części:
a) odnośnie części tekstowej w zakresie:
§ 6 ust. 1 pkt 4 lit. b tiret drugie; § 6 ust. 1 pkt 4 lit. c; § 6 ust. 1 pkt 4 lit. d tiret pierwsze w zakresie słów: "U.1", "U.2", "U.7", "U.8", "U.9"; § 6 ust. 1 pkt 4 lit. d, tiret czwarte; § 10 ust. 1 pkt 5 w zakresie słów: "U.7", "U.8"; § 10 ust. 2 w zakresie słów: "MW.1", "MW.2", "U/MW", "U.1", "U.2", "U.7", "U.8", "U.9", "US.t"; § 12 ust. 1 pkt 9 lit. a w zakresie słów: "MW.1", "MW.2"; § 12 ust. 1 pkt 9 lit. b w zakresie słów: "U/MW"; § 12 ust. 1 pkt 9 lit. d w zakresie słów: "US.t"; § 12 ust. 2 pkt 1 w zakresie słów: "z wyjątkiem części Terenu US.t w zasięgu określonym nieprzekraczalną linia zabudowy"; § 12 ust. 2 pkt 2 w zakresie słów: "oraz US.t"; § 15 ust. 2 pkt 1 lit. b w zakresie słów: "MW.1", "MW.2", "i dla Terenów zabudowy usługowo-mieszkaniowej U/MW"; § 15 ust. 2 pkt 1 lit. c w zakresie słów: "U.1", "U.2", "U.7", "U.8", "U.9", "oraz Terenu US.t"; § 16 ust. 5 pkt 3 lit. b w zakresie słów: "i US.t"; § 18 ust. 3 pkt 6 w zakresie słów: "US.t"; § 23 ust. 3 pkt 3; § 24; § 25; § 26 ust. 1 w zakresie słów: "U.1", "U.2", "U.7", "U.8", "U.9"; § 26 ust. 2 pkt 1 w zakresie słów: "U.1", "U.7", "U.8"; § 26 ust. 2 pkt 2; § 26 ust. 2 pkt 4 w zakresie słów: "i U.9"; § 26 ust. 3 pkt 3; § 26 ust. 5 w zakresie słów: "U.1", "U.2", "U.7", "U.8", "U.9"; § 26 ust. 5 pkt 1 lit. a w zakresie słów: "U.1", "U.7"; § 26 ust. 5 pkt 1 lit. b; § 26 ust. 5 pkt 1 lit. c; § 26 ust. 5 pkt 1 lit. d; § 26 ust. 5 pkt 2 lit. a w zakresie słów: "U.1", "U.7"; § 26 ust. 5 pkt 2 lit. b; § 26 ust. 5 pkt 2 lit. c w zakresie słów: "dla Terenu U.8: 35 %" oraz w zakresie słów: "U.8", "U.1", "U.9"; § 26 ust. 5 pkt 4 lit. a w zakresie słów: "U.1", "U.2", "U.7", "U.8"; § 26 ust. 5 pkt 4 lit. b; § 26 ust. 5 pkt 7 w zakresie słów: "U.1", "U.2", "U.7", "U.8", "U.9"; § 26 ust. 5 pkt 9 w zakresie słów: "U.1"; § 26 ust. 5 pkt 10 w zakresie słów: "U.1", "U.9"; § 26 ust. 5 pkt 11 w zakresie słów: "U.1"; § 26 ust. 6 w zakresie słów: "U.1", "U.2", "U.7", "U.8", "U.9"; § 29; § 33 pkt 1 w zakresie słów: "MW.1", "MW.2", "U/MW", "U.1", "U.2", "U.7", "U.8", "U.9", "US.t";
b) odnośnie rysunku planu w zakresie terenów: "MW.1", "MW.2", "U/MW", "U.1", "U.2", "U.7", "U.8", "U.9", "US.t".
link zewnętrznyOdnośnik do orzeczenia WSA
Wyrokiem z dnia 2 października 2012 r. Naczelny Sąd Administracyjny (w sprawie o sygnaturze II OSK 1426/12) oddalił skargę kasacyjną Gminy Miejskiej Kraków od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 31 stycznia 2012 r.
link zewnętrznyOdnośnik do orzeczenia NSA

 

Powierzchnia planu - 49,5 ha
Jednostka ewidencyjna Nowa Huta
Dzielnica XVI Bieńczyce

LokalizacjaUCHWAŁA NR XXXVI/464/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "DOLINA DŁUBNI - KRZESŁAWICE" - ogłoszona w DZIENNIKU URZĘDOWYM WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NR 228, poz. 1460 z dnia 16 kwietnia 2008 r.

Plan obowiązuje od dnia 17 maja 2008 r.

Od dnia 1 lipca 2020 r. w Krakowie obowiązują nowe zasady sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń. Zasady te zostały określone w tzw. uchwale krajobrazowej tj. w uchwale Nr XXXVI/908/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia „Zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń” (Dz.U.W.M. z 9 marca 2020 r., poz. 1984).

Ustalenia tzw. uchwały krajobrazowej zastępują dotychczasowe zapisy planów miejscowych dotyczące małej architektury, reklam (w tym szyldów) i ogrodzeń - Odnośnik do strony z uchwałą krajobrazowąOdnośnik do strony bip


dokument pdf-tekst

TEKST USTALEŃ PLANU
(Uchwała w sprawie uchwalenia planu)

dokument pdf-rysunek

RYSUNEK PLANU - Załącznik nr 1 do uchwały (ok. 4 MB)
- zaktualizowany na dzień 5 czerwca 2019 r.

dokument pdf-rysunek

Rysunek infrastruktury technicznej - Załącznik nr 2 do uchwały (ok. 3 MB)
- zaktualizowany na dzień 5 czerwca 2019 r.

dokument pdf-rysunek

Rysunek planu - Załącznik nr 1 do uchwały (ok. 37 MB)
- uchwalony w dniu 12 marca 2008 r.

dokument pdf-rysunek

Rysunek infrastruktury technicznej - Załącznik nr 2 do uchwały (ok. 14 MB)
- uchwalony w dniu 12 marca 2008 r.

dokument pdf-tekst

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag dotyczących projektu planu
Załącznik nr 3 do uchwały
(wyłączona jawność)*

dokument pdf-tekst

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej
Załącznik nr 4 do uchwały

strona bip

Strona źródłowa BIP
z uchwałą z dnia 12 marca 2008 r.

link zewnętrzny

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NR 228, poz. 1460 z dnia 16 kwietnia 2008 r. - ogłoszenie uchwały Nr XXXVI/464/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2008 r. (Dokument PDF ze strony bip.malopolska.pl)plik spakowany w rar


Elementy planu w DGN

dokument pdf-tekst


Informacja do pliku DGNstrona bip

HISTORIA SPORZĄDZENIA PLANU:
Projekty rysunków planu i ustaleń planu / Rozpatrzenia wniosków i uwag do planu / Stenogramy /
Prognoza oddziaływania na środowisko

strona bip

PRZYDATNE LINKI  (m.in. procedury dot. wydawania wypisów i wyrysów z planów miejscowych oraz zaświadczeń z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego celem urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego)


* wyłączenie jawności na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych

Rysunek planu w pdf
Odnośnik do rysunku planu


Prace nad sporządzeniem planu prowadziło BIURO
ob. WYDZIAŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO URZĘDU MIASTA KRAKOWA

Plan o charakterze ochronnym, obejmuje obszar włączony w system parków rzecznych i parków miejskich.

Lista planów obowiązującychLista planów obowiązujących  |  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznegostrona bip