Obowiązujący plan KRZEMIONKI Logo
 

UWAGA: Niewielka część planu utraciła moc obowiązywania w dniu 25 lipca 2017 r. wraz z wejściem w życie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "WIELICKA - KAMIEŃSKIEGO"Odnośnik do planu

 

Powierzchnia planu - 123,5 ha
Jednostka ewidencyjna Podgórze
Dzielnice: XI Podgórze Duchackie i XIII Podgórze

LokalizacjaUCHWAŁA NR XI/153/07 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "KRZEMIONKI" - ogłoszona w DZIENNIKU URZĘDOWYM WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NR 392, poz. 2564 z dnia 30 maja 2007 r.

Plan obowiązuje od dnia 30 czerwca 2007 r.


dokument pdf-tekst

TEKST USTALEŃ PLANU
(Uchwała w sprawie uchwalenia planu)

dokument pdf-rysunek

RYSUNEK PLANU - Załącznik nr 1 do uchwały (ok. 16 MB)
- zaktualizowany na dzień 25 lipca 2017 r.

dokument pdf-rysunek

Rysunek planu - Załącznik nr 1 do uchwały (ok. 5 MB)
- uchwalony w dniu 25 kwietnia 2007 r.

dokument pdf-rysunek

Rysunek infrastruktury technicznej
Załącznik nr 2 do uchwały (ok. 5 MB)

dokument pdf-tekst

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag dotyczących projektu planu
Załącznik nr 3 do uchwały
(wyłączona jawność)*

dokument pdf-tekst

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej
Załącznik nr 4 do uchwały

strona bip

Strona źródłowa BIP
z uchwałą z dnia 25 kwietnia 2007 r.

link zewnętrzny

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NR 392, poz. 2564 z dnia 30 maja 2007 r. - ogłoszenie uchwały Nr XI/153/07 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 kwietnia 2007 r. (Dokument PDF ze strony wrotamalopolski.pl)plik spakowany w rar


Elementy planu w DGN

dokument pdf-tekst


Informacja do pliku DGNstrona bip

HISTORIA SPORZĄDZENIA PLANU:
Projekty rysunków planu i ustaleń planu / Rozpatrzenia wniosków i uwag do planu / Stenogramy /
Prognoza oddziaływania na środowisko

strona bip

PRZYDATNE LINKI  (m.in. procedury dot. wydawania wypisów i wyrysów z planów miejscowych oraz zaświadczeń z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego celem urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego)


* wyłączenie jawności na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych

Rysunek planu w przeglądarce opracowań kartograficznych
Odnośnik do rysunku w przeglądarce opracowań kartograficznych


Prace nad sporządzeniem planu prowadziło BIURO
ob. WYDZIAŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO URZĘDU MIASTA KRAKOWA

Nazwa obszaru objętego planem nie jest tożsama z nazwą obszaru "Krzemionek Podgórskich". Plan obejmuje tylko ich część, wydzieloną istniejącymi "barierami" tras komunikacyjnych (ulice: Powstańców Śląskich, Kamieńskiego, Wielicka).
Obszar planu "Krzemionki" posiada specyficzny charakter i obejmuje tereny o szczególnych wartościach:
- kulturowych - m.in.: znaczną część byłego obozu koncentracyjnego "Płaszów" (w tym dawne cmentarze żydowskie), pomniki martyrologii, Kopiec Krakusa, pozostałości zespołu fortyfikacji d. Twierdzy Kraków, historyczne obiekty koncentracyjnego urządzenia poprzemysłowe, wyrobiska i otoczenie kamieniołomów: "Liban" i "Kamieniołomu Miejskiego",
- przyrodniczych - m.in. Rezerwat Przyrody "Bonarka", naturalne formy zieleni, łąk, zadrzewień i zakrzewień - w części - z cennymi siedliskami zwierząt i ptaków,
- krajobrazowych - jako jednego z elementów zespołu charakterystycznych, unikalnych form pagórków zrębowych (zespół Sowińca, Wzgórza Tynieckie, Kostrze, Pychowice, Skały Twardowskiego, Krzemionki, Wzgórze Wawelskie).
Uchwalając plan zrealizowano jego podstawowy cel  tj. ustanowienie aktu prawa miejscowego zapewniającego zintegrowaną ochronę wartości kulturowych i historycznych oraz środowiska przyrodniczego, zapewniając:
- zachowanie dziedzictwa historycznego oraz wartości  przyrodniczych i krajobrazowych,
- warunki dla ekspozycji wartości historycznych i przyrodniczych - martyrologii, kultury militarnej, ornitologii i botaniki, archeologii i geologii,
- warunki udostępnienia niektórych terenów z uwzględnieniem funkcji memoratywnych, kontemplacyjnych i edukacyjnych.

Lista planów obowiązującychLista planów obowiązujących  |  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego - odmienne zasadystrona bip