BIP MJO - Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 98

Rejestry, ewidencje, archiwa

Szkoła Podstawowa Nr 98 z Oddziałami Integracyjnymi im. H. Sienkiewicza prowadzi następujące rejestry i ewidencje:


1. Księga ewidencji dzieci

2. Księga uczniów

3. Rejestr pracowników

4. Ewidencja akt osobowych

5. Rejestr wydanych legitymacji szkolnych

6. Rejestr wydanych kart rowerowych

7. Ewidencja wydanych świadectw ukończenia szkoły

8. Ewidencja druków ścisłego zarachowania

9. Rejestr pieczęci

10. Rejestr korespondencji wychodzącej i przychodzącej

11. Rejestr zielonych szkół. wycieczek i wyjść poza teren szkoły

12. Rejestr umów zawieranych przez szkołę

13. Rejestr delegacji

14. Rejestr porozumień zawieranych przez szkołę

15. Rejestr protokołów z zebrań Rady Pedagogicznej

16. Rejestr uchwał Rady Pedagogicznej

17. Rejestr awansu zawodowego nauczycieli

18. Księga zastępstw

19. Ewidencja rozliczenia godzin nadliczbowych nauczycieli

20. Ewidencja wyjść pracowników w godzinach służbowych

21. Rejestr zarządzeń dyrektora

22. Szkolny zestaw planów nauczania

23. Szkolny zestaw programów nauczania

24. Szkolny zestaw podręczników

25. Księga inwentarzowaZasoby archiwalne Szkoły Podstawowej Nr 98 z Oddziałami Integracyjnymi im. H. Sienkiewicza stanowią:


1. Dzienniki lekcyjne

2. Księgi arkuszy ocen

3. Księgi dzieci

4. Księgi uczniów

5. Ewidencje wydanych świadectw ukończenia szkoły

6. Kroniki szkolne

7. Księgi protokołów z zebrań Rady Pedagogicznej

8. Uchwały Rady Pedagogicznej

9. Zarządzenia dyrektora

10. Akta osobowe pracowników

11. Plany finansowe

12. Dokumentacja finansowo-księgowa

13. Dokumentacja dotycząca rekrutacji

14. Dokumentacja dotycząca organizacj

 

Wgląd do dokumentów lub wydanie duplikatu dokumentu możliwe jest po rozpoznaniu na pisemny wniosek osoby zainteresowanej złożony do dyrektora Szkoły w sekretariacie w godzinach pracy.