BIP - Trasa Łagiewnicka SA

Trasa Łagiewnicka Spółka Akcyjna w Krakowie

Logo Trasa Łagiewnicka S.A

Trasa Łagiewnicka SA

Adres: Józefa Marcika 14C, 30-443 Kraków

Telefon: (12) 357 80 00

Email: sekretariat@trasalagiewnicka.krakow.pl

WWW: http://www.trasalagiewnicka.krakow.pl/

 

 Zakres działania:

Spółka realizuje powierzone zadania własne Gminy z zakresu użyteczności publicznej polegające na:

a. przygotowaniu oraz realizacji we własnym imieniu przedsięwzięcia inwestycyjnego obejmującego budowę Trasy Łagiewnickiej,

b. utrzymywaniu wybudowanej infrastruktury, o której mowa w pkt. a), w odpowiednim stanie technicznym, obejmującym również jej odtworzenie, w okresie do dnia 31 grudnia 2042 r.obejmujące budowę gminnych dróg i ulic (w tym infrastruktury tramwajowej), mostów i placów oraz utrzymywanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.

c. przeprowadzeniu konsultacji społecznych, opracowaniu koncepcji, pozyskaniu decyzji środowiskowej oraz pozyskaniu innych stosownych zgód, pozwoleń, warunków, decyzji i opracowań w tym warunków programu funkcjonalno – użytkowego w celu przygotowania udzielenia zamówienia publicznego na usługi projektowe i realizację robót budowlanych w zakresie inwestycji Trasa Pychowicka oraz Trasa Zwierzyniecka