Historia sporządzania planu

ODSTĄPIONY OD SPORZĄDZENIA (HISTORIA SPORZĄDZANIA)
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru OSIEDLE CECHOWA

Logo
 

Powierzchnia planu - 62,4 ha
Jednostka ewidencyjna Podgórze
Dzielnica XI Podgórze Duchackie

Lokalizacja


Prace nad sporządzeniem planu prowadzone były przez wykonawcę zewnętrznego -
BIURO ROZWOJU KRAKOWA S.A.


W dniu 16 marca 2011 r. Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę Nr X/86/11 w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego m.in. dla obszaru "OSIEDLE CECHOWA".


Miniatura
Obszar i granice planu
Plan obejmował obszar ograniczony od północy - w części zachodniej ul. Cechową, w części wschodniej - projektowaną ul. Nazaretańską - od wschodu ul. Niebieską - od południa autostradą A4 (Południowe Obejście miasta Krakowa) oraz od zachodu granicą działek 173/4, 173/5, 173/6, 173/7 i 184/2 obr. 64 Podgórze.

Wnioski do planu zostały rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krakowa w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania zgodnie z art. 17 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (wersja obowiązująca do dnia 20 października 2010 r.).
Uwagi do wyłożonego do publicznego wglądu projektu planu zostały rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krakowa w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania zgodnie z art. 17 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Rozpatrzenia wniosków i uwag złożonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego następują w formie Zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa, które są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa.

strona bipPowrót  |  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznegostrona bip