Historia sporządzenia planu ZESŁAWICE Logo
 

Powierzchnia planu - 129,9 ha
Jednostka ewidencyjna Nowa Huta
Dzielnica XVII Wzgórza Krzesławickie

Lokalizacja


Prace nad sporządzeniem planu prowadzone były przez wykonawcę zewnętrznego -
BIURO PROJEKTÓW URBANISTYKA ARCHITEKTURA INŻYNIERIA Sp. z o.o. w Krakowie


W dniu 4 lutego 2009 r. Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę Nr LXIV/820/09 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "ZESŁAWICE" - uchwała ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego Nr 82, poz. 557 z dnia 20 lutego 2009 r. (Dokument PDF ze strony bip.malopolska.pl) - weszła w życie w dniu 23 marca 2009 r. (po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia).


ODNOŚNIK DO OBOWIĄZUJĄCEJ WERSJI PLANUOdnośnik do obowiązującej wersji planu


Obszar i granice planu
Obszar i granice planu


Procedura sporządzania planu Projekt planu, projekt ustaleń Prognoza oddziaływania na środowisko Ogłoszenia Prezydenta Miasta
Uchwały Rady Miasta Zarządzenia Prezydenta Miasta (w tym rozpatrzenia wniosków i uwag) Opinie Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Przydatne linkiFragment z uzasadnienia przystąpienia do sporządzenia planu: "Plan obejmuje obszar położony w zasięgu strefy miejskiej, w przeważającej części już zainwestowany lub zagospodarowany, wymagający uporządkowania poprzez określenie czytelnych zasad zagospodarowania tej części miasta. W granicach obszaru znajduje się teren górniczy Zesławice, gdzie prowadzona jest eksploatacja złoża surowców ilastych wykorzystywanych do ceramiki budowlanej. Obszar planu wymaga regulacji planistycznych koordynujących zagospodarowanie w sposób umożliwiający dalszą eksploatację złoża, prawidłową rekultywację terenów wyeksploatowanych oraz stworzenie warunków dla rozwoju i bezpieczeństwa położonych w bezpośrednim sąsiedztwie terenów budowlanych".

Wnioski do planu zostały rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krakowa w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania zgodnie z art. 17 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (w wersji obowiązującej do dnia 20 października 2010 r.).
Uwagi do wyłożonego do publicznego wglądu projektu planu zostały rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krakowa w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania zgodnie z art. 17 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Rozpatrzenia wniosków i uwag złożonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego następują w formie Zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa, które są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa.

PowrótPowrót  |  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego - odmienne zasadystrona bip