Dokument archiwalny


CZYŻYNY - OS. DYWIZJONU 303 I 2 PUŁKU LOTNICZEGO – Projekt planu, projekt ustaleń

 


Ponowne wykorzystanie informacji publicznej - odmienne zasadyPROJEKT został wykonany przez WYDZIAŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO URZĘDU MIASTA KRAKOWA - patrz: Zasady ponownego wykorzystywania informacjistrona bipPROJEKT PRZEKAZANY POD OBRADY RADY MIASTA KRAKOWA POD GŁOSOWANIE KOŃCOWE

DRUK NR 703:
- w dniu 22 stycznia 2020 r. - głosowanie nad ujednoliconym projektem uchwały - Rada podjęła uchwałę Nr XXXIV/868/20 w sprawie uchwalenia planu.


dokument pdf-tekstProjekt ustaleń planu (Ujednolicony tekst planu - Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu z zarządzeniem przekazującym i uzasadnieniem)

dokument pdf-tekstUzasadnienie rozwiązań zawartych w projekcie planu

dokument pdf-rysunekProjekt rysunku planu - Załącznik nr 1 do uchwały (Ujednolicony)

dokument pdf-tekstRozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag dotyczących projektu planu - Załącznik nr 2 do uchwały (wyłączona jawność)*

dokument pdf-tekstRozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej
które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania - Załącznik nr 3 do uchwały


* wyłączenie jawności na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych


STENOGRAMY Z SESJI RADY MIASTA KRAKOWA:

dokument pdf-tekstStenogram z sesji XXXIV - 22 stycznia 2020 r.

strona bipStrona źródłowa BIP ze stenogramami z sesji RMK
PROJEKT PONOWNIE WYŁOŻONY (W CZĘŚCI) DO PUBLICZNEGO WGLĄDU w dniach od 25 listopada do 23 grudnia 2019 r.:


dokument pdf-tekstProjekt ustaleń planu (Tekst planu - Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu)

dokument pdf-rysunekProjekt rysunku planu (ok. 18 MB)

dokument pdf-tekstStenogram z dyskusji publicznej_(2) przeprowadzonej w dniu 26 listopada 2019 r. (wyłączona jawność)*

* wyłączenie jawności na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych
PROJEKT PRZEKAZANY POD OBRADY RADY MIASTA KRAKOWA
zarządzeniem Nr 2552/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 7 października 2019 r.

DRUK NR 703:
- w dniu 23 października 2019 r. - pierwsze czytanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu oraz czytanie i głosowanie projektu uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa uwag złożonych do projektu planu (Druk nr 704) - Rada podjęła uchwałę Nr XXVII/604/19. W wwyniku przegłosowania poprawki Grupy Radnych głosowanie nad całością projektu zostało odroczone.


dokument pdf-tekstProjekt ustaleń planu (Tekst planu - Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu z zarządzeniem przekazującym i uzasadnieniem)

dokument pdf-tekstUzasadnienie rozwiązań zawartych w projekcie planu

dokument pdf-rysunekProjekt rysunku planu - Załącznik nr 1 do uchwały

dokument pdf-tekstRozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag dotyczących projektu planu - Załącznik nr 2 do uchwały (wyłączona jawność)*

dokument pdf-tekstRozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej,
które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania - Załącznik nr 3 do uchwały


strona bipProjekt uchwały w sprawie rozstrzygnięć o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa
uwag złożonych do projektu planu - Zarządzenie Nr 2553/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 7 października 2019 r. (Druk nr 704)
(wyłączona jawność)*


strona bipAUTOPOPRAWKA do projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu
- Zarządzenie Nr 2803/2019 Prezydenta Mista Krakowa z dnia 23 października 2019 r. (Druk nr 703)
(wyłączona jawność)*


* wyłączenie jawności na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych


STENOGRAMY Z SESJI RADY MIASTA KRAKOWA:

dokument pdf-tekstStenogram z sesji XXVII - 23 października 2019 r.

strona bipStrona źródłowa BIP ze stenogramami z sesji RMK
PROJEKT WYŁOŻONY DO PUBLICZNEGO WGLĄDU w dniach od 10 czerwca do 10 lipca 2019 r.:


dokument pdf-tekstProjekt ustaleń planu (Tekst planu - Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu)

dokument pdf-rysunekProjekt rysunku planu (ok. 18 MB)

dokument pdf-tekstStenogram z dyskusji publicznej_(1) przeprowadzonej w dniu 2 lipca 2019 r. (wyłączona jawność)*

* wyłączenie jawności na podstawie przepisów o ochronie danych osobowychpowrótPowrót do strony głównej planu  |  Zasady ponownego wykorzystywania informacjistrona bip