BIP MJO - Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 30
DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 30

W KRAKOWIE

ul. Konfederacka 12

30-306 Kraków

tel. 12 266 36 58

e-mail: sp30@interia.pl


OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY

GŁÓWNY SPECJALISTA DS. PŁAC

 


1. Wymagania formalne
KANDYDAT:

1) posiada obywatelstwo polskie,

2) posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

3) posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku.

4) nie był prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione umyślnie,

5) posiada wykształcenie wyższe o specjalności umożliwiającej wykonywanie zadań na tym stanowisku i co najmniej 2 letni staż pracy lub posiada wykształcenie średnie umożliwiające wykonywanie zadań na tym stanowisku i co najmniej 5 letni staż pracy.

 2. Wymagania dodatkowe

1) doświadczenie w prowadzeniu spraw płacowych w jednostkach oświatowych,

2) znajomość przepisów z zakresu administracji samorządowej, ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, Kodeks Pracy, Karta Nauczyciela, Prawa oświatowego ustawy o pracownikach samorządowych, ubezpieczeń społecznych, przepisów związanych z rozliczaniem składek ZUS, przepisów związanych z pobieraniem i rozliczaniem zaliczek na podatek dochodowy,

3) biegła znajomość pakietu biurowego MS Office,

4) biegła znajomość programów płacowych ZSZO, programu SIO, Płatnik i programu sprawozdawczego GUS oraz PFRON,

5) znajomość obsługi Systemu Bankowości Elektronicznej,

6) znajomość ustawy o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego

i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),

7) dokładność i rzetelność, odpowiedzialność oraz dobra organizacja pracy,

8) samodzielność, komunikatywność i umiejętność pracy w zespole.

 3. Zakres obowiązków

1) sporządzanie list płac wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w szkole,

2) sporządzanie przelewów wynagrodzeń,

3) przygotowywanie dokumentacji i wypłat wynagrodzeń z tytułu umów zleceń i umów o dzieło,

4) prowadzenie pełnej dokumentacji z zakresu: wynagrodzeń, zasiłków, rozliczeń ZUS i Urzędem Skarbowym,

5) prawidłowe i terminowe rozliczanie z ZUS, zgłaszanie i wyrejestrowywanie pracowników, sporządzanie raportów RMUA,

6) sporządzanie druków Rp-7 oraz odpisów kart zasiłkowych,

7) sporządzanie druków Z-3,

8) sporządzanie rozliczeń podatkowych pracowników (PIT-11, PIT-40) oraz deklaracji rocznej

o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-4R),

9) wydawanie zaświadczeń o zarobkach,

10) dostarczanie danych, analiz dla księgowości i dyrektora w zakresie spraw płacowych,

11) sporządzanie sprawozdań w zakresie spraw płacowych,

12) współpraca z pozostałymi pracownikami.

 4. Warunki pracy i płacy:

1) stanowisko: główny specjalista ds. płac

2) zatrudnienie w wymiarze 0,25 etatu - planowane od 1 stycznia 2018 r.

3) umowa na okres próbny

4) w perspektywie umowa na czas nieokreślony

5) wynagrodzenie zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. (t. j. Dz. U. 2014 poz. 1786 z późń. zm.) oraz regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 30.

 5. Wymagane dokumenty:

1) CV i list motywacyjny z opisem przebiegu pracy zawodowej,

2) kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia (dyplomy, świadectwa, certyfikaty),

3) kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje i doświadczenie zawodowe oraz wymagany staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu),

4) oświadczenie, że stan zdrowia kandydata pozwala na wykonywanie pracy na stanowisku głównego specjalisty ds. płac,

5) oświadczenie o niekaralności za skazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

6) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.

Wymagane dokumenty powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r. poz. 922 z późniejszymi zmianami).
6. Termin i miejsce składania dokumentów:

1) Wymagane dokumenty w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Nabór na stanowisko głównego specjalisty ds. płac" należy składać osobiście w sekretariacie Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 30 w Krakowie do dnia 7 grudnia 2018 r. w godzinach od 8.00 do 15.00 lub wysłać pocztą na adres:

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 30, ul. Konfederacka 12, 30-306 Kraków

2) Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

3) Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Kandydaci proszeni są o podanie kontaktu telefonicznego.

4) Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.krakow.pl).

 
7. Ilość etatów

0,25 etatu - planowane od 1 stycznia 2018 r.Dyrektor

Czasowe zastępstwo na stanowisku Dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami integracyjnymi nr 30 w Krakowie

mgr Jadwiga Koźmińska

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 30