BIP MJO - Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 30

DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 30 W KRAKOWIE

ul. Konfederacka 12

30-306 Kraków

tel. 12-266- 36- 58

e-mail: sp30@interia.pl

 

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

SPECJALISTA DS. KADR

 

Procedura naboru:

 

Nabór ma charakter dwuetapowy.

I etap - polega na sprawdzeniu wymagań na podstawie nadesłanych aplikacji wraz z niezbędnymi załącznikami oraz ich merytorycznej analizie.

Na rozmowę kwalifikacyjną zostaną zaproszeni tylko wybrani kandydaci w ramach 1 etapu rekrutacji.

II etap – test i rozmowa kwalifikacyjna.

 

1. Wymagania formalne

1) posiada obywatelstwo polskie;

2) posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;

3) posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku;

4) nie był prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione umyślnie;

5) posiada wykształcenie wyższe o specjalności umożliwiającej wykonywanie zadań na tym stanowisku i co najmniej 2 letni staż pracy lub posiada wykształcenie średnie umożliwiające wykonywanie zadań na tym stanowisku i co najmniej 5 letni staż pracy.

 

2. Wymagania dodatkowe

1) doświadczenie w prowadzeniu spraw kadrowych w jednostkach oświatowych;

2) znajomość przepisów z zakresu prawa pracy - Karta Nauczyciela, Kodeks Pracy, ustawy

o pracownikach samorządowych, ubezpieczeń społecznych;

3) biegła znajomość pakietu biurowego MS Office;

4) biegła znajomość programów kadrowych: ZSZO, programu SIO i programu sprawozdawczego GUS oraz PFRON;

5) znajomość zagadnień związanych z ochroną danych osobowych, znajomość ustawy o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego

i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO);

6) dokładność i rzetelność, odpowiedzialność oraz dobra organizacja pracy;

7) samodzielność, komunikatywność i umiejętność pracy w zespole.

 


3. Zakres obowiązków

1) prowadzenie pełnej dokumentacji kadrowej pracowników zgodnie ze stosownymi przepisami - Kodeks Pracy i Karta Nauczyciela,

2) obsługa programu Kadry w ZSZO,

3) sporządzanie sprawozdań statystycznych dla celów GUS i PFRON,

4) przygotowywanie, weryfikację i wprowadzanie danych do SIO,

5) przygotowanie umów dla nauczycieli i pracowników,

6) przygotowanie świadectw pracy i dokumentacji związanej z rozwiązaniem stosunku pracy,

7) prowadzenie akt personalnych wszystkich pracowników,

8) prowadzenie i ustalanie urlopów pracowników placówki,

9) sporządzanie dokumentacji związanej z przejściem pracowników na rentę lub emeryturę,

10) wydawanie zaświadczeń dotyczących stosunku pracy na wniosek pracownika.

11) przygotowanie dokumentacji związanej z awansem zawodowym nauczycieli.

 


4. Warunki pracy i płacy:

1) stanowisko: specjalista ds. kadr;

2) zatrudnienie w wymiarze 1 etatu - planowane od 1 września 2019 r.;

3) umowa na okres próbny;

4) w perspektywie umowa na czas nieokreślony;

5) wynagrodzenie zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. (t. j. Dz. U. 2014 poz. 1786 z późń. zm.) oraz regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 30 w Krakowie.

 


5. Wymagane dokumenty:

1) CV i list motywacyjny z opisem przebiegu pracy zawodowej,

2) kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia (dyplomy, świadectwa, certyfikaty),

3) kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje i doświadczenie zawodowe oraz wymagany staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu),

4) oświadczenie, że stan zdrowia kandydata pozwala na wykonywanie pracy na stanowisku starszy referent ds. kadr,

5) oświadczenie o niekaralności za skazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

6) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.

Wymagane dokumenty powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997

roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r. poz. 922 z późniejszymi zmianami).

 


6. Termin i miejsce składania dokumentów:

1) Wymagane dokumenty w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Nabór na stanowisko specjalista

ds. kadr" należy składać osobiście w sekretariacie Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi

nr 30 w Krakowie do dnia 24 czerwca 2019 r. w godzinach od 8.00 do 15.00.

2) Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

3) Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Kandydaci proszeni są o podanie kontaktu telefonicznego.

4) Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.krakow.pl).

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Realizując obowiązek, o którym mowa w art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia nr 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - RODO informujemy:

1) Administratorem Państwa danych osobowych będzie Szkoła Podstawowa z Oddziałami integracyjnymi nr 30 w Krakowie ul. Konfederacka 12.

2) Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: ul. Wielopole 17, 33-332 Kraków, adres e-mail: inspektor3@mjo.krakow.pl

3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w związku z zatrudnieniem, w szczególności w celu realizacji procesu rekrutacji.

4) Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

5) Dane osoby (osób), w zakresie imienia i nazwiska oraz miejscowości zamieszkania, które wygrają nabór zostaną zamieszone w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w placówce.

6) Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia i rozstrzygnięcia naboru oraz przez okres 3 miesięcy od daty zawarcia umowy o pracę z wybranym kandydatem.

7) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora:

a) dostępu (na zasadach określonych w art. 15 RODO),

b) sprostowania (na zasadach określonych w art. 16 RODO),

c) usunięcia (na zasadach określonych w art. 17 RODO),

d) ograniczenia przetwarzania (na zasadach określonych w art. 18 RODO),

e) przenoszenia (na zasadach określonych w art. 20 RODO),

f) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ( na zasadach określonych w art. 21 RODO).

8) Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

9) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie o których mowa w pkt 5 ogłoszenia naboru kandydatów jest wymogiem ustawowym wynikającym z art. 22¹ Kodeksu pracy, oraz art. 13 ustawy

z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

10) Podanie przez Panią/Pana innych danych osobowych niż wskazanych w pkt 9 jest dobrowolne.


7. Ilość etatów
1 etat - planowany od 1 września 2019 r.


Dyrektor  mgr Elżbieta Czepiel

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 30 (2)