Strona sporządzanego planu NOWY ŚWIAT Logo Krakowa
 

link do mapy w Obserwatorium

Powierzchnia planu - 42,8 ha
Jednostka ewidencyjne: Śródmieście i Krowodrza
Dzielnice: I Stare Miasto, V Krowodrza, VII Zwierzyniec
Prace nad sporządzeniem planu prowadzi
WYDZIAŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO URZĘDU MIASTA KRAKOWA


Wnioski złożone do planu zostaną rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krakowa zgodnie z art. 17 pkt 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Rozpatrzenie nastąpi w formie Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa, które zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa.

Obszar z granicami planu
Mapa z obszarem i granicami planu


Strona - Procedura sporządzania planu Strona - Ogłoszenia Prezydenta Miasta Strona - Uchwały Rady Miasta Strona - Przydatne linkiFragment z uzasadnienia przystąpienia do sporządzenia planu: Plan miejscowy obszaru "Nowy Świat" obejmuje fragment struktury urbanistycznej XIX i XX-wiecznego Krakowa, w którym występują wysokie wartości kulturowe w zakresie kompozycji urbanistycznej oraz zabytkowych zespołów i obiektów o wybitnych cechach stylowych. W jego granicach zlokalizowanych jest wiele obiektów użyteczności publicznej związanych z kulturą i sztuką oraz nauką i oświatą, o zasięgu oddziaływania ogólnomiejskim, regionalnym i ponadregionalnym. Jest to plan miejscowy o charakterze ochronnym i porządkującym, mający ważne znaczenie dla zachowania i kształtowania ładu przestrzennego Krakowa i jego atrakcyjności.
Do celów planu miejscowego obszaru "Nowy Świat" należy:
1) prawidłowe kształtowanie przestrzeni w obrębie strefy buforowej obszaru wpisanego na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, w tym ochrona istniejących wartości kulturowych – historycznego krajobrazu miejskiego, układów urbanistycznych oraz zespołów zabudowy;
2) kształtowanie przestrzeni publicznych w oparciu o wysokie standardy estetyczne;
3) regulacja planistyczna w zakresie przekształceń obszaru – określenie zasad zrównoważonego rozwoju inwestycyjnego, w ramach uzupełnienia zachowanej tkanki miejskiej, bez tworzenia dominant przestrzennych.

Wnioski do planu zostaną rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krakowa zgodnie z art. 17 pkt 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Rozpatrzenia następują w formie Zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa, które są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa.

Odnośnik do listy planów sporządzanychPowrót do listy planów sporządzanych  |  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznegoPonowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego