Nieobowiązujący plan

UNIEWAŻNIONY
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru PĘKOWICKA - GLOGERA

Logo
 

Wyrokiem z dnia 1 lipca 2010 r. Naczelny Sąd Administracyjny (sygn. akt: II OSK 904/10) po rozpatrzeniu skargi kasacyjnej Gminy Miejskiej Kraków od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 1 lutego 2010 r. (sygn. akt II SA/Kr 1207/09) stwierdzającego nieważność uchwały Nr XXXII/424/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 stycznia 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Pękowicka - Glogera", oddalił skargę kasacyjną.

link zewnętrznyOdnośnik do orzeczenia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 1 lutego 2010 r.

link zewnętrznyOdnośnik do orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 1 lipca 2010 r.

W związku z powyższym, orzeczenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 1 lutego 2010 r. stało się prawomocne.

 

Powierzchnia planu - 96,2 ha
Jednostka ewidencyjna Krowodrza
Dzielnica IV Prądnik Biały

LokalizacjaUCHWAŁA NR XXXII/424/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 stycznia 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "PĘKOWICKA - GLOGERA" - ogłoszona w DZIENNIKU URZĘDOWYM WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NR 102, poz. 728 z dnia 12 lutego 2008 r.

Plan obowiązywał od 14 marca 2008 r. do 1 lipca 2010 r.


dokument pdf-tekst

TEKST USTALEŃ PLANU
(Uchwała w sprawie uchwalenia planu)

dokument pdf-rysunek

RYSUNEK PLANU
- Załącznik nr 1 do uchwały (ok. 3 MB)

dokument pdf-rysunek

Rysunek infrastruktury technicznej - Gospodarka wodno-ściekowa
- Załącznik nr 2 do uchwały (ok. 3 MB)

dokument pdf-rysunek

Rysunek infrastruktury technicznej - Gazownictwo, elektroenergetyka, ciepłownictwo
- Załącznik nr 3 do uchwały (ok. 3 MB)

dokument pdf-tekst

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag dotyczących projektu planu
- Załącznik nr 4 do uchwały
(wyłączona jawność)*

dokument pdf-tekst

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej
- Załącznik nr 5 do uchwały

strona bip

Strona źródłowa BIP
z uchwałą z dnia 19 grudnia 2007 r.

linki zewnętrzne

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego Nr 102, poz. 728 z dnia 12 lutego 2008 r. - ogłoszenie uchwały Nr XXXII/424/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 stycznia 2008 r. w sprawie uchwalenia planu (Dokument PDF ze strony bip.malopolska.pl)strona bip

HISTORIA SPORZĄDZENIA PLANU:
Projekty rysunków planu i ustaleń planu / Rozpatrzenia wniosków i uwag do planu / Stenogramy /
Prognoza oddziaływania na środowisko


* wyłączenie jawności na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych

Miniatura


Prace nad sporządzeniem planu prowadzone były przez wykonawcę zewnętrznego -
ARCHITEKTONICZNO - URBANISTYCZNA PRACOWNIA M.A.M. w Krakowie

strona bipPowrót  |  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznegostrona bip