BIP MJO - Dom Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta

Referat Kadr i Organizacji

Kierownik: Halina Klimas

Adres: ul. Nowaczyńskiego 1, budynek administracyjno-hotelowy, I piętro

Tel.: 12/255-41-90

e-mail: kadry@dpsnowaczynskiego.pl

 

Zadania Referatu Kadr i Organizacji:

 

1. Pracą Referatu kieruje Kierownik Referatu Kadr i Organizacji.

2. Do zadań Referatu należy w szczególności:

    1) prowadzenie spraw pracowniczych osób zatrudnionych w Domu, w szczególności związanych z nawiązywaniem i rozwiązywaniem stosunku pracy;

    2) prowadzenie akt osobowych - odpowiedzialność za prawidłową i kompletną dokumentację akt osobowych pracowników oraz aktualizację zakresów czynności;

    3) kontrola dokumentów dotyczących zatrudnienia pod względem prawidłowości zaszeregowania pracownika zgodnie z obowiązującym taryfikatorem;

    4) kontrola listy płac pod względem merytorycznym;

    5) przygotowywanie i prowadzenie dokumentacji osób przechodzących na rentę lub emeryturę;

    6) kompletowanie planów urlopów wypoczynkowych;

    7) prowadzenie dokumentacji dotyczącej badań wstępnych, okresowych i kontrolnych pracowników;

    8) współudział w opracowaniu oceny ryzyka zawodowego pracowników Domu oraz kart oceny ryzyka zawodowego (ryzyko wypadkowe i na czynniki szkodliwe biologicznie);

    9) prowadzenie składnicy akt Domu;

    10) nadzorowanie i kontrola przestrzegania dyscypliny pracy;

    11) organizacja kształcenia, dokształcania i doskonalenia zawodowego pracowników;

    12) prowadzenie dokumentacji z zakresu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;

    13) prowadzenie spraw organizacyjnych Domu;

    14) prowadzenie sekretariatu, a w szczególności: rejestrowanie pism przychodzących i wychodzących, wysyłanie korespondencji, obsługa centrali telefonicznej;

    15) kompletowanie aktów normatywnych oraz prowadzenie ich rejestrów;

    16) przygotowywanie pism zleconych przez Dyrektora lub kierowników innych komórek organizacyjnych;

    17) ustalanie składów Komisji kontroli wewnętrznych oraz prowadzenie dokumentacji w  tym zakresie;

    18) przeprowadzenie doraźnych kontroli zleconych przez Dyrektora;

    19) współpraca z Działem Finansowo Księgowym w zakresie świadczeń związanych ze stosunkiem pracy;

    20) dbałość o powierzone mienie Domu;

    21) sporządzanie sprawozdań dotyczących zatrudnienia.