BIP MJO - Centrum Młodzieży

Centrum Młodzieży im. dr. Henryka Jordana: Przebudowa ogrodzenia przy budynku Centrum Młodzieży im. dr Henryka Jordana przy ul. Krupniczej 38 w Krakowie.


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak

Numer ogłoszenia: 514962-N-2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak

Numer ogłoszenia: 540031628-N-2020

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający

powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

tak

Informacje na temat podmiotu, któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie

postępowania:

Gminą Miejską Kraków z siedzibą w Krakowie, pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków,

NIP: 6761013717, REGON 351554353 reprezentowana przez: Bartłomieja Kocurka – Dyrektora

Centrum Młodzieży im. dr. Henryka Jordana, działającego na podstawie pełnomocnictwa

Prezydenta Miasta Krakowa nr 372/2010 z dnia 22.09.2010

 

I. 1) NAZWA I ADRES:

Centrum Młodzieży im. dr. Henryka Jordana, Krajowy numer identyfikacyjny 19191600000000,

ul. ul. Krupnicza 38, 31-123 Kraków, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 12 430 00 15, 422

44 42, e-mail sekretariat@cmjordan.krakow.pl, faks 12 430 00 15 wew. 226.

Adres strony internetowej (url): https://www.bip.krakow.pl/?bip_id=540&mmi=12013

Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub

formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

https://www.bip.krakow.pl/?bip_id=540&mmi=12013

 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Przebudowa ogrodzenia przy budynku Centrum Młodzieży im. dr Henryka Jordana przy ul.

Krupniczej 38 w Krakowie.

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

CM-0610-8/2020

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Zamówienie polega w szczególności na: • należyte przygotowanie przestrzeni pod planowaną

inwestycję, • wywóz oraz utylizację materiałów rozbiórkowych, • wykonanie prac remontowych

ogrodzenia przy budynku Centrum Młodzieży im. dr Henryka Jordana zgodnie wytycznymi

określonymi w zał. nr 1 do niniejszego protokołu • wykonanie robót porządkowych po

przeprowadzonej inwestycji, • składowanie i wywóz odpadów będących efektem realizowanej

inwestycji.

 

II.4) Informacja o częściach zamówienia:

Zamówienie było podzielone na części:

nie


II.5) Główny Kod CPV:
45342000-6

Dodatkowe kody CPV: 45262700-8, 45259000-7, 45454100-5


SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:


SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20/04/2020

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 132509

Waluta PL

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 1

w tym:

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:

0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0


IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

Nazwa wykonawcy: Austenit

Email wykonawcy: austenit10@wp.pl

Adres pocztowy: Zawada 10, 28-230 Połaniec

Kod pocztowy: 28-230

Miejscowość: Połaniec

Kraj/woj.: świętokrzyskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

 

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ

UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 162986

Oferta z najniższą ceną/kosztem 162986

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 162986

Waluta: PL

 

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia

podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub

podwykonawcom:


IV.8) Informacje dodatkowe:

1.Kryterium 1 - Cena brutto wykonania przedmiotu zamówienia - 162 986,07- 60 pkt.

2.Kryterium 2 - Termin realizacji zamówienia 1 VII 2020 -20 pkt. 3. Kryterium 3 - Gwarancja

na wykonane prace remontowe, 48 miesięcy - 10 pkt.

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ

OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego

udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane (wersja PDF) 

 


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na: Przebudowę ogrodzenia przy budynku Centrum Młodzieży im.dr Henryka Jordana przy ul. Krupniczej 38 w Krakowie

 

Wykonawcy

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn . Przebudowa ogrodzenia przy budynku Centrum Młodzieży im. dr Henryka Jordana przy ul. Krupniczej 38 w Krakowie.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Centrum Młodzieży z siedzibą w Krakowie przy ul. Krupniczej 38, zwane w dalszej części Zamawiającym, na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1843), zwanej dalej „ustawą”, informuje, że w postępowaniu

o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Przebudowa ogrodzenia przy budynku Centrum Młodzieży im. dr Henryka Jordana przy ul. Krupniczej 38 w Krakowie, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr 1 złożoną przez: Zakład budowlany „AUSTENIT” Tadeusz Walczyk, Zawada 10 28-230 Połaniec

