Dokument archiwalny


SKOTNIKI I KOSTRZE - OBSZAR ŁĄKOWY – Projekt planu, projekt ustaleń

 


Ponowne wykorzystanie informacji publicznej - odmienne zasadyPROJEKT został wykonany przez BIURO ob. WYDZIAŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO URZĘDU MIASTA KRAKOWA - patrz: Zasady ponownego wykorzystywania informacjistrona bipPROJEKT PRZEKAZANY POD OBRADY RADY MIASTA KRAKOWA
zarządzeniem Nr 3513/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 24 grudnia 2019 r.

DRUK NR 94:
- w dniu 9 stycznia 2018 r. - pierwsze czytanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu, oraz czytanie projektu uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa uwag złożonych do projektu planu (Druk nr 95) - Rada podjęła uchwałę Nr IV/85/19,
- w dniu 30 stycznia 2019 r. - drugie czytanie projektu uchwały oraz głosowanie nad uchwaleniem planu - Rada podjęła uchwałę Nr VI/111/19 w sprawie uchwalenia planu.


dokument pdf-tekstProjekt ustaleń planu (Tekst planu - Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu z zarządzeniem przekazującym i uzasadnieniem)

dokument pdf-tekstUzasadnienie rozwiązań zawartych w projekcie planu

dokument pdf-rysunekProjekt rysunku planu - Załącznik nr 1 do uchwały

dokument pdf-tekstRozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag dotyczących projektu planu - Załącznik nr 2 do uchwały (wyłączona jawność)*

dokument pdf-tekstRozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej,
które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania - Załącznik nr 3 do uchwały


strona bipProjekt uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa
uwag złożonych do projektu planu - Zarządzenie Nr 3512/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 24 grudnia 2018 r. (Druk nr 95)
(wyłączona jawność)*


strona bipAUTOPOPRAWKA do projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu
- Zarządzenie Nr 68/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 15 stycznia 2019 r. (Druk nr 94)
(wyłączona jawność)*


* wyłączenie jawności na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych


STENOGRAMY Z SESJI RADY MIASTA KRAKOWA:


dokument pdf-tekstStenogram z sesji IV - 9 stycznia 2019 r.

dokument pdf-tekstStenogram z sesji VI - 30 stycznia 2019 r.

strona bipStrona źródłowa BIP ze stenogramami z sesji RMK
PROJEKT WYŁOŻONY DO PUBLICZNEGO WGLĄDU w dniach od 10 października do 15 listopada 2018 r.:


dokument pdf-tekstProjekt ustaleń planu (Tekst planu - Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu)

dokument pdf-rysunekProjekt rysunku planu (ok. 10 MB)

dokument pdf-tekstStenogram z dyskusji publicznej przeprowadzonej w dniu 14 listopada 2018 r. (wyłączona jawność)*

* wyłączenie jawności na podstawie przepisów o ochronie danych osobowychpowrótPowrót do strony głównej planu  |  Zasady ponownego wykorzystywania informacjistrona bip