BIP MJO - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy pn. Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych


Logo placówki Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych ma formę prostą. W niedomkniętym kręgu umieszczono lewą dłoń niebieskiego koloru, który jest barwą autyzmu. Ręka asekuruje pomarańczowego motylka. Przesłanie tego znaku zawiera się w prostym wskazaniu: "Chroń delikatność osoby z autyzmem". Jest to również motto naszej pracy pedagogicznej.Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy

pn. Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych

Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej: www.centrum-autyzmu.pl


           Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy pn. Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych jest placówką dostrzegającą potrzeby ucznia, rodzica i pracownika oraz stale dążącą do ich zaspokajania. Szkoła charakteryzuje się przyjazną atmosferą, w której poszczególne podmioty czują się dobrze i bezpiecznie.

Dzięki właściwej organizacji pracy oraz stosowaniu zindywidualizowanych oddziaływań edukacyjno - terapeutycznych szkoła zapewnia wychowankom możliwość zdobywania wiedzy i umiejętności niezbędnych dla ich rozwoju.

SOSW Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych powstał w 2013 r. w wyniku połączenia 3 renomowanych szkół i placówek z długoletnią tradycją w edukacji uczniów niepełnosprawnych. Celem połączenia było zapewnienie miejsca nauki i terapii dla osób z autyzmem o różnym poziomie funkcjonowania i poziomie intelektualnym na wszystkich szczeblach edukacji.

Uczniowie Centrum Autyzmu to dzieci i młodzież w wieku od 2 do 25 roku życia z zaburzeniami spektrum autystycznego, w normie intelektualnej (w tym Zespołem Aspergera) lub z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w tym - upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym.

Liczba uczniów w zespole klasowym wynosi od 2 do 4 osób. Uczniowie są łączeni w zespoły klasowe zgodnie z poziomem funkcjonowania oraz potrzebami edukacyjno – terapeutycznymi. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej wychowawca opiekuje się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.

Zajęciami w ramach wczesnego wspomagania objęte mogą być dzieci na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania i skierowania z poradni psychologiczno - pedagogicznej.

 

 

Typy niepełnosprawności uczniów:

Zaburzenia ze spektrum autystyzmu, w normie intelektualnej, z upośledzeniem w stopniu lekkim lub z niepełnosprawnościami sprzężonymi w tym - upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym.

 

W skład Ośrodka wchodzą:

• Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka

• Przedszkole nr 26

• Szkoła Podstawowa nr 9

• XIX Liceum Ogólnokształcące

• Szkoła Branżowa Specjalna I stopnia nr 12

• Szkoła Przysposabiająca do Pracy nr 4

• Szkoła Policealna nr 7

• Grupy opiekuńcze (internat)

 

Gabinety specjalistyczne:

• Gabinet logopedyczny

• Gabinet psychologiczny

• Gabinety wczesnego wspomagania

• Pracownia polisensoryczna

 

 

Ponadto uczniowie mają do dyspozycji:

• Pracownie przedmiotowe

• Bibliotekę wyposażoną w komputery podłączone do Internetu

• Salę gimnastyczną

• Siłownię

• Salę zajęć korekcyjnych

• Boisko sportowe

• Internat

• Plac zabaw

• Klub kulturalno-rozrywkowy

 

Pomoc psychologiczna i pedagogiczna:

• przeprowadzanie wywiadu psychologiczno – pedagogicznego z rodzicami nowoprzyjętych dzieci,

• prowadzenie poradnictwa psychologiczno – pedagogicznego dla rodziców,

• współpraca z rodzicami w zakresie orzecznictwa do kształcenia specjalnego i nauczania indywidualnego,

• organizacja i prowadzenie szkoleń dla rodziców,

• rozmowy terapeutyczne z uczniami.

 

Opieka medyczna:

Gabinet Pomocy Przedlekarskiej

 

Zajęcia pozalekcyjne - koła zainteresowań:

• Przedmiotowe

• Czytelnicze

• Informatyczne

• Taneczne

• Teatralne

• Kulinarne

• Krajoznawczo-turystyczne

• UKS 17 ( tenis stołowy, koszykówka, piłka nożna, bilard)

• Hipoterapia i dogoterapia dla dzieci z klas I –III szkoły podstawowej

• Basen

• Zajęcia ceramiczne

• Uczniowie uczestniczą w warsztatach edukacyjnych, konkursach plastycznych, imprezach integracyjnych oraz programach unijnych i rządowych.

 

 

W Ośrodku realizowane są projekty pedagogiczne:

 

• „ Indywidualizacja nauczania dla uczniów klas I-III”- hipoterapia, muzykoterapia, gimnastyka korekcyjna.

 

Szkoła Policealna Specjalna nr 7 kształci w zawodach:

- florysta
- technik archiwista
- technik informatyk.

 

Szkoła Branżowa Specjalna I stopnia nr 12 z warsztatami szkolnymi kształci  na kierunkach:

 

- pracownik pomocniczy obsługi hotelowej

- ogrodnik

- krawiec

- rękodzielnik wyrobów włókienniczych

- introligator

- monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

 

 

W Centrum Autyzmu realizowany jest projekt „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”. Celem projektu jest wsparcie doradztwa zawodowego w szkołach. Projekt bazuje na doświadczeniach przedsięwzięć „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce” oraz „Festiwal Zawodów”, stanowi ich kontynuację, obejmując te obszary działań, które wymagają koordynacji i wsparcia na poziomie regionu.