Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach, obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz gminach uzdrowiskowych w art. 46 oraz art. 49, określa zadania własne gminy mające na celu zachowanie funkcji leczniczych uzdrowiska, a w szczególności tworzenie i ulepszanie infrastruktury komunalnej i technicznej przeznaczonej dla uzdrowisk lub obszarów ochrony uzdrowiskowej.

W celu zachowania funkcji leczniczych Osiedla Uzdrowisko Swoszowice, opracowany został „Program tworzenia i ulepszania infrastruktury komunalnej dla Osiedla Uzdrowisko Swoszowice”, przyjęty uchwałą Nr CIV/1389/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 czerwca 2010 r. „Program tworzenia i ulepszania infrastruktury komunalnej dla Osiedla Uzdrowisko Swoszowice” (Program), sporządzono w celu analizy infrastruktury Osiedla Uzdrowisko Swoszowice pod kątem utrzymania standardów właściwych dla uzdrowisk oraz zaproponowania kierunkowych rozwiązań w zakresie najważniejszych inwestycji w infrastrukturę komunalną.

 

W roku 2017 procedowano aktualizację dokumentu ''Program tworzenia i ulepszania infrastruktury komunalnej dla Osiedla Uzdrowisko Swoszowice'' przyjętego w roku 2010.

Aktualizacja miała na celu weryfikację danych oraz wytycznych ujętych w Programie, w zakresie istniejącej oraz planowanej infrastruktury komunalnej, w dostosowaniu do istniejących warunków zagospodarowania terenu i potrzeb mieszkańców. Zakres inwestycji dotyczy modernizacji i budowy sieci wodociągowych, kanalizacji sanitarnej i opadowej, systemu zaopatrzenia w ciepło, sieci elektroenergetycznych i gazowych oraz systemu transportowego.

W aktualizacji przedstawiono plan realizacyjny zadań z podziałem na etapy oraz oszacowaniem kosztów. Plan realizacyjny jest wytyczną dla spółek i jednostek odpowiedzialnych za realizację poszczególnych zadań.

Aktualizacja Programu poddana została konsultacjom społecznym w celu poinformowania mieszkańców Krakowa o opracowaniu dokumentu oraz poznaniu opinii na temat planowanych działań w ramach projektu. Zgłoszone przez mieszkańców uwagi zostały przeanalizowane i w większości uwzględnione w dokumencie.

Uchwałą Nr LXXIII/1753/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 31 maja 2017 r. przyjęto aktualizacje dokumentu "Program tworzenia i ulepszania infrastruktury komunalnej dla Osiedla Uzdrowisko Swoszowice".

 

Zobacz też informacje w dziale Zdrowie.