Sesja numer XLIII  (11 Maj 2016)


Posiedzenie nr 1  (11 Maj 2016r.)


Porządek posiedzenia


1. Otwarcie sesji, przedstawienie porządku obrad, ewentualne zmiany.


2. Interpelacje Radnych.


3. Odpowiedzi na interpelacje Radnych.


4. Informacja Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska na temat zanieczyszczenia powietrza w Krakowi


5. Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Czyżyny- AWF"

Na XLVII sesji RMK /08.06.2016 r./ Rada odesłała projekt do projektodawcy na wniosek Radnego G. Stawowego.

/ projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 858


6. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Czyżyny - AWF", oznaczonej numerem 1 (w zakresie wniesionego postulatu nr 1) w Załączniku do Zarządzenia Nr 583/2016 z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Czyżyny - AWF" / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 859


7. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Czyżyny - AWF", oznaczonej numerem 2 (w zakresie wniesionych postulatów nr 1-3 i 5) w Załączniku do Zarządzenia Nr 583/2016 z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Czyżyny - AWF" / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 860


8. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Czyżyny - AWF", oznaczonej numerem 3 w Załączniku do Zarządzenia Nr 583/2016 z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Czyżyny - AWF" / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 861


9. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Czyżyny - AWF", oznaczonej numerem 4 (w zakresie wniesionych postulatów nr I-III, V i VI) w Załączniku do Zarządzenia Nr 583/2016 z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Czyżyny - AWF" / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 862


10. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Czyżyny - AWF", oznaczonej numerem 5 w Załączniku do Zarządzenia Nr 583/2016 z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Czyżyny - AWF" / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 863


11. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Czyżyny - AWF", oznaczonych numerami 6, 7 i 10 w Załączniku do Zarządzenia Nr 583/2016 z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Czyżyny - AWF" / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 864


12. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Czyżyny - AWF", oznaczonych numerami 8 i 9 (w zakresie wniesionego postulatu nr 1) w Załączniku do Zarządzenia Nr 583/2016 z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Czyżyny - AWF" / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 865


13. Zmiana treści prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ul. Estońskiej w Krakowie, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, pozostającej w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni Mieszkaniowej ?Podgórze? w ten sposób, że ustala się nowy cel użytkowania wieczystego tj. utworzenie zieleńca spełniającego funkcję rekreacyjno-sportowo-wypoczynkową, w terminie który zostanie określony przez strony w umowie zmieniającej oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania wpłaty przez użytkownika wieczystego na rzecz Gminy Miejskiej Kraków opłaty stanowiącej 25% wartości nieruchomości określonej dla nowego sposobu użytkowania i zagospodarowania nieruchomości / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 890


14. Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2016 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 600, 801, 854 i 926 oraz zmian w planie wydatków w działach: 700, 750 i 921) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 844


15. Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2016 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 750, 801, 852, 853, 854 i 921 - zadania dzielnic) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 845


16. Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy ul. Strzelców / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 835


17. Przyjęcie Programu Aktywnego Ograniczania Ubóstwa w Gminie Miejskiej Kraków na lata 2016-2020 / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 841


18. Udzielenie dotacji miejskim instytucjom kultury / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 846


19. Odwołanie Adama Greleckiego z pełnienia funkcji ławnika / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 847


20. Zmiana Uchwały Nr XVI/285/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie wykazu dróg, obiektów i terenów, na których realizowane są zadnia Dzielnic I-XVIII Miasta Krakowa z późn. zm. / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 869


21. Skarga na działania Prezydenta Miasta Krakowa oraz Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie / projektodawca Komisja Rewizyjna/ Druk nr 870


22. Skarga na Zastępcę Prezydenta Miasta Krakowa / projektodawca Komisja Rewizyjna/ Druk nr 871


23. Zawarcie przez Gminę Miejską Kraków umowy partnerskiej z Wojewodą Małopolskim dotyczącej realizacji projektu pn. "Rewaloryzacja wybranych cmentarzy wojennych z okresu I wojny światowej położonych na terenie Brzeska, Krakowa, Tarnowa, Wadowic oraz powiatów bocheńskiego, brzeskiego i tarnowskiego jako zespołu dziedzictwa o znaczeniu międzynarodowym" / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 883


24. Zmiana uchwały Nr XXXIV/549/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2016 oraz w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2016 (dot. zwiększenia planu przychodów oraz zwiększenia planu wydatków w dziale 900) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 879


25. Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2016 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 801, 852, 853 i 921 oraz zmian w planie wydatków w działach: 600, 700, 900 i 921) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 880


26. Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2016 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 750, 801, 854 i 900 - zadania dzielnic) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 881


27. Zmiana uchwały Nr LXX/1013/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa (z późn. zm.) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 882


28. Wyrażenie zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz Centrum Jana Pawła II "Nie lękajcie się!" zabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w rejonie ul. Marcika i ul. Totus Tuus wraz z jednoczesnym udzieleniem 98 % bonifikaty od ich ceny / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 848


29. Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy ul. Czerwone Maki / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 849


30. Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Grochowskiej Nr 10 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 850


31. Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Józefa Dietla Nr 11 wraz z pomieszczeniem przynależnym i udziałem w nieruchomości wspólnej / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 851


32. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 1 części kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr (...) położonego w budynku nr 11 na osiedlu Handlowym w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 852


33. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 1 części kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr (...) położonego w budynku nr 11 na osiedlu Handlowym w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 853


34. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr (...) położonego w budynku nr 19 przy ulicy Gromady Grudziąż w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 854


35. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 1 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny lokalu mieszkalnego nr (...)* położonego w budynku nr 1 przy ulicy Ugorek w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 866


36. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 1 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny lokalu mieszkalnego nr (...)* położonego w budynku nr 1 przy ulicy Ugorek w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 867


37. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 1 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny lokalu mieszkalnego (...)* położonego w budynku nr 3 na osiedlu Willowym w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 868


38. Oświadczenia, komunikaty.


39. Zamknięcie sesji.