Historia sporządzenia planu ZESŁAWICE Logo

Powierzchnia planu - 129,9 ha
Jednostka ewidencyjna Nowa Huta
Dzielnica XVII Wzgórza Krzesławickie

Lokalizacja


Prace nad sporządzeniem planu prowadzone były przez wykonawcę zewnętrznego -
BIURO PROJEKTÓW URBANISTYKA ARCHITEKTURA INŻYNIERIA Sp. z o.o. w Krakowie


W dniu 4 lutego 2009 r. Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę Nr LXIV/820/09 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "ZESŁAWICE" - uchwała ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego Nr 82, poz. 557 z dnia 20 lutego 2009 r. (Dokument PDF ze strony bip.malopolska.pl) - weszła w życie w dniu 23 marca 2009 r. (po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia).


ODNOŚNIK DO OBOWIĄZUJĄCEJ WERSJI PLANUOdnośnik do obowiązującej wersji planu


Obszar i granice planu
Obszar i granice planu


Procedura sporządzania planu Projekt planu, projekt ustaleń Prognoza oddziaływania na środowisko Ogłoszenia Prezydenta Miasta
Uchwały Rady Miasta Zarządzenia Prezydenta Miasta (w tym rozpatrzenia wniosków i uwag) Opinie Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Przydatne linkiFragment z uzasadnienia przystąpienia do sporządzenia planu: "Plan obejmuje obszar położony w zasięgu strefy miejskiej, w przeważającej części już zainwestowany lub zagospodarowany, wymagający uporządkowania poprzez określenie czytelnych zasad zagospodarowania tej części miasta. W granicach obszaru znajduje się teren górniczy Zesławice, gdzie prowadzona jest eksploatacja złoża surowców ilastych wykorzystywanych do ceramiki budowlanej. Obszar planu wymaga regulacji planistycznych koordynujących zagospodarowanie w sposób umożliwiający dalszą eksploatację złoża, prawidłową rekultywację terenów wyeksploatowanych oraz stworzenie warunków dla rozwoju i bezpieczeństwa położonych w bezpośrednim sąsiedztwie terenów budowlanych".

Wnioski do planu zostały rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krakowa w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania zgodnie z art. 17 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (w wersji obowiązującej do dnia 20 października 2010 r.).
Uwagi do wyłożonego do publicznego wglądu projektu planu zostały rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krakowa w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania zgodnie z art. 17 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Rozpatrzenia wniosków i uwag złożonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego następują w formie Zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa, które są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa.


PROCEDURA SPORZĄDZANIA PLANU:


 1. Ogłoszenie/obwieszczenie Prezydenta Miasta Krakowa o przystąpieniu do sporządzenia planu - 2 marca 2007 r.
 2. Termin składania wniosków do planu - do 6 kwietnia 2007 r.
 3. Rozpatrzenie wniosków złożonych do planu - Zarządzenie Nr 942/2007 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 25 kwietnia 2007 r.
 4. Ogłoszenie/obwieszczenie Prezydenta Miasta Krakowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - 23 maja 2008 r.
 5. Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - od 6 czerwca do 4 lipca 2008 r.
 6. Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w wyłożonym projekcie planu - 16 czerwca 2008 r.
 7. Termin składania uwag do wyłożonego projektu planu do dnia 18 lipca 2008 r.
 8. Rozpatrzenie uwag złożonych do wyłożonego projektu planu - Zarządzenie Nr 1536/2008 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 7 sierpnia 2008 r. - zmienione Zarządzeniem Nr 1894/2008 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 29 września 2008 r.
 9. Przekazanie pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu - Zarządzenie Nr 2220/2008 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 4 listopada 2008 r.
 10. Uchwalanie planu - Sesja Rady Miasta Krakowa - 19 listopada 2008 r. - pierwsze czytanie projektu uchwały.
 11. Uchwalanie planu - Sesja Rady Miasta Krakowa - 4 lutego 2009 r. - drugie czytanie projektu uchwały - Rada podjęła uchwałę Nr LXIV/820/09 w sprawie uchwalenia planu.
 12. Ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego Nr 82, poz. 557 z dnia 20 lutego 2009 r.

_do górydo góry
PROJEKT PLANU, PROJEKT USTALEŃ:(2) PROJEKT PRZEKAZANY POD OBRADY RADY MIASTA KRAKOWA
zarządzeniem Nr 2220/2008 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 4 listopada 2008 r.

DRUK NR 898:
- w dniu 19 listopada 2008 r. - pierwsze czytanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu,
- w dniu 4 lutego 2009 r. - drugie czytanie projektu uchwały oraz głosowanie nad uchwaleniem planu - Rada podjęła uchwałę Nr LXIV/820/09 w sprawie uchwalenia planu.


STENOGRAMY Z SESJI RADY MIASTA KRAKOWA:

dokument pdf-tekstStenogram z sesji LVII - 19 listopada 2008 r.

dokument pdf-tekstStenogram z sesji LXIV - 4 lutego 2009 r.

strona bipStrona źródłowa BIP ze stenogramami z sesji RMK

(1) PROJEKT WYŁOŻONY DO PUBLICZNEGO WGLĄDU w dniach od 6 czerwca do 4 lipca 2008 r.:


dokument pdf-tekstProjekt ustaleń planu (Tekst planu - Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu)

dokument pdf-rysunekProjekt rysunku planu (ok. 4 MB)

dokument pdf-rysunekProjekt rysunku infrastruktury technicznej - Wodociąg i kanalizacja (ok. 6 MB)

dokument pdf-rysunekProjekt rysunku infrastruktury technicznej - Elektroenergetyka, gazownictwo, teletechnika (ok. 4 MB)

dokument pdf-tekstStenogram z dyskusji publicznej przeprowadzonej w dniu 16 czerwca 2008 r.
UWAGA: Projekt planu został wykonany przez wykonawcę zewnętrznego - BIURO PROJEKTÓW URBANISTYKA ARCHITEKTURA INŻYNIERIA Sp. z o.o. w Krakowie
- patrz:
zasady ponownego wykorzystywania informacjistrona bip

_do górydo góry
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO:(1) PROGNOZA PONOWNIE WYŁOŻONA DO PUBLICZNEGO WGLĄDU w dniach od 6 czerwca do 4 lipca 2008 r.:


dokument pdf-tekstPrognoza oddziaływania na środowisko

dokument pdf-rysunekZałącznik graficzny do prognozy oddziaływania na środowisko (ok. 4 MB)
UWAGA: Prognoza oddziaływania na środowisko została wykonana przez wykonawcę zewnętrznego - ECO - CONCEPT S.C.
- patrz:
Zasady ponownego wykorzystywania informacjistrona bip

_do górydo góry
OGŁOSZENIA PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA:(2) OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 23 maja 2008 r.

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Zesławice" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.


Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) oraz uchwały Nr CXVIII/1269/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 października 2006 r.,

zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Zesławice", oraz o wyłożeniu prognozy oddziaływania na środowisko, sporządzonej do w/w planu -  w dniach od 6 czerwca do 4 lipca 2008 r. (z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt), w Biurze Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa, ul. Józefa Sarego 4, 31-047 Kraków, w godzinach:

- poniedziałki:     14.30 - 16.30
- wtorki, środy, czwartki piątki:  10.00 - 12.00

Obszar planu obejmuje teren ograniczony od północy ul. G. Morcinka, od południowego-zachodu ulicami Kantorowicką i Petöfiego, od zachodu granica przebiega wzdłuż terenów zielonych związanych z Fortem Dłubnia i po zachodniej granicy obszaru górniczego Zesławice.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 w/w ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi do projektu planu należy składać na piśmie z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 lipca 2008 r. w  Biurze Planowania Przestrzennego UMK lub na jego adres, podany w niniejszym Ogłoszeniu.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego zostanie przeprowadzona w dniu 16 czerwca 2008 r., w Urzędzie Miasta Krakowa, pl. Wszystkich Świętych 3/4, Sala im. J. Dietla, początek o godz. 14.30.

Jednocześnie, działając na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 1 i 3, ust. 2, w związku z art. 34 ust. 1 i art. 43 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62 poz. 627 z późniejszymi zmianami) informuję, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, o którym mowa w art. 19 ust. 6 ustawy Prawo ochrony środowiska, zamieszczono informacje:
- o projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Zesławice",
- o prognozie oddziaływania na środowisko w/w planu miejscowego.

