BIP MJO - Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 7


 

1. Wymagania formalne

 

1) Spełnienie wymagań określonych w art. 6 ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1260 z późn. zm.),

 

2) Wymagania kwalifikacyjne zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 roku (tekst jednolity Dz. U. 2014 r., poz. 1786 z późn. zm.) w zakresie wykształcenia i stażu pracy czyli spełnienia jednego z niżej wymienionych warunków:

 

-posiada wykształcenie wyższe o specjalności umożliwiającej wykonywanie zadań na tym stanowisku i co najmniej 2 letni staż pracy,

 

 -posiada wykształcenie średnie umożliwiające wykonywanie zadań na tym stanowisku i co najmniej 6 letni staż pracy.

 

3) posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie i wykonywanie zadań na danym stanowisku.

 

 

 

2. Wymagania dodatkowe

 

1) Znajomość regulacji prawnych w zakresie: administracji samorządowej, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o zamówieniach publicznych, ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej, prawa oświatowego, prawa budowlanego oraz przepisów wykonawczych do tych ustaw,

 

2) Znajomość obsługi Zintegrowanego Systemu Zarządzania Oświatą (moduł majątek) oraz sprawozdawczości oświatowej (SIO),

 

3) Biegła obsługa programów komputerowych ( pakiet Microsoft Office),

 

4) Kultura osobista i umiejętność reprezentowania placówki w kontaktach z instytucjami,

 

5) Komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, umiejętność organizacji pracy własnej, umiejętność analitycznego myślenia,

 

6) umiejętność wykonywania planów, opracowań i sprawozdań,

 

7) Skrupulatność, dokładność, terminowe wykonywanie prac.

 

3. Zakres obowiązków

 

1) Planowanie i realizacja potrzeb szkoły w zakresie zapewnienia środków prawidłowego jej funkcjonowania,

 

2) Prowadzenie wszystkich spraw związanych z Zamówieniami Publicznymi zgodnie z Ustawą o Zamówieniach Publicznych,

 

3)Prowadzenie pełnej dokumentacji prac remontowych, naprawczych, inwestycyjnych i nadzór nad ich prawidłowym wykonaniem,

 

5) Organizacja przeglądów technicznych budynku. Prowadzenie książki obiektu,

 

6) Sporządzanie sprawozdań dotyczących inwestycji, remontów, aktualizowanie danych w ZSZO i SIO oraz wykonywanie innych sprawozdań, opracowań, zestawień wg potrzeb,

 

7) Naliczanie ekwiwalentu za odzież roboczą pracowników,

 

9) Realizacja zaopatrzenia w materiały eksploatacyjne i wyposażenia placówki,

 

10) Organizacja, nadzór i sporządzanie harmonogramu robót dot. usuwania pilnych usterek, napraw i prac bieżących na terenie szkoły,

 

11) Prowadzenie ewidencji i dokumentacji majątku w programie ZSZO:

 

- środków trwałych,

 

- wartości niematerialnych,

 

- wyposażenia,

 

- ewidencja kasacji sprzętu zużytego,

 

- dokumentacja utylizacji sprzętu,

 

- wprowadzanie faktur zakupu do ZSZO

 

- wprowadzanie zużycia mediów do ZSZO

 

12) Sporządzanie i aktualizacja wywieszek inwentarzowych sprzętu szkolnego,

 

13) Sprawowanie nadzoru na stanem BHP na terenie szkolnym, organizacja zabezpieczenia i ochrony mienia szkoły, p.poż i OC

 

14) Merytoryczna kontrola dokumentów przekazywanych do księgowości,

 

15) Współuczestnictwo w projektowaniu budżetu w zakresie wydatków administracyjnych, gospodarczych i remontowych,

 

16) Terminowe wykonywanie doraźnie zleconych przez Dyrektora zadań wynikających z potrzeby zapewnienia prawidłowego funkcjonowania szkoły. 

 

4. Warunki pracy i płacy:

 

-Oferta pracy od dnia 1 września 2019 r.

 

-zatrudnienie w wymiarze 0,75 etatu (30 godzin),

 

-wynagrodzenie zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych z dnia 18 marca 2009 r. (tekst jednolity Dz. U. 2014 r., poz. 1786 z późn. zm.) oraz Regulaminem wynagradzania pracowników samorządowych w Zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 7 w Krakowie,

 

-miejsce pracy: Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 7 w Krakowie ul. Czarnogórska 14

 

5. Wymagane dokumenty:

 

1) Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

 

2) list motywacyjny i CV,

 

3) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje, dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe, dodatkowe uprawnienia i odpowiedni staż pracy (oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej),

 

4) oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 

5) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,

 

6) zaświadczenie o niekaralności (tylko osoby którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia),

 

7) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby związane z ogłoszonym naborem zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 

 6. Termin i miejsce składania dokumentów:

 

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w zamkniętej kopercie w sekretariacie

 

Zespołu Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 7 od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 15:30 lub przesłać pocztą na adres Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 7 w Krakowie, ul Czarnogórska 14, 30-638 Kraków, w terminie do dnia 31 lipca 2019 r. Koperta z dokumentami powinna posiadać adnotację: „Nabór – na stanowisko referenta”.

 

Decyduje data wpływu. Oferty, które wpłyną po w/w terminie nie będą rozpatrywane.

 

Osoby, które spełnią wymagania formalne zostaną powiadomione indywidualnie drogą telefoniczną o terminie rozmów kwalifikacyjnych.

 

Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie BIP Zespołu Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 7

 

Dokumenty osób nie zatrudnionych w wyniku konkursu do odbioru w terminie 30 dni.

 

Po tym terminie zostaną zniszczone.

 

 7. Ilość etatów

 

0,75 etat.

 

 8. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

 

Realizując obowiązek, o którym mowa w art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia nr 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - RODO informujemy:

 

1) Administratorem Państwa danych osobowych będzie Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 7 w Krakowie, ul. Czarnogórska 14 30-638

 

2) Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: ul. Wielopole 17, 33-332 Kraków, adres e-mail: inspektor5@mjo.krakow.pl

 

3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w związku z zatrudnieniem, w szczególności w celu realizacji procesu rekrutacji .

 

4) Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

 

5) Dane osoby (osób), w zakresie imienia i nazwiska oraz miejscowości zamieszkania, które wygrają nabór zostaną zamieszone w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w placówce.

 

6) Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia i rozstrzygnięcia naboru oraz przez okres 3 miesięcy od daty zawarcia umowy o pracę z wybranym kandydatem.

 

7) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora:

 

a) dostępu (na zasadach określonych w art. 15 RODO),

 

b) sprostowania (na zasadach określonych w art. 16 RODO),

 

c) usunięcia (na zasadach określonych w art. 17 RODO),

 

d) ograniczenia przetwarzania (na zasadach określonych w art. 18 RODO),

 

e) przenoszenia (na zasadach określonych w art. 20 RODO),

 

f) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ( na zasadach określonych w art. 21 RODO).

 

8) Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

9) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie o których mowa w pkt 5 ogłoszenia naboru kandydatów jest wymogiem ustawowym wynikającym z art. 22¹ Kodeksu pracy, oraz art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

 

10) Podanie przez Panią/Pana innych danych osobowych niż wskazanych w pkt 9 jest dobrowolne.