 

 

Uzasadnienie wyboru: wpłynęła 1 oferta

Nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscem wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty oraz wykonawcy, którego ofertę wybrano, a także punktacja przyznana ofercie w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja:

 

  Lp. Firmy, adresy wykonawców

Cena brutto

wykonania przedmiotu

zamówienia

[zł]

 

Liczba pkt-ów

w kryterium

Cena brutto

wykonania

przedmiotu

zamówienia

 

Termin

realizacji

zamówienia

Liczba pkt-ów

w kryterium

Termin

wykonania

zamówienia

 

Gwarancja

na

wykonane

prace

remontowe

Liczba pkt-ów

w kryterium

Gwarancja

na wykonane

prace remontowe

 

Łączna

punktacja

  1.

Zakład

budowlany

„AUSTENIT”

Tadeusz Walczyk,

Zawada 10

28-230 Połaniec

162 986,07 60 pkt. 1 VII 2020 20 pkt.

48

miesięcy

10 pkt. 90 pkt.

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Infomacja z otwarcia ofert na: Przebudowę ogrodzenia przy budynku Centrum Młodzieży im.dr Henryka Jordana przy ul. Krupniczej 38 w Krakowie (otwarcie 6 marca 2020 r. godz. 13.30)

Wykonawcy

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Przebudowa ogrodzenia przy budynku Centrum Młodzieży im. dr Henryka Jordana przy ul. Krupniczej 38 w Krakowie.

 

Centrum Młodzieży z siedzibą w Krakowie przy ul. Krupniczej 38, zwane w dalszej części Zamawiającym, na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) zwanej dalej „ustawą”, przedstawia informacje z otwarcia ofert.

 

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości: 180 000 zł brutto;

 

Do upływu terminu składania ofert tj. do 6.03.2020 r. do godz. 13:00 złożono 1 ofertę:

 

 

 

Lp Firmy i adresy wykonawców Cena brutto wykonania przedmiotu zamówienia (zł) Termin wykonania zamówienia Gwarancja na wykonane prace remontowe
1.  Zakład budowlany „AUSTENIT” Tadeusz Walczyk, Zawada 10 28-230 Połaniec 162 986,0 162 986,07 zł 1 VII 2020 48 miesięcy

Warunki płatności zgodne z ustanowionymi w siwz.

 

 

 

 

 

Zamówienia publiczne

 

Centrum Młodzieży im. dr. Henryka Jordana zaprasza do składania ofert na: Przebudowę ogrodzenia przy budynku Centrum Młodzieży im.dr Henryka Jordana przy ul. Krupniczej 38 w Krakowie.OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

nie

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których

działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały

zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie

marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii ,o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli

przeprowadzenie postępowania

Tak

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie

postępowania: Powierzenie nastąpiło na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta Miasta Krakowa nr

372/2010 z dnia 22.09.2010

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać

adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do

kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii

Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw

członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Młodzieży im. dr. Henryka Jordana, krajowy numer identyfikacyjny

19191600000000, ul. ul. Krupnicza 38 , 31-123 Kraków, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 12 430

00 15, 422 44 42, e-mail sekretariat@cmjordan.krakow.pl, faks 12 430 00 15 wew. 226.

Adres strony internetowej (URL): http://www.cmjordan.krakow.pl/

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów

plików, które nie są ogólnie dostępne https://www.bip.krakow.pl/?bip_id=540&mmi=12013

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania,

w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw

członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie

postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali

zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy

zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod

adresem (URL)

https://www.bip.krakow.pl/?bip_id=540&mmi=12013

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków

zamówienia

https://www.bip.krakow.pl/?bip_id=540&mmi=12013

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod

adresem

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie

Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w

inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny

sposób:

Tak

pisemnie

Adres:

Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana w Krakowie, ul. Krupnicza 38, 31-123 Kraków.

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które

nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem:

nie

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa ogrodzenia przy budynku

Centrum Młodzieży im. dr Henryka Jordana przy ul. Krupniczej 38 w Krakowie.

