BIP MJO - Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie

 

Procedury ZZM

 

 1. Wydawanie zezwolenia upoważniającego do wjazdu na tereny zieleni miejskiej: ZZM-1
 2. Sprzedaż drewna pozyskanego przez jednostkę w ramach zabiegów gospodarczych na terenach leśnych oraz w parkach pozostających w zarządzie Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie: ZZM-2
 3. Sprzedaż drewna pozyskanego przez Wnioskodawcę w ramach zabiegów gospodarczych na terenach leśnych pozostających w zarządzie Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie: ZZM-3
 4. Cechowanie, drewna, drewno, pozyskanego, lasach, las, lasy, ZZM, Zarząd, Zieleni, Miejskiej: ZZM-4
 5. Określenie zadań z zakresu gospodarki leśnej dla właścicieli lasów rozdrobnionych o powierzchni do 10 ha: ZZM-5
 6. Pozyskanie drewna w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa niezgodnie z uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją określającą zadania z zakresu gospodarki leśnej (dotyczy przypadków losowych): ZZM-6
 7. Wydanie zaświadczenia o objęciu działek uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją, o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy o lasach: ZZM-7
 8. Odszkodowanie z tytułu szkody rzeczowej zaistniałej od dnia 01.07.2019 r. oraz szkody osobowej zaistniałej od dnia 01.07.2019 r., powstałych na terenach znajdujących się w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Krakowie: ZZM-8
 9. Wydawanie decyzji w sprawie uznania lub odmowy uznania zastrzeżeń i wniosków do wykonanego planu urządzenia lasu: ZZM-9
 10. Udzielanie dotacji na pokrycie planowanych kosztów zalesienia gruntów: ZZM-10
 11. Zarządzenie wykonania zabiegów zwalczających i ochronnych w lasach zagrożonych przez organizmy szkodliwe: ZZM-11
 12. Przyznanie środków na pokrycie kosztów zagospodarowania i ochrony lasów, związanych z odnowieniem lub przebudową lasów, koniecznych ze względu na powstanie szkód od emisji przemysłowych, pożarowych oraz innych klęsk żywiołowych, spowodowanych czynnikami abiotycznymi i biotycznymi w przypadku braku możliwości ustalenia sprawcy szkody w lasach: ZZM-12
 13. Określanie zadań w zakresie: wyrębu drzew, ponownego założenia upraw leśnych, przebudowy drzewostanów, pielęgnowania i ochrony lasów, w tym również ochrony przeciwpożarowej (dotyczy właścicieli lasów, dla których nie ma opracowanych planów urządzenia lasu): ZZM-13
 14. Udzielanie dotacji na pokrycie poniesionych kosztów zalesienia gruntów: ZZM-14
 15. Udostępnienie miejsca piknikowego w Lesie Mogilskim: - Wniosek o udostępnienie miejsca piknikowego, potwierdzenie udostępnienia miejsca piknikowego
 16. Zmiana lasu na użytek rolny w przypadkach szczególnie uzasadnionych potrzeb właścicieli lasów - ZZM-15

 

 

 

 

Pomoc publiczna realizowane przez Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie

 

Zarząd Zieleni Miejskiej przyznaje dotacje na zalesienie gruntu (procedura ZZM-10) oraz dotacje na poniesione koszty zalesienia gruntu (procedura ZZM-14). Dotacje związane są z Art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 788) jako "Uzyskanie decyzji w sprawie przyznania dotacji z budżetu Państwa na częściowe pokrycie kosztów zalesienia gruntów". Dotacja może być przyznana tylko na grunty przeznaczone do zalesienia określone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

 

 

 

 

 

Procedury UMK dotyczące ZZM

 

 1. Zawarcie umowy na udostępnienie miejsca poza Rynkiem Głównym w Krakowie na organizowanie imprez i innych przedsięwzięć: SA-41
 2. Zawarcie umowy na udostępnienie miejsca w Krakowie w celu prowadzenia sprzedaży, gastronomii, usług, ustawienia ekspozycji przedsklepowej (wystawki): SA-48
 3. Pozwolenie na wycięcie drzewa: WS-21

 

 

 

 

 

Wnioski o udostępnienie informacji publicznej oraz informacji o środowisku i jego ochronie

 

 

Wnioski o udostępnienie informacji publicznej oraz informacji o środowisku i jego ochronie w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej z wyłączeniem informacji publicznej której treść udostępniona została na stronie Biuletynu Informacji Publicznej mogą być wnoszone m.in.:

 

• pisemnie – adres: Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie, ul. Reymonta 20, 30-059 Kraków

 

• za pomocą poczty elektronicznej: sekretariat@zzm.krakow.pl

 

• za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej na platformie e-PUAP.

 

Zasady ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego zostały zamieszczone w zakładce Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa.

 

Informacje o stanie sprawy uzyskać można telefonując pod numer 12 20 10 240.

 

Wnioski do pobrania:

udostępnienie informacji publicznej

udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie