Wyszukiwarka uchwał
Numer Tytuł Data uchwalenia
CIII/1040/06 Uchwała Nr CIII/1040/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 1 marca 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Opatkowice - Wschód w Krakowie.>>>UWAGA>>>WSA w Krakowie wyrokiem z dnia 26.02.2007 r. w sprawie skargi Wojewody Małopolskiego na uchwałę: I. Stwierdził nieważność § 23; § 4 pkt. 1 lit. c tiret 8, § 5 ust. 2 pkt. 2 lit. c tiret 1, § 6 ust. 1 pkt. 1 lit. d w części odnoszącej się do terenów otwartych oznaczonych symbolami 47 ZO, 48 ZO, 49 ZO; § 27 ust. 2, § 28 ust. 2 w części obejmującej słowa ''nie mniej niż'' oraz rysunku planu dotyczącego terenów oznaczonych symbolami 47 ZO, 48 ZO, 49 ZO zaskarżonej uchwały. II. Określił, że uchwała w zakresie wskazanym w punkcie 1 wyroku nie może być wykonywana. Wyrok jest prawomocny od dnia 30 kwietnia 2007 r. 2006-03-01

Pliki powiązane:

pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo

Archiwalna:

nie

 

Uchwały zmieniające:

Numer Tytuł Data uchwalenia
CXIII/2957/18 UCHWAŁA NR CXIII/2957/18 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 10 października 2018 r. w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków agospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 2018-10-10

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

 

Uchwały zmieniane:

Numer Tytuł Data uchwalenia
CXXI/1092/98 UCHWAŁA NR CXXII/1092/98 Rady Miasta Krakowa z dnia 17 czerwca 1998 r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa w zakresie ustaleń dotyczących Obszarów Urządzeń Komunikacyjnych (KU) UWAGA traci moc w granicach obszaru ?III Kampus UJ- Zachód? (uchwała Nr LXXXIII/816/05 z 22.06.2005 r.) traci moc w granicach obszaru ?Opatkowice Wchód? (uchwała CIII/1040/06 z 01.02.2006 r.) traci moc w granicach obszaru rejonu ul. Pachońskiego (uchwała Nr VII/83/07 z 28.02.2007 r.) 1998-06-17

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

tak

 

Powrót