Wersja dokumentu z dnia 2014-11-07 13:16:35

OBOWIĄZUJĄCY miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego BRANICE

Urząd Miasta Krakowa
Biuro Planowania Przestrzennego
ul. Józefa Sarego 4
31-047 Kraków

Logo Biura

 

UWAGA:

W obszarze planu przystąpiono do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów:

"NOWA HUTA PRZYSZŁOŚCI - IGOŁOMSKA PÓŁNOC"  oraz  "NOWA HUTA PRZYSZŁOŚCI - IGOŁOMSKA POŁUDNIE".


 


Rysunek planu w Przeglądarce opracowań kartograficznych


Obszar objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego "Branice" położony jest we wschodniej części Krakowa w odległości ok. 6 km od centrum Nowej Huty i ok. 13 km od centrum Krakowa. Obejmuje tereny po zachodniej stronie kombinatu metalurgicznego Huty im. T. Sendzimira (obecnie Mittal Steel Poland S.A.) na północ od ul. Igołomskiej - do terenów kolejowych, z zespołem obiektów  Drukarni Donnelley (znajdującej się w granicach Specjalnej Strefy Ekonomicznej), obiektów Zakładu Przerobu Złomu ZŁOMEX, a także tereny tzw. starej hałdy "Ruszcza". Na południe od ul. Igołomskiej obszar planu obejmuje m.in. nie użytkowane obiekty młyna do łamania żużla wielkopiecowego i niewielkie skupisko zabudowy mieszkaniowej przy ul. Rzepakowej, ul. Sasanek i ul. Szymańskiego.
Miejscowy plan określając przeznaczenie poszczególnych terenów, warunki ich zagospodarowania oraz zasady budowy infrastruktury technicznej i komunikacyjnej, pozwoli na rozwój tego rejonu Miasta w sferze gospodarczej i ekonomicznej.
Rozwiązania planu umożliwią m.in.:
- stworzenie tzw. „Parku Technologicznego”  po północnej i południowo-zachodniej części planu z wykorzystaniem dla nowych funkcji starych obiektów poprzemysłowych,
- lokalizację centrum logistycznego (w części północno-zachodniej planu),
- poszerzenie terenów mieszkaniowych przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną,
- lokalizację cmentarza komunalnego w Ruszczy jako rozbudowę istniejącego cmentarza parafialnego.
Plan umożliwi lokalizację:
- obiektów produkcyjnych wysokich technologii,
- centrów technologicznych,
- obiektów biurowych i administracyjnych,
- inkubatorów przedsiębiorczości,
- obiektów handlu detalicznego i hurtowego w tym wielkopowierzchniowych obiektów handlowych (część wschodnia planu wzdłuż ul. Igołomskiej),
- obiektów magazynowo-składowych,
- obiektów naukowo-badawczych (laboratoryjnych i doświadczalnych),
- obiektów związanych z usługami logistycznymi (przyjmowanie, magazynowanie, rozdział i wydawanie towarów) oraz usługi towarzyszące związane z obsługą celną  obiekty biurowe i administracyjne.
Realizując ustalenia planu stopniowo nastąpi restrukturyzacja i rewitalizacja tego rejonu Miasta, który przez wiele lat znajdował się w granicach strefy ochronnej Huty, uniemożliwiającej rozwój tego obszaru. Uchwalenie miejscowego planu umożliwia przekształcenie tych terenów w centrum nowoczesnego przemysłu, techniki i technologii, z możliwością lokalizacji innych funkcji komercyjnych.
Efektem realizacji planu będzie również zapewnienie nowych miejsc pracy, a także rozwój małej i średniej przedsiębiorczości.


Powierzchnia planu - 371,7 ha,
Jednostka ewidencyjna Nowa Huta,
Dzielnica XVIII.

Plan obowiązuje od dnia 6 stycznia 2007 r.


Lokalizacja

 

UCHWAŁA NR CXVII/1235/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 września 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "BRANICE" - ogłoszona w DZIENNIKU URZĘDOWYM WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NR 883, poz. 5358 z dnia 6 grudnia 2006 r. (Odnośnik do strony wrotamalopolski.pl):


dokument pdf-tekstTekst planu    strona bipStrona źródłowa BIP z uchwałą


RYSUNEK PLANU:


dokument pdf-rysunekCZĘŚĆ PÓŁNOCNA (ok. 1 MB)


dokument pdf-rysunekCZĘŚĆ POŁUDNIOWA (ok. 2 MB)


INFRASTRUKTURA TECHNICZNA:


dokument pdf-rysunekCZĘŚĆ PÓŁNOCNA (ok. 1 MB)


dokument pdf-rysunekCZĘŚĆ POŁUDNIOWA (ok. 2 MB)


plik spakowany w rar.Elementy planu w .dgn    dokument pdf-tekstInformacja


dokument pdf-tekstRozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag
dotyczących projektu planu


dokument pdf-tekstRozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji
z zakresu infrastruktury technicznejstrona bipLista planów obowiązujących

 

Dziennik zmian dokumentu:


2020-07-23 10:02:00
TOMASZ GDULA
 Edycja
2020-07-16 20:04:57
TOMASZ GDULA
 Edycja
2020-04-29 10:21:53
TOMASZ GDULA
 Edycja
2020-04-14 13:26:35
TOMASZ GDULA
 Edycja
2020-03-09 12:09:44
TOMASZ GDULA
 Edycja
2020-02-03 14:35:06
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-12-02 08:07:24
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-05-24 12:42:49
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-03-25 12:12:55
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-03-06 11:50:20
TOMASZ GDULA
 Edycja