Dokument archiwalny

INFORMACJE DLA WYBORCÓW

 

 

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach samorządowych

 

Komunikat Komisarza Wyborczego w Krakowie I o miejscu, czasie i terminie przyjmowania zgłoszeń zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych

 

 


Głosowanie przez wyborcę niepełnosprawnego w lokalu wyborczym przy użyciu nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille'a

 

Wyborca niepełnosprawny może oddać głos w lokalu wyborczym przy użyciu nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille'a. W związku z tym, że w poprzednich akcjach wyborczych wyborcy niepełnosprawni w stosunkowo niewielkim stopniu wykazywali zainteresowanie użyciem nakładek oraz mając na uwadze ich duże koszty produkcji, będą one dostarczane do użycia w konkretnych siedzibach obwodowych komisji wyborczych w przypadku zgłoszenia takiej potrzeby.

Aby wyborca nie musiał oczekiwać w lokalu wyborczym na dostarczenie nakładki prosimy w miarę możliwości o wcześniejsze telefoniczne zasygnalizowanie chęci skorzystania z tej formy głosowania. Prosimy o przekazanie odpowiedniej informacji telefonicznie pod numer 12 616 12 11 z zaznaczeniem konkretnego numeru obwodu (lub lokalizacji jego siedziby) oraz przewidywanej godziny przyjścia do lokalu wyborczego.


 

INFORMACJA DOTYCZĄCA TRANSPORTU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO KOMISJI WYBORCZYCH W DNIU PONOWNEGO GŁOSOWANIA

 

Osoby niepełnosprawne i starsze, mające trudności w poruszaniu się, będą mogły skorzystać z bezpłatnego transportu do i z obwodowych komisji wyborczych. Zadanie to będzie realizowane przez Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych Urzędu Miasta Krakowa (siedziba: ul. Stachowicza 18, 30-103 Kraków).

 

Zapisy będą przyjmowane w poniższych terminach:

  • od poniedziałku 29 października 2018 r. do środy 31 października 2018 r. w godz. 8.00 – 15.00 pod numerem telefonu: 12 616 51 16
  • w piątek 2 listopada 2018 r. w godz. 8.00 – 15.00 pod numerem telefonu: 12 616 51 16
  • w sobotę 3 listopada 2018 r. w godz. 9.00 – 15.00 pod numerem telefonu 12 616 51 91
  • w dniu ponownego głosowania, tj. w niedzielę 4 listopada 2018 r. w godz. 7.00 – 21.00 pod numerami telefonów: 12 616 51 46, 12 616 50 75.

 


 

W Krakowie w wyborach do Rady Miasta Krakowa, Sejmiku Województwa Małopolskiego oraz Prezydenta Miasta Krakowa, które zostały zarządzone na dzień 21 października 2018 r., mogą uczestniczyć osoby wpisane do stałego rejestru wyborców Gminy Miejskiej Kraków.

 

I. Wpis do rejestru wyborców

Wpis do rejestru wyborców obywatela polskiego następuje:

1) z urzędu — w przypadku osób zameldowanych na obszarze Krakowa na pobyt stały (jeżeli osoba posiada czynne prawo wyborcze);

2) na wniosek wyborcy złożony w Urzędzie Miasta Krakowa — w przypadku osób stale zamieszkujących na obszarze Krakowa bez zameldowania na pobyt stały, osób stale zamieszkujących na obszarze Krakowa pod innym adresem aniżeli adres ich zameldowania na pobyt stały oraz osób nigdzie niezamieszkujących, a przebywających stale na obszarze Krakowa.

 

We wniosku o wpisanie do rejestru wyborców podaje się:

• nazwisko i imiona,

• imię ojca,

• datę urodzenia,

• numer PESEL,

• adres zameldowania wyborcy na pobyt stały lub adres ostatniego zameldowania na pobyt stały w Polsce.

 

Do wniosku dołącza się:

• kserokopię ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość wnioskodawcy,

• pisemną deklarację, w której wnioskodawca podaje: swoje obywatelstwo i adres stałego zamieszkania na obszarze Krakowa.

