Obowiązujący plan OPATKOWICE - WSCHÓD Logo
 

UWAGA:

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 26 lutego 2007 r.
(sygn. akt II SA/Kr 1161/06) w sprawie skargi Wojewody Małopolskiego na uchwałę Nr CIII/1040/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 1 marca 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Opatkowice - Wschód":
I. stwierdził nieważność § 23; § 4 pkt 1 lit. c tiret 8, § 5 ust. 2 pkt 2 lit. c tiret 1, § 6 ust. 1 pkt 1 lit. d  w części odnoszącej się do terenów otwartych oznaczonych symbolami 47 ZO, 48 ZO, 49 ZO; § 27 ust. 2, § 28 ust. 2  w części obejmującej słowa "nie mniej niż" oraz rysunku planu dotyczącego terenów oznaczonych symbolami 47 ZO, 48 ZO, 49 ZO zaskarżonej uchwały.
II. określił, że uchwała Nr CIII/1040/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 1 marca 2006 r., w zakresie wskazanym w punkcie I wyroku nie może być wykonywana.
link zewnętrznyOdnośnik do orzeczenia WSA
Powyższe orzeczenie jest prawomocne od dnia 30 kwietnia 2007 r.

 

Powierzchnia planu - 85 ha
Jednostka ewidencyjna Podgórze
Dzielnica X Swoszowice

LokalizacjaUCHWAŁA NR CIII/1040/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 1 marca 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "OPATKOWICE - WSCHÓD" w Krakowie - ogłoszona w DZIENNIKU URZĘDOWYM WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NR 407, poz. 2562 z dnia 14 lipca 2006 r.

Plan obowiązuje od dnia 14 sierpnia 2006 r.

Od dnia 1 lipca 2020 r. w Krakowie obowiązują nowe zasady sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń. Zasady te zostały określone w tzw. uchwale krajobrazowej tj. w uchwale Nr XXXVI/908/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia „Zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń” (Dz.U.W.M. z 9 marca 2020 r., poz. 1984).

Ustalenia tzw. uchwały krajobrazowej zastępują dotychczasowe zapisy planów miejscowych dotyczące małej architektury, reklam (w tym szyldów) i ogrodzeń - Odnośnik do strony z uchwałą krajobrazowąOdnośnik do strony bip


dokument pdf-tekst

TEKST USTALEŃ PLANU
(Uchwała w sprawie uchwalenia planu)

dokument pdf-rysunek

RYSUNEK PLANU - Załącznik nr 1 do uchwały (ok. 2 MB)
- zaktualizowany na dzień 30 kwietnia 2007 r.

dokument jpg-rysunek

Rysunek planu - Załącznik nr 1 do uchwały (ok. 2 MB)
- uchwalony w dniu 1 marca 2006 r.

dokument jpg-rysunek

Rysunek infrastruktury technicznej - Gospodarka wodno-ściekowa
Załącznik nr 2 do uchwały (ok. 1 MB)

dokument jpg-rysunek

Rysunek infrastruktury technicznej - Gazownictwo, energetyka, teletechnika
Załącznik nr 3 do uchwały (ok. 1 MB)

dokument pdf-tekst

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag dotyczących projektu planu
Załącznik nr 4 do uchwały
(wyłączona jawność)*

dokument pdf-tekst

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej
Załącznik nr 5 do uchwały

strona bip

Strona źródłowa BIP
z uchwałą z dnia 1 marca 2006 r.

link zewnętrzny

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NR 407, poz. 2562 z dnia 14 lipca 2006 r. - ogłoszenie uchwały Nr CIII/1040/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 1 marca 2006 r. (Dokument PDF ze strony bip.malopolska.pl)plik spakowany w rar


Elementy planu w DGN

dokument pdf-tekst


Informacja do pliku DGNstrona bip

HISTORIA SPORZĄDZENIA PLANU:
Projekty rysunków planu i ustaleń planu / Rozpatrzenia wniosków i uwag do planu / Stenogramy /
Prognoza oddziaływania na środowisko

strona bip

PRZYDATNE LINKI  (m.in. procedury dot. wydawania wypisów i wyrysów z planów miejscowych oraz zaświadczeń z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego celem urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego)


* wyłączenie jawności na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych

Rysunek planu w pdf
Odnośnik do rysunku planu


Prace nad sporządzeniem planu prowadzone były przez wykonawcę zewnętrznego -
BIURO PROJEKTÓW URBANISTYKA ARCHITEKTURA INŻYNIERIA Sp. z o.o. w Krakowie

Położone w południowej części Krakowa, przy granicy z gminą Mogilany tereny osiedla Opatkowice, objęte oddzielnymi planami zagospodarowania przestrzennego dla obszarów: Opatkowice - Wschód, Opatkowice - Zachód; charakteryzują się uwarunkowaniami, wynikającymi z ich tradycyjnych funkcji - rolniczych osiedli podmiejskich, położonych w obszarze aglomeracji krakowskiej. Przekształcają się stopniowo w podmiejskie osiedla mieszkaniowe.
Obszar osiedla, już dawno został rozdzielony trasą "Zakopianki" (planowanej "S-7"), powodującą coraz większą izolację i podział osiedla na część wschodnią i zachodnią, ale równocześnie dającą nowe możliwości rozwoju terenów w jej sąsiedztwie.
Dotychczas, rozwój ten odbywał się żywiołowo, w sposób nie odpowiadający charakterowi otoczenia wielkiego miasta. Uregulowanie zasad tego rozwoju było jednym z istotnych celów sporządzenia i uchwalenia planów miejscowych obu części osiedla, tak aby zabudowa wzdłuż trasy "S-7", sprzyjając rozwojowi usług komercyjnych nie ograniczyła utrzymania i ochrony znajdujących się tu terenów o znaczących wartościach przyrodniczych i krajobrazowych.
Realizując takie zasady zagospodarowania, plan obszaru Opatowice - Wschód, o powierzchni obszaru objętego planem ok. 83 ha, zapewnia warunki rozwoju funkcji usługowych - w sąsiedztwie trasy "S-7", funkcji mieszkaniowych - w rejonach południowych i ochronę wartościowych przyrodniczo terenów wschodnich, umożliwiając ich rekreacyjno-sportowe wykorzystanie.

Lista planów obowiązującychLista planów obowiązujących  |  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznegostrona bip