Programy strategiczne realizujące cele "Strategii Rozwoju Krakowa. Tu chcę żyć. Kraków 2030" - aktualnie obowiązujące i w opracowaniu

 Nazwa programu Uchwała Koordynator
CEL STRATEGICZNY I Kraków – otwartą i harmonijną metropolią o znaczeniu międzynarodowym w sferach: innowacji, nauki, gospodarki i kultury
Cel operacyjny I-1 Kraków – otwartą i harmonijną metropolią o znaczeniu międzynarodowym w sferach: innowacji, nauki, gospodarki i kultury
Program Strategiczny Promocji Miasta Krakowa na lata 2016-2022

UCHWAŁA RMK NR LIX/1297/16

Zobacz więcej

Wydział Komunikacji Społecznej UMK
Strategia Rozwoju Turystyki na lata 2014-2020

UCHWAŁA RMK NR CXXI/1965/14

Zobacz więcej

Wydział Ds. Turystyki UMK

CEL STRATEGICZNY II Kraków – miasto rozwijające gospodarkę opartą na wiedzy

Cel operacyjny II-2 Wspieranie innowacyjności przedsiębiorstw
Krakowski Program Wspierania Przedsiębiorczości i Rozwoju Gospodarczego Miasta 2016-2020

UCHWAŁA RMK NR LXII/1347/17

Zobacz więcej

Wydział Ds. Przedsiębiorczości i Innowacji UMK
Cel operacyjny II-3 System kształcenia dostosowany do potrzeb gospodarki opartej na wiedzy
Program Promocji Zatrudnienia, Aktywizacji Zawodowej na lata 2016-2020 w Gminie Miejskiej Kraków UCHWAŁA RMK NR XLVII/847/16 Grodzki Urząd Pracy

CEL STRATEGICZNY III Kraków – kreatywna i korzystająca z potencjału kulturowego nowoczesna metropolia

Cel operacyjny III-1 Kraków - miastem europejskiej stolicy kultury
Program Rozwoju Kultury w Krakowie do roku 2030

UCHWAŁA RMK NR LXXIX/1933/17

Zobacz więcej

Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMK

CEL STRATEGICZNY IV Kraków – miasto przyjazne do życia

Cel operacyjny IV-2 Zrewitalizowane obszary miejskie  
Miejski Program Rewitalizacji Krakowa

UCHWAŁA RMK NR LIX/1288/16

Zobacz więcej

Wydział Ds. Przedsiębiorczości i Innowacji UMK
Cel operacyjny IV-3 Zrównoważone Środowisko  
Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Kraków

UCHWAŁA RMK NR XXVI/426/15

Zobacz więcej

Wydział Gospodarki Komunalnej UMK
Powiatowy program zwiększenia lesistości Miasta Krakowa na lata 2018-2040

UCHWAŁA RMK

NR XXX/793/19

Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie
Program ochrony środowiska przed hałasem dla Miasta Krakowa na lata 2019-2023

UCHWAŁA RMK NR CXV/3014/18

Zobacz więcej

Wydział Kształtowania Środowiska UMK 
Cel operacyjny IV-4 Przyjazny mieszkańcom, efektywny i ekologiczny system transportowy  
Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Gminy Miejskiej Kraków oraz gmin sąsiadujących, z którymi Gmina Miejska Kraków zawarła porozumienie w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego

UCHWAŁA RMK NR LXXX/1220/13

Zobacz więcej

 Wydział Gospodarki Komunalnej UMK
Studium podstawowych tras rowerowych

UCHWAŁA RMK NR CIX/1493/10

Zarząd Transportu Publicznego
Program Obsługi Parkingowej dla Miasta Krakowa

UCHWAŁA RMK NR LIII/723/12

Wydział Gospodarki Komunalnej UMK
Cel operacyjny IV-5 Wysoki poziom bezpieczeństwa w Krakowie  
Program poprawy bezpieczeństwa dla miasta Krakowa na lata 2018 - 2020 pn. "Bezpieczny Kraków"

UCHWAŁA RMK NR XCIII/2417/18

Zobacz więcej

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego UMK
Plan adaptacji do zmian klimatu dla miasta Krakowa

w opracowaniu

zobacz więcej

Wydział Gospodarki Komunalnej UMK
Cel operacyjny IV-6 Powszechność realizacji idei zdrowego i aktywnego życia
Miejski Program Ochrony Zdrowia Zdrowy Kraków 2019-2021

UCHWAŁA RMK NR VI/106/19

zobacz więcej

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia UMK
Miejski Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2019-2021

UCHWAŁA RMK NR VI/105/19

 zobacz więcej

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia UMK
Program Rozwoju Sportu w Krakowie na lata 2016-2019

UCHWAŁA RMK NR XXXI/525/15

zobacz więcej

Wydział Sportu UMK
CEL STRATEGICZNY V Silna wspólnota samorządowa mieszkańców Krakowa
Cel operacyjny V-1 Wysoki poziom partycypacji społecznej mieszkańców
Proogram aktywnego uczestnictwa młodzieży w życiu miasta "Młody Kraków 2.0" na lata 2018-2023

UCHWAŁA RMK NR VII/125/19

zobacz więcej

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia UMK
Cel operacyjny V-3 Spójność społeczna 
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Krakowa na lata 2015 - 2020

UCHWAŁA RMK NR XXXI/524/15

zobacz więcej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie
Program "Otwarty Kraków"

UCHWAŁA RMK NR LII/964/16

Zobacz więcej

 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia UMK
Powiatowy Program Działania na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2019-2022

 UCHWAŁA RMK NR XVI/323/19

zobacz więcej

 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia UMK
Program Aktywności Społecznej i Integracji Osób Starszych na lata 2015-2020

UCHWAŁA RMK NR VIII/112/15

zobacz więcej

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia UMK
Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Kraków oraz zasobem tymczasowych pomieszczeń na lata 2018-2023

UCHWAŁA RMK NR LXXIX/1932/17

zobacz więcej

Wydział Mieszkalnictwa UMK
CEL STRATEGICZNY VI Kraków – nowocześnie zarządzana metropolia
Cel operacyjny VI-1 Przyjazna i sprawna administracja
Program Informatyzacji Gminy Miejskiej Kraków 2019-2022 w opracowaniu Wydział Informatyki UMK