Numer referencyjny: CM-0610-8/2020

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

maksymalnej liczby części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu

20.02.2020

wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Zamówienie polega na przebudowie ogrodzenia przy budynku Centrum Młodzieży im. dr Henryka Jordana przy ul.Krupniczej 38 w Krakowie. Zamówienie polega w szczególności na:

• należyte przygotowanie przestrzeni pod planowaną inwestycję,

• wywóz oraz utylizację materiałów rozbiórkowych,

• wykonanie prac remontowych ogrodzenia przy budynku Centrum Młodzieży im. dr Henryka Jordana zgodnie wytycznymi określonymi w zał. nr 1 do niniejszego protokołu

• wykonanie robót porządkowych po przeprowadzonej

inwestycji,

• składowanie i wywóz odpadów będących efektem realizowanej inwestycji.

II.5) Główny kod CPV: 45342000-6

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

45262700-8

45259000-7

45259000-7

45454100-5

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: 145921,00

Waluta:

PLN

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita

maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu

zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art.

134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o

których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje

możliwość udzielenia zamówienia do 50% wartości zamówienia podstawowego w zakresie przebudowy ogrodzeń.

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa

ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach: lub dniach:

lub

data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2020-08-31

Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia

2020-08-31

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I

TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile

wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków:

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków:

Informacje dodatkowe

20.02.2020

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków:

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do

udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia

wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa

wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU

WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3

USTAWY PZP:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: nie podlegają wykluczeniu na

podstawie art. 24 ust. 1 ustawy i art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o

udzielenie zamówienia winni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo

reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (do oferty

należy załączyć odpowiednie pełnomocnictwo) chyba, że w przypadku spółki cywilnej, z umowy tej

spółki wynika sposób jej reprezentowania (do stwierdzenia, czego niezbędne będzie załączenie do

oferty umowy spółki cywilnej). Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie

z podmiotem występującym, jako pełnomocnik pozostałych. Oferta musi być podpisana w taki sposób,

by prawnie zobowiązywała wszystkie podmioty występujące wspólnie. Wykonawcy wspólnie

ubiegający się o zamówienie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.1.Do oferty

wykonawca winien dołączyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu - załącznik nr 2 do siwz.

Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega

wykluczeniu. 2.W przypadku wspólnego ubiegania się przez wykonawców o zamówienie,

oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o

zamówienie. 3.Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia

podwykonawcom, zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w ust.

1. 4.W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje Pełnomocnik wraz z ofertą winno być złożone

pełnomocnictwo dla tej osoby określające jego zakres. Pełnomocnictwo winno być podpisane przez

osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. 5.Wszelkie pełnomocnictwa winny być załączone do oferty w formie oryginału lub urzędowo poświadczonego odpisu pełnomocnictwa (notarialnie – art. 96 ustawy z 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2014 poz. 164 z

późniejszymi zmianami).

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ

W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA

OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ

W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA

OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

I.1.W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu

zamawiający żąda oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej

grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może

złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym

wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. 2.Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie, o którym mowa w ust. 1.

3.Oświadczenie składane jest w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Adres

Zamawiającego: Centrum Młodzieży im. dr. Henryka Jordana, ul. Krupnicza 38, 31-123 Kraków.

4.Wzór oświadczenia wraz z informacją, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, zostanie zamieszczony

przez Zamawiającego na stronie internetowej, na której była zamieszona siwz wraz z załącznikami. II.

1) potwierdzających brak podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu: a)odpisu z właściwego

rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy

wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na

podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; 2.Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a)

składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce

zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono

upadłości. 3.W przypadku wspólnego ubiegania się przez wykonawców o zamówienie, dokumenty

wymienione w ust. 1 pkt. 1) składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

4.Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach innych podmiotów na zasadach

określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów

wymienionych w ust. 1 pkt. 1). 5.Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub

dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy, jeżeli

zamawiający posiada aktualne oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je

uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów

publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów

realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352). II. 4.Wzór

oświadczenia wraz z informacją, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, zostanie zamieszczony przez

Zamawiającego na stronie internetowej, na której była zamieszona siwz wraz z załącznikami.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak

Informacja na temat wadium

Przed upływem terminu składania ofert, wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przetargowe, w

wysokości: 1 000 zł (jeden tysiąc złotych). 2.Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach

wymienionych w art. 45 ust. 6 ustawy. 3.Wadium w formie pieniężnej winno być wniesione

przelewem na rachunek bankowy: 80 1020 4900 0000 8102 3015 5430 z dopiskiem „Przebudowa

ogrodzenia przy budynku Centrum Młodzieży im. dr Henryka Jordana przy ul. Krupniczej 38 w

Krakowie.”

