PROGRAM LIKWIDACJI INSTALACJI GRZEWCZYCH NA PALIWO STAŁE 2020

Ważne Informacje:

Program skierowany wyłącznie do osób, których wnioski w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa pozostały bez rozpatrzenia lub zostały odrzucone. Dotacje mogą być udzielone wyłącznie na takie zadania, o których realizację wnioskowano uprzednio.

 

Z uwagi na aktualną sytuację epidemiczną wnioski o udzielenie dotacji na likwidację instalacji grzewczych na paliwo stałe będzie można składać:

 • w formie elektronicznej,
 • do specjalnego pojemnika Wydziału ds. Jakości Powietrza znajdującego się w siedzibie Wydziału przy Rynku Podgórskim 1,
 • w Krakowskim Centrum Doradztwa Energetycznego przy Rynku Podgórskim 1 - po uprzedniej telefonicznej rezerwacji terminu,
 • przesyłając pocztą tradycyjną na adres Wydziału ds. Jakości Powietrza.

Ogólna informacja dostępna pod numerem tel. 12 616 88 48

PROGRAM LIKWIDACJI INSTALACJI GRZEWCZYCH

UCHWAŁA NR XXXVI/916/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia Programu likwidacji instalacji grzewczych na paliwo stałe.

 

Dnia 26 lutego br. Rada Miasta Krakowa przyjęła w drodze Uchwały Program Likwidacji instalacji grzewczych na paliwo stałe. Niniejsza Uchwała weszła w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego tj. 24 marca br. Zgodnie z zasadami Programu wnioski o udzielenie dotacji przyjmowane będą w okresie trwania naboru tj. od 25 maja do 30 czerwca br.

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW W RAMACH PROGRAMU LIKWIDACJI INSTALACJI GRZEWCZYCH NA PALIWO STAŁE NA ROK 2020

 

Wnioski na rok 2020:

 

   Podmiot niebędący przedsiębiorcą

 

 Przedsiębiorcy

 

 Udzielenie dotacji  Wniosek PDF | Wniosek Word  Wniosek PDF | Wniosek Word
 Załączniki do wniosku   

Oświadczenie dotyczące potwierdzenia: powierzchni ogrzewanej likwidowanym kotłem/piecem/kominkiem na paliwo stałe w nieruchomości, możliwości zawarcia umowy przyłączeniowej z dostawcą ciepła, posiadania podwójnego systemu ogrzewania

 

 Rozliczenie dotacji  Wniosek PDF | Wniosek Word  Wniosek PDF | Wniosek Word
 Wzór umowy   Wzór umowy na rok 2020 o udzielenie dotacji celowej do likwidacji instalacji grzewczych

 


INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Drogi Kliencie, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych informujemy, że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Prezydent Miasta Krakowa z siedzibą Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków. Z administratorem możesz się skontaktować listownie (adres jw.) lub drogą elektroniczną – adres e-mail: jp.umk@um.krakow.pl

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celu udzielenia dotacji celowej na ochronę środowiska. Informujemy, że:

 1. Masz prawo do żądania od administratora dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania.
 2. Twoje dane osobowe będą przetwarzane do czasu załatwienia sprawy dla potrzeb której zostały zebrane, a następnie będą przechowywane u nas przez co najmniej 10 lat, po czym ulegną zniszczeniu.
 3. Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, Stowarzyszenie Metropolia Krakowska, Europejski Bank Inwestycyjny, Komisja Europejska, Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych, Trybunał Obrachunkowy i Prokuratura Europejska oraz podmioty, z którymi współpracuje Gmina Miejska Kraków celem realizacji procesu dotacji.
 4. Masz prawo do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. Podanie danych osobowych jest wymogiem wynikającym z uchwały Rady Miasta i ma charakter obowiązkowy.
 6. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości udzielenia dotacji.
 7. Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych stanowi: Uchwała Nr XXXVI/916/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia Programu likwidacji instalacji grzewczych na paliwo stałe.

Ponadto informujemy, że Twoje dane w zakresie: informacji o sposobie rozpatrzenia Twojego wniosku, adresu inwestycji, przedmiotu i celu, na który przyznano środki, informacji o wysokości przyznanych środków, będą dostępne na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:

adres e-mail: iod@um.krakow.pl

adres pocztowy: ul. Wielopole 17a, 31-072 Kraków

 


Listy ocenionych wniosków o udzielenie dotacji celowej na zasadach określonych w Programie likwidacji instalacji grzewczych na paliwo stałe wraz z wysokością kwoty dotacji celowej - realizacja inwestycji w roku 2020:

 

 

 

 

 

 


Program Ograniczania Niskiej Emisji dla miasta Krakowa - strona archiwalna