Historia sporządzania planu

ODSTĄPIONY OD SPORZĄDZENIA (HISTORIA SPORZĄDZANIA)
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru PASTERNIK

Logo
 

Powierzchnia planu - 233,8 ha
Jednostka ewidencyjna Krowodrza
Dzielnica IV Prądnik Biały

Lokalizacja


Prace nad sporządzeniem planu prowadzone były przez wykonawcę zewnętrznego -
ARCADIS Ekokonrem Sp. z o.o. z Wrocławia


W dniu 6 lipca 2011 r. Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę Nr XXI/253/11 w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "PASTERNIK".


Miniatura
Obszar i granice planu
Fragment z uzasadnienia przystąpienia do sporządzenia planu: "Plan o charakterze porządkującym istniejące i przyszłe procesy zagospodarowania terenów. Obejmuje obszar o bardzo atrakcyjnej lokalizacji, częściowo już zainwestowany, gdzie spodziewana jest dalsza stale rosnąca dynamika inwestowania. Obszar ten wymaga wprowadzenia regulacji koordynujących proces zagospodarowania, ponieważ spontaniczna jego zabudowa, w drodze indywidualnych decyzji, doprowadzić może nie tylko do chaosu, ale przede wszystkim do obniżenia wartości przestrzeni. Z uwagi na to, że w obszarze "Pasternik" istnieją duże rezerwy terenów dla zabudowy mieszkaniowej, celem szczególnym winna być dbałość o ich ekonomiczne i prawidłowe zagospodarowanie z uwzględnieniem znacznych walorów krajobrazowych i kulturowych tego obszaru (położenie większej części obszaru w otulinie Zespołu Jurajskich Parków Krajobrazowych)".

Wnioski do planu zostały rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krakowa w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania zgodnie z art. 17 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (wersja obowiązująca do dnia 20 października 2010 r.).
Uwagi do wyłożonego do publicznego wglądu projektu planu zostały rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krakowa w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania zgodnie z art. 17 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Rozpatrzenia wniosków i uwag złożonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego następują w formie Zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa, które są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa.

strona bipPowrót  |  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznegostrona bip