 

Zgodnie z art. 20 § 2 Kodeksu wyborczego, przed wydaniem decyzji o wpisaniu do rejestru wyborców Prezydent Miasta Krakowa jest obowiązany sprawdzić, czy osoba, która chce się wpisać do rejestru wyborców, stale zamieszkuje w Krakowie. Wobec tego decyzję o wpisaniu do rejestru wyborców można uzyskać wtedy, kiedy wykaże się stałe zamieszkiwanie pod określonym adresem w Krakowie. W tym celu należy dołączyć dodatkowe dokumenty, które to potwierdzą – tytuł prawny do lokalu (akt notarialny, umowa najmu mieszkania - oryginał), potwierdzenie zameldowania na pobyt czasowy, oświadczenie właściciela lub najemcy mieszkania, w którym zamieszkuje osoba chcąca się wpisać do rejestru wyborców oraz inne dokumenty potwierdzające związek z lokalem, w którym ma zostać dokonany wpis do rejestru, np. rachunki dot. przedmiotowego lokalu wystawione na osobę ubiegającą się o wpisanie do rejestru, potwierdzenie rozliczenia podatku w Krakowie itp.

 

W przypadku, gdy dowodem na potwierdzenie stałego zamieszkiwania mają być zeznania świadków, należy ze świadkami zgłosić się w Urzędzie Miasta Krakowa celem przesłuchania ich do protokołu.

 

Przypominamy, że dopisanie do rejestru pod wskazanym adresem skutkuje trwałym wykreśleniem z rejestru pod adresem dotychczasowym. Przepisy mówią, że wyborca może być ujęty tylko w jednym rejestrze wyborców.

 

Przepisy nie wskazują terminu, do którego najpóźniej wniosek o wpisanie do rejestru wyborców musi zostać złożony, aby wyborca mógł wziąć udział w wyborach. Jednakże należy mieć na uwadze, że wójt (burmistrz, prezydent miasta) ma 3 dni na rozpatrzenie wniosku.

 

W Urzędzie Miasta Krakowa wpisania do stałego rejestru wyborców Gminy Miejskiej Kraków wyborcy posiadającego obywatelstwo polskie, na jego wniosek, reguluje procedura dostępna tutaj.

 

Wnioski o dopisanie do rejestru wyborców można złożyć od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 do 15.00 w następujących siedzibach Urzędu Miasta Krakowa:

- mieszkańcy dzielnic I–III: Al. Powstania Warszawskiego 10, pok. 709;

- mieszkańcy dzielnic IV–VII: Al. Powstania Warszawskiego 10, pok. 710;

- mieszkańcy dzielnic VIII–XIII: ul. Wielicka 28a, pok. 7-8;

- mieszkańcy dzielnic XIV–XVIII: os. Zgody 2, pok. 8-9.

 

II. Warunki udziału w głosowaniu w Krakowie

Wyborcy głosują w siedzibie obwodowej komisji wyborczej dla obwodu głosowania właściwego dla miejsca ich stałego zamieszkania, za wyjątkiem osób przebywających w szpitalach, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych.

 

W wyborach samorządowych zaświadczeń o prawie do głosowania poza miejscem stałego zamieszkania nie wydaje się.

 

W wyborach samorządowych w Krakowie głosować mogą obywatele polscy i obywatele Unii Europejskiej niebędący obywatelami polskimi, pod warunkiem, że są ujęci w rejestrze wyborców Gminy Miejskiej Kraków.

 

Obywatele polscy mogą głosować i kandydować w wyborach do Rady Miasta Krakowa, Sejmiku Województwa Małopolskiego oraz Prezydenta Miasta Krakowa.

 

Obywatele Unii Europejskiej niebędący obywatelami polskimi mogą głosować i kandydować w wyborach do Rady Miasta Krakowa oraz głosować w wyborach Prezydenta Krakowa. Nie posiadają praw wybieralności i wybierania, czyli nie mogą kandydować i głosować w wyborach do Sejmiku Województwa Małopolskiego.