Zgodnie z art. 40 ust.1 przywoływanej ustawy - Prawo ochrony środowiska - projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wymieniony wyżej oraz prognozę oddziaływania na środowisko poddaje się postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko z udziałem społeczeństwa w okresie wyłożenia ich do publicznego wglądu, o którym mowa wcześniej.

Wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko można składać na piśmie w terminie do dnia 18 lipca 2008 r. w Biurze Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa lub na jego adres, podany w Ogłoszeniu.

(1) OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 2 marca 2007 r.

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Zesławice".


Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.)

zawiadamiam

o podjęciu przez Radę Miasta Krakowa Uchwały NR CXVIII/1269/06 z dnia 11 października 2006 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Zesławice".
Obszar planu obejmuje teren ograniczony od północy ul. G. Morcinka, od południowego-zachodu ulicami Kantorowicką i Petofiego, od zachodu granica przebiega wzdłuż terenów zielonych związanych z Fortem Dłubnia i po zachodniej granicy obszaru górniczego Zesławice.

Szczegółowe granice obszaru objętego planem określa załącznik graficznydokument jpg-rysunek

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie  w Urzędzie Miasta Krakowa, w Punkcie Obsługi Mieszkańców, w Biurze Planowania Przestrzennego, ul. Józefa Sarego 4 lub - drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Krakowa, Biuro Planowania Przestrzennego, ul. Józefa Sarego 4, 31-047 Kraków, w terminie do dnia 6 kwietnia 2007 r.
Wniosek powinien zawierać: nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Pomocne będzie dołączenie kserokopii wyrysu z mapy zasadniczej lub ewidencyjnej, z oznaczeniem granic terenu, którego dotyczy wniosek.

_do górydo góry
UCHWAŁY RADY MIASTA KRAKOWA:


 1. Uchwała Nr LXIV/820/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 4 lutego 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Zesławice":


  dokument pdf-tekstTreść uchwały  |  Strona źródłowa BIP z uchwałąstrona bip


 2. Uchwała Nr CXVIII/1269/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 października 2006 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Zesławice":


  dokument pdf-tekstTreść uchwały  |  Strona źródłowa BIP z uchwałąstrona bip

  dokument pdf-rysunekZałącznik graficzny do uchwały z granicami planu

_do górydo góry
ZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA:


 1. Zarządzenie Nr 2220/2008 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Zesławice":


  dokument pdf-tekstTreść zarządzenia


 2. Zarządzenie Nr 1894/2008 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 29 września 2008 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 1536/2008 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie rozpatrzenia uwag dotyczących wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Zesławice", w tym uwag zgłoszonych w postepowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko projektu tego planu:


  dokument pdf-tekstTreść zarządzenia

  dokument pdf-tekstWykaz i sposób rozpatrzenia uwag (wyłączona jawność)*


 3. Zarządzenie Nr 1536/2008 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie rozpatrzenia uwag dotyczących wyłożonego do publicznego wglądu projektu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Zesławice", w tym uwag zgłoszonych w postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko projektu tego planu:


  dokument pdf-tekstTreść zarządzenia

  dokument pdf-tekstWykaz i sposób rozpatrzenia uwag (wyłączona jawność)*


 4. Zarządzenie Nr 942/2007 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie rozpatrzenia wniosków do sporządzanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Zesławice":


  dokument pdf-tekstTreść zarządzenia

  dokument pdf-tekstWykaz i sposób rozpatrzenia wniosków (wyłączona jawność)*

* wyłączenie jawności na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych

_do górydo góry
OPINIE KOMISJI PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I OCHRONY ŚRODOWISKA:


 1. Opinia Nr 138/2008 Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Krakowa z dnia 17 listopada 2008 r. dotycząca projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Zesławice" (Druk nr 898):


  dokument pdf-tekstTreść opinii  |  Strona źródłowa BIP z opiniąstrona bip


 2. Opinia Nr 75/2007 Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Krakowa z dnia 3 grudnia 2007 r. dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Zesławice":


  dokument pdf-tekstTreść opinii  |  Strona źródłowa BIP z opiniąstrona bip

_do górydo góryPowrótPowrót do obowiązującej wersji planu  |  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznegostrona bip