Historia sporządzania planu

ODSTĄPIONY OD SPORZĄDZENIA (HISTORIA SPORZĄDZANIA)
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru SALEZJAŃSKA - ZAKRZÓWEK

Logo
 

Powierzchnia planu - 70,9 ha
Jednostka ewidencyjna Podgórze
Dzielnica VIII Dębniki

Lokalizacja


Prace nad planem prowadziło BIURO
ob. WYDZIAŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO URZĘDU MIASTA KRAKOWA


W dniu 25 czerwca 2014 r. Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę CX/1686/14 w sprawie odstąpienia od sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "SALEZJAŃSKA - ZAKRZÓWEK".

Obszar i granice planu
Obszar i granice planu
Fragment z uzasadnienia przystąpienia do sporządzenia planu: "Plan obejmuje obszar położony w zasięgu strefy miejskiej, w przeważającej części już zainwestowany zespołami zabudowy mieszkaniowej, wymagający uporządkowania i doposażenia w usługi o charakterze lokalnym. Obszar ten wymaga wprowadzenia regulacji koordynujących zagospodarowanie, ponieważ spontaniczna jego zabudowa, w drodze indywidualnych decyzji, doprowadzić może do chaosu, a także do obniżenia wartości przestrzeni. W obszarze tym istnieją rezerwy dla zabudowy mieszkaniowej, dlatego też celem szczególnym winna być dbałość o ich ekonomiczne i prawidłowe zagospodarowanie. Bezpośrednie powiązanie obszaru planu z atrakcyjnym krajobrazowo terenem Zakrzówka, a ponadto położenie w granicach otuliny Zespołu Jurajskich Parków Krajobrazowych oraz częściowo w systemie zieleni i parków rzecznych wymaga spójnego połączenia ochrony terenów cennych przyrodniczo oraz istniejącego i przyszłego zagospodarowania tego obszaru".

Wnioski do planu zostały rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krakowa w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania zgodnie z art. 17 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (wersja obowiązująca do dnia 20 października 2010 r.).
Rozpatrzenia wniosków złożonych do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego następują w formie Zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa, które publikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa.

strona bipPowrót  |  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznegostrona bip

 

Dziennik zmian dokumentu:


2020-04-22 12:47:51
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-12-27 13:11:58
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-08-27 09:40:46
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-06-13 08:43:07
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-05-16 14:05:03
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-01-07 14:24:50
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-01-07 12:57:35
TOMASZ GDULA
 Edycja
2018-03-23 14:55:10
TOMASZ GDULA
 Edycja
2017-05-17 08:17:51
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 Edycja
2016-07-26 09:26:47
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 Edycja