Dokument archiwalny


OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
z dnia 7 marca 2008 r.
o przystąpieniu do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa.

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami), działając na podstawie Pełnomocnictwa nr 66/2007 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 18 stycznia 2007 r., zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Krakowa Uchwały Nr XVIII/229/07 z dnia 4 lipca 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa".

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej zmiany Studium. Wnioski należy składać na piśmie - w Punkcie Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Krakowa, w Biurze Planowania Przestrzennego, ul. Józefa Sarego 4 (Dziennik Podawczy - pok. nr 13), drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Krakowa, Biuro Planowania Przestrzennego, ul. Józefa Sarego 4, 31-047 Kraków lub w innej formie wskazanej w art. 63 KPA, w terminie do dnia 30 czerwca 2008 r.

Wniosek powinien zawierać: nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Wskazane jest dołączenie kserokopii wyrysu z mapy zasadniczej lub ewidencyjnej, z oznaczeniem granic terenu, którego dotyczy wniosek.

ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
Kazimierz Bujakowski


Załącznik graficzny do ogłoszenia

 

Powrót