Wyszukiwarka uchwał
Numer Tytuł Data uchwalenia
LXXXII/1077/09 UCHWAŁA NR LXXXII/1077/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 października 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ''Dolina Dłubni - Obszar sportu i rekreacji''<<>>Wyrokiem z dnia 16 czerwca 2011 r. Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie (sygn. akt: II OSK 596/11) stwierdził nieważność uchwały Nr LXXXII/1077/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 października 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru '''Dolina Dłubni - Obszar sportu i rekreacj'' w zakresie: - fragmentu części graficznej rysunku planu w zakresie terenów oznaczonych symbolami ZP.1 i ZP.2 - Tereny zieleni urządzonej; - § 18 uchwały w całości; - § 6 ust. 1 pkt 4 uchwały w zakresie oznaczenia symbolami ZP.1 i ZP.2; - § 11 ust. 1 pkt 3 uchwały; - § 12 pkt 9 lit. c uchwały w zakresie oznaczenia symbolami ZP.1 i ZP.2; - § 14 ust. 2 pkt 2 uchwały w zakresie oznaczenia symbolami ZP.1 i ZP.2; - § 16 ust. 5 pkt 4 lit. b i c uchwały. Powyższe orzeczenie jest prawomocne. 2009-10-07

Pliki powiązane:

pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo

Archiwalna:

nie

 

Uchwały zmieniające:

Numer Tytuł Data uchwalenia
CXIII/2957/18 UCHWAŁA NR CXIII/2957/18 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 10 października 2018 r. w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków agospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 2018-10-10

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

 

Uchwały zmieniane:

Numer Tytuł Data uchwalenia
CXV/1202/06 UCHWAŁA NR CXV/1202/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 30 sierpnia 2006 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ''Dolina Dłubni - Obszar sportu i rekreacji'' 2006-08-30

Pliki powiązane:

pdf_logo pdf_logo

Archiwalna:

nie

 

Powrót