BIP MJO - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2
DYREKTOR PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 2
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
REFERENT 0,75 ETATU.


1. Wymagania formalne
1. Spełnienie wymagań określonych dla stanowisk urzędniczych (Ustawa z 2016 roku, poz. 902 oraz z 2017 roku poz. 60 i 1930 o pracownikach samorządowych).
2. Doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku.
3. Pełna zdolność do czynności prawnych.
4. Niekaralność za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe.
5. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku pracy.
6. Wykształcenie min. średnie.


2. Wymagania dodatkowe
1. Kultura osobista i łatwość w codziennym komunikowaniu się z innymi.
2. Biegła znajomość obsługi komputerowego oprogramowania biurowego (Word, Excel).
3. Swobodna umiejętność obsługi urządzeń biurowych.
4. Łatwość w redagowaniu pism urzędowych.
5. Dobra znajomość zagadnień prawa oświatowego.
6. Znajomość przepisów ustawy o pracownikach samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego.
7. Operatywność.


3. Zakres obowiązków
Do zakresu obowiązków należeć będzie m.in.:

1. Obsługa administracyjna sekretariatu PPP2.
2. Prowadzenie dokumentacji zgodnie z instrukcją kancelaryjną oraz obowiązującymi regulaminami i procedurami wewnętrznymi.
3. Prowadzenie dziennika korespondencji ( odbiór korespondencji przychodzącej, rejestrowanie i znakowanie pism wychodzących ).
4. Redagowanie pism na użytek Poradni oraz pism urzędowych związanych z działalnością Poradni.
5. Wykonywanie wszelkich prac związanych z prowadzeniem ewidencji klientów Poradni.
6. Obsługa urządzeń znajdujących się w sekretariacie.
7. Przyjmowanie i łączenie rozmów telefonicznych.
8. Zakup materiałów biurowych związanych z realizacją zadań.
9. Organizacja oraz prowadzenie archiwum zakładowego.
10. Prowadzenie terminarza spotkań służbowych Dyrektora Poradni.
11. Terminowe wykonywanie zadań zleconych przez Dyrektora Poradni oraz Jego zastępców związanych z pracą Poradni.


4. Warunki pracy i płacy:
1. Wymiar czasu pracy: 0,75 etatu.
2. Rodzaj umowy: umowa o pracę na okres próbny, następnie na czas nieokreślony.
3. Płaca zasadnicza: wynagrodzenie zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 roku, poz. 936 oraz Regulaminem Wynagrodzenia Pracowników Administracji i Obsługi w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 2 w Krakowie.


5. Wymagane dokumenty:
1. CV i list motywacyjny.
2. Dokumenty poświadczające wykształcenie, kursy, szkolenia (kserokopia).
3. Dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe (kserokopia).
4. Oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą z dn. 10 maja 2018 roku o Ochronie Danych Osobowych na potrzeby związane z naborem.
5. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.


6. Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie w sekretariacie Poradni w godzinach od 8:00 do 13:00 do dnia 30 października 2018 roku lub przesłać pocztą na adres Poradni:
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2
ul. Siewna 23 D

31-231 Kraków


7. Ilość etatów
0,75 etatu ( 30 godzin tygodniowo )
Dyrektor
Elwira Zadęcka

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2 ()