 

 

1. Głosowanie w miejscu stałego zamieszkania

Wyborca zameldowany na pobyt stały w Krakowie, który nie złożył wniosku o wpisanie do stałego rejestru wyborców w innej gminie, oraz wyborca wpisany do rejestru wyborców na własny wniosek, zostanie wpisany z urzędu do spisu wyborców w Krakowie, sporządzanego dla obwodu głosowania właściwego dla jego miejsca zamieszkania.

 

Wyborca zameldowany na pobyt czasowy w Krakowie (przebywający czasowo w Krakowie), który nie został wpisany do stałego rejestru wyborców w Krakowie na swój wniosek, zostanie ujęty w spisie wyborców w miejscu jego zameldowania na pobyt stały.

 

2. Głosowanie poza miejscem stałego zamieszkania

Wyborcy, którzy będą przebywać w dniu wyborów w szpitalach, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych usytuowanych na terenie Krakowa pod warunkiem, że są wpisani do rejestru wyborców w województwie małopolskim, zostaną wpisani do spisów wyborców sporządzonych dla obwodów głosowania utworzonych w tych jednostkach i będą mogli głosować w tych obwodach. Dyrektor jednostki powiadomi osoby przebywające w jednostce o umieszczeniu ich w spisie wyborców.

 

Wyborcy, którzy będą przebywali w wyżej wymienionych jednostkach:

• wpisani do rejestru wyborców w Krakowie — otrzymają karty do głosowania w wyborach do Rady Miasta Krakowa, Sejmiku Województwa Małopolskiego oraz w wyborach Prezydenta Miasta Krakowa;

• wpisani do rejestru wyborców na obszarze województwa małopolskiego, poza obszarem Krakowa — otrzymają tylko kartę do głosowania w wyborach do Sejmiku Województwa Małopolskiego.

Wyborcy wpisani do spisu wyborców w wyżej wymienionych jednostkach zostaną z urzędu skreśleni ze spisu w miejscu ich stałego zamieszkania.

 

3. Udostępnienie spisu wyborców

W okresie między 30 września 2018 r. a 15 października 2018 r. każdy wyborca może sprawdzić w Urzędzie Miasta Krakowa czy został uwzględniony w spisie wyborców w wyborach samorządowych.

Udostępnienie spisu wyborców następuje na pisemny wniosek wyborcy zawierający dane osobowe umożliwiające odnalezienie wyborcy w spisie, tj. imię (imiona), nazwisko oraz adres zamieszkania.

 

Sprawę załatwia się w następujących lokalizacjach Urzędu Miasta Krakowa:

1) Al. Powstania Warszawskiego 10, pok. 709 i 710

2) ul. Wielicka 28a, pok. 7-9

3) os. Zgody 2, pok. 17

 

w dni robocze w godz. 8.00–15.00.

 


 

Korzystanie przez wyborcę niepełnosprawnego z pomocy innej osoby w trakcie głosowania w lokalu wyborczym

Wyborcy niepełnosprawnemu, na jego prośbę, może pomagać w głosowaniu w lokalu wyborczym inna osoba, w tym także niepełnoletnia. Pomoc ta może mieć tylko techniczny charakter; nie może ona polegać na sugerowaniu wyborcy sposobu głosowania lub na głosowaniu w zastępstwie tego wyborcy. Dopuszczalne jest, aby na życzenie wyborcy niepełnosprawnego w pomieszczeniu za zasłoną przebywała osoba udzielająca pomocy. Osobą tą nie może być członek komisji wyborczej, mąż zaufania ani obserwator społeczny.

Natomiast komisja jest obowiązana, na prośbę wyborcy niepełnosprawnego, do przekazania ustnie treści obwieszczeń wyborczych w zakresie informacji o komitetach wyborczych biorących udział w wyborach oraz zarejestrowanych kandydatach i listach kandydatów.