Nieobowiązujący plan

UNIEWAŻNIONY
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru WZGÓRZE ŚW. BRONISŁAWY

Logo
 

Wyrokiem z dnia 10 czerwca 2009 r. Naczelny Sąd Administracyjny (sygn. akt: II OSK 1854/08) po rozpatrzeniu skargi kasacyjnej Gminy Miejskiej Kraków od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 18 kwietnia 2008 r. (sygn. akt II SA/Kr 757/06) stwierdzającego nieważność uchwały Nr LXXXIV/833/05 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 lipca 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru "Wzgórze Św. Bronisławy", oddalił skargę kasacyjną.

link zewnętrzny
Odnośnik do orzeczenia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 18 kwietnia 2008 r.

link zewnętrznyOdnośnik do orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 10 czerwca 2009 r.

W związku z powyższym, orzeczenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 18 kwietnia 2008 r. stało się prawomocne.


 

Powierzchnia planu - 264 ha
Jednostka ewidencyjna Krowodrza
Dzielnica VII Zwierzyniec

LokalizacjaUCHWAŁA NR LXXXIV/833/05 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 lipca 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "WZGÓRZE ŚW. BRONISŁAWY" - ogłoszona w DZIENNIKU URZĘDOWYM WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NR 476, poz. 3528 z dnia 29 sierpnia 2005 r.

Plan obowiązywał od 29 września 2005 r. do 10 czerwca 2009 r.


dokument pdf-tekst

TEKST USTALEŃ PLANU
(Uchwała w sprawie uchwalenia planu)

dokument jpg-rysunek

RYSUNEK PLANU
- Załącznik nr 1 do uchwały (ok. 1 MB)

dokument jpg-rysunek

Rysunek infrastruktury technicznej
- Załącznik nr 2 do uchwały (ok. 1 MB)

dokument pdf-tekst

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag dotyczących projektu planu
- Załącznik nr 3 do uchwały
(wyłączona jawność)*

dokument pdf-tekst

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej
- Załącznik nr 4 do uchwały

strona bip

Strona źródłowa BIP
z uchwałą z dnia 6 lipca 2005 r.

linki zewnętrzne

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego Nr 476, poz. 3528 z dnia 29 sierpnia 2005 r. - ogłoszenie uchwały Nr LXXXIV/833/05 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 lipca 2005 r. w sprawie uchwalenia planu (Dokument PDF ze strony bip.malopolska.pl)strona bip

HISTORIA SPORZĄDZENIA PLANU:
Projekty rysunków planu i ustaleń planu / Rozpatrzenia wniosków i uwag do planu / Stenogramy /
Prognoza oddziaływania na środowisko


* wyłączenie jawności na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych

Miniatura


Prace nad sporządzeniem planu prowadzone były przez BIURO
ob. WYDZIAŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO URZĘDU MIASTA KRAKOWA

Plan zwyciężył w VI edycji Konkursu Europejskiej Rady Urbanistów (European Council of Spatial Planners) - Sewilla 2006 w kategorii planowanie miejscowe. (dyplom ->)

strona bipPowrót  |  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznegostrona bip