Druk uchwalony nr 860 (VII kadencja)

Druk nr 860
0860_czZarzPMK-aa_UchwUwagi_zZal_2-CzyzAWF_wyl-jawn -   PDF  

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Czyżyny - AWF", oznaczonej numerem 2 (w zakresie wniesionych postulatów nr 1-3 i 5) w Załączniku do Zarządzenia Nr 583/2016 z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Czyżyny - AWF"
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Elżbieta Koterba/

Pozytywna opinia prawna - Sebastian Pietrzyk
Data wpływu - 2016-04-26
Projekt doręczony - 2016-04-28
tryb jednego czytania

Opinie

Komisja Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Opinia: Pozytywna 2016-05-09  PDF  

Powiązane strony w BIP:

Uchwała podjęta: