Dokument archiwalny

Uzdrowisko Swoszowice

Miasto Kraków realizuje zadania z zakresu zachowania funkcji leczniczych Uzdrowiska Swoszowice w Krakowie, określone w przepisach powszechnie obowiązującego prawa. Obejmują one między innymi działania wpisujące się w Strategię Rozwoju Turystyki w Krakowie na lata 2014-2020 (w zakresie tzw. turystyki medycznej) oraz działania z zakresu ochrony infrastruktury leczniczej i promocji zdrowia (modernizacja obiektów uzdrowiskowych wraz z ich otoczeniem). Chroniąc walory środowiska naturalnego, mają one służyć stworzeniu warunków dla wykorzystania wszystkich walorów Uzdrowiska oraz zwiększeniu atrakcyjności turystycznej i leczniczej oferty Krakowa.

Zadania Miasta ukierunkowane są przede wszystkim na zachowanie funkcji leczniczych Uzdrowiska w zakresie tworzenia i ulepszania infrastruktury komunalnej i technicznej Swoszowic, jako jednej z dzielnic Krakowa.

 

 

KONSULTACJE W SPRAWIE SPORZĄDZENIA OPERATU UZDROWISKOWEGO DLA OSIEDLA UZDROWISKOWISKO SWOSZOWICE

 

W dniu 6 lipca została podjęta Uchwała Nr L/931/16 Rady Miasta Krakowa w sprawie w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/737/16 Rady Miasta Krakowa

z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie realizacji Planu Rozwoju dla Osiedla Uzdrowisko Swoszowice. Załącznikiem do Uchwały jest Plan Rozwoju dla Osiedla Uzdrowisko Swoszowice. Aktualna treść Planu Rozwoju uwzględnia uwagi zgłoszone do projektu przez Zarząd Województwa Małopolskiego, który jest Instytucją Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020. Wskazani w planie realizatorzy projektów podstawowych, mogą ubiegać się o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 w ramach 6. Osi priorytetowej Dziedzictwo regionalne, Działanie 6.3. Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu, Poddziałanie 6.3.2. Wsparcie miejscowości uzdrowiskowych.

 

     

 

W dniu 27 kwietnia 2016 roku została podjęta Uchwała Nr XLII/737/16 Rady Miasta Krakowa w sprawie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie realizacji Planu Rozwoju dla Osiedla Uzdrowisko Swoszowice. Załącznikiem do Uchwały jest Plan Rozwoju dla Osiedla Uzdrowisko Swoszowice. Treść ww. Uchwały wraz z Załącznikiem jest dostępna w poniższym linku:

 

 

      W dniu 30.03.2016 r. odbyło się I czytanie projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie kierunków działania dla prezydenta Miasta Krakowa w zakresie realizacji Planu Rozwoju dla osiedla Uzdrowisko Swoszowice

Projekt ma umożliwić ubieganie się przez jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną oraz przedsiębiorstwa o wsparcie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Wsparcie to jest przewidziane w ramach osi priorytetowej 6. dziedzictwo regionalne, działania 6.3 rozwój wewnętrznych potencjałów regionu, poddziałania 6.3.2 rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej oraz ogólnodostępnej infrastruktury uzdrowiskowej w miejscowościach uzdrowiskowych.

W dniach od października do grudnia 2015 odbyły się konsultacje z podmiotami prowadzącymi działalność na terenie Osiedla Uzdrowisko Swoszowice.

Osoby i podmioty zainteresowane mogą składać uwagi do dnia 13.04.2016 r. do Biura ds. Ochrony Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa, al. Powstania Warszawskiego 10 na adres bz.umk@um.krakow.pl. W razie pytań kontakt telefoniczny 12/616 94 97 lub 12/616 94 93.

 

 

Zarządzenie Nr 640/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 16.03.2016 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie realizacji Planu Rozwoju dla Osiedla Uzdrowisko Swoszowice.

SPRAWOZDANIE Z KONSULTACJI PLANU ROZWOJU DLA OSIEDLA UZDROWISKO SWOSZOWICEUchwała  Nr LX/784/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 17 grudnia 2008r w sprawie nadania statutu dla Osiedla Uzdrowisko Swoszowice

"Program tworzenia u ulepszania infrastruktury komunalnej dla osiedla Uzdrowisko Swoszowice".

Gmina Miejska Kraków z uwagi na Uzdrowisko Swoszowice została przyjęta do Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP na podstawie uchwały Nr LXXIV/1096/13 przyjętej przez Radę Miasta Krakowa w dniu 22 maja 2013 r.

Na stronach internetowych Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP pod adresem:  http://www.sgurp.pl/, publikowane są informacje dotyczące jego działaności oraz zrzeszonych gmin uzdrowiskowych.

Informacja dotycząca współpracy Gminy Miejskiej Kraków ze Stowarzyszeniem Gmin Uzdrowiskowych RP

Informator: "Do uzdrowisk małopolskich po zdrowie, urodę, kondycję i relaks"

Informacja o Uzdrowisku Swoszowice 

Obecnie działalność lecznicza na terenie Uzdrowiska Swoszowice prowadzona jest przez:
Uzdrowisko Kraków Swoszowice Sp. z o.o
ul. Kąpielowa 70
30-698 Kraków
tel.: (12) 254-78-00
www.uzdrowisko.krakow.pl

Koordynację działań z zakresu zachowania funkcji leczniczych Uzdrowiska Swoszowice realizuje Referat Zdrowia w Biurze ds. Ochrony Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa , nr tel. 12 616-94-92


 

Dziennik zmian dokumentu:


2019-05-21 13:53:40
AGNIESZKA MYSIŃSKA
 Przeniesiono do archiwum
2018-02-27 11:27:27
ANNA SZCZEPAŃSKA
 Edycja
2018-02-27 11:27:20
ANNA SZCZEPAŃSKA
 Edycja
2018-02-27 11:14:54
ANNA SZCZEPAŃSKA
 Edycja
2017-04-04 11:58:44
ANNA SZCZEPAŃSKA
 Edycja
2016-09-02 11:12:39
ANNA SZCZEPAŃSKA
 Edycja
2016-09-02 11:10:14
ANNA SZCZEPAŃSKA
 Edycja
2016-06-07 10:58:54
MARIA PIĘTAK-FRĄCZEK
 Edycja
2016-06-07 10:58:42
MARIA PIĘTAK-FRĄCZEK
 Edycja
2016-04-08 10:51:37
ANNA SZCZEPAŃSKA
 Edycja