Obowiązujący plan CMENTARZ PRĄDNIK CZERWONY, CZĘŚĆ OD STRONY PÓŁNOCNEJ PRZY ULICY POWSTAŃCÓW Logo
 

Powierzchnia planu - 13,2 ha
Jednostka ewidencyjna Śródmieście
Dzielnica III Prądnik Czerwony

LokalizacjaUCHWAŁA NR V/55/07 Rady Miasta Krakowa z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "CMENTARZ PRĄDNIK CZERWONY, CZĘŚĆ OD STRONY PÓŁNOCNEJ PRZY ULICY POWSTAŃCÓW" - ogłoszona w DZIENNIKU URZĘDOWYM WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NR 168, poz. 1217 z dnia 13 marca 2007 r.

Plan obowiązuje od dnia 13 kwietnia 2007 r.


dokument pdf-tekst

TEKST USTALEŃ PLANU
(Uchwała w sprawie uchwalenia planu)

dokument pdf-rysunek

RYSUNEK PLANU
Załącznik nr 1 do uchwały (ok. 3 MB)

dokument pdf-rysunek

Rysunek infrastruktury technicznej
Załącznik nr 2 do uchwały (ok. 3 MB)

dokument pdf-tekst

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej
Załącznik nr 3 do uchwały

strona bip

Strona źródłowa BIP
z uchwałą z dnia 31 stycznia 2007 r.

link zewnętrzny

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NR 168, poz. 1217 z dnia 13 marca 2007 r. - ogłoszenie uchwały Nr V/55/07 Rady Miasta Krakowa z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie uchwalenia planu (Dokument PDF ze strony bip.malopolska.pl)plik spakowany w rar


Elementy planu w DGN

dokument pdf-tekst


Informacja do pliku DGNstrona bip

HISTORIA SPORZĄDZENIA PLANU:
Projekty rysunków planu i ustaleń planu / Rozpatrzenia wniosków i uwag do planu / Stenogramy /
Prognoza oddziaływania na środowisko

strona bip

PRZYDATNE LINKI  (m.in. procedury dot. wydawania wypisów i wyrysów z planów miejscowych oraz zaświadczeń z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego celem urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego)

Rysunek planu w przeglądarce opracowań kartograficznych
Odnośnik do rysunku w przeglądarce opracowań kartograficznych


Prace nad sporządzeniem planu prowadziło BIURO
ob. WYDZIAŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO URZĘDU MIASTA KRAKOWA

Plan ma na celu realizację działań samorządu zgodnie z uchwałą Nr CXIX/1050/98 z dnia 3 czerwca 1998 r. oraz w zakresie ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa uchwalonego w dniu 16 kwietnia 2003 r. Pozwoli na przeciwdziałanie, możliwej do zaistnienia w nieodległej przyszłości, sytuacji braku miejsc grzebalnych w obszarze Gminy Miejskiej Krakowa. Obejmuje teren położony po północnej stronie istniejącego "Cmentarza Batowickiego", pomiędzy ul. Powstańców a terenami odcinka linii kolejowej Warszawa - Kraków.

Lista planów obowiązującychLista planów obowiązujących  |  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego - odmienne zasadystrona bip