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert

katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów

elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące

dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie

katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do

sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg

ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu

zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz

jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich

wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych

w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

20.02.2020

7/9

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie

Cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia 60,00

Skrócenie terminu wykonania przedmiotu zamówienia 30,00

Okres gwarancji 10,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg

nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez

przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili

rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać

wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez

zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym

wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości

postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie

zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1. Oprócz przypadków, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy Pzp, na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzania zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku zaistnienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawierania umowy lub w przypadku wystąpienia którejkolwiek z następujących okoliczności: 1) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 3, może nastąpić w przypadku wystąpienia kolizji z sieciami zewnętrznymi lub instalacjami nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi maksymalnie o liczbę dni niezbędną Wykonawcy na usunięcie kolizji z sieciami zewnętrznymi lub instalacjami nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, 2) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 3, może nastąpić w przypadku wystąpienia konieczności wprowadzenia w opisie przedmiotu zamówienia, zmian, powodujących wstrzymanie lub przerwanie robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi maksymalnie o liczbę dni niezbędną do wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz do przeprowadzenia uzgodnień (ustaleń) z właściwymi organami, uzyskania opinii właściwych organów oraz wydania decyzji przez właściwe organy, przy czym wprowadzenie w dokumentacji projektowej zmian nie może skutkować zwiększeniem (zmianą) zakresu świadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie oraz zwiększeniem wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy, 3)dokonanie zmiany postanowień zawartej umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi maksymalnie o liczbę dni wynikającą z przygotowanego na tą okoliczność i podpisanego przez strony umowy protokołu konieczności, 4)dokonanie zmiany zakresu robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia, na skutek obowiązków, wynikających z decyzji lub uzgodnień uzyskanych po terminie zawarcia umowy; 5)wprowadzenie zmian, wynikających ze zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron umowy. 2.Wszelkie zmiany umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej i podpisania przez obydwie strony aneksu.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data:6.03.2020 , godzina: 13,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 dni

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku

nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części

zamówienia:

IV.6.5) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

1. Wzór umowy wraz z załącznikiem nr 1

2. Załącznik nr 2

3. Załącznik nr 3

 

4. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

5. Ogłoszenie o zamówiniu w BZP

6. Zmiana ogłoszenia

7. Specyfikacja Wykonania I Odbioru Robót Budowlanych

 

  


 

Kraków, dnia 5 listopada 2019 r.

znak sprawy CM/G/271/3/2019

 

 

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Wykonanie prac remontowych łazienek pawilonu kolonijnego w Centrum Wypoczynku JordaNova w Gołkowicach Górnych, 33-388 Gołkowice Górne 163 k

 

Unieważnienie postępowania

Gmina Miejska Kraków z siedzibą w Krakowie, pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków, NIP: 6761013717, REGON 351554353, reprezentowana przez: Bartłomieja Kocurka –Dyrektora Centrum Młodzieży im. dr. Henryka Jordana, działającego na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta Miasta Krakowa nr 372/2010 z dnia .22.09.2010 na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1843), zwanej dalej ustawą, informuje, że przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione.

Podstawa prawna: art. 93 ust 1 pkt 1 ustawy, zgodnie z którym Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

Uzasadnienie:

W przedmiotowym postępowaniu, które było prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, do upływu terminu składania ofert nie złożono żadnej oferty.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane

 

Centrum Młodzieży im. dra H. Jordana ul. Krupnicza 38, 31-123 Kraków, tel: 12 430 00 15 strona internetowa: www.cmjordan.krakow.pl, e-mail: sekretariat@cmjordan.krakow.pl, zwane dalej Zamawiającym, działając w imieniu Gminy Miejskiej Kraków, Plac Wszystkich Świętych 3-4,31-004 Kraków, NIP :676 101 37 17 zaprasza do składania ofert na zadanie pn: wykonaniu prac remontowych łazienek pawilonu kolonijnego pn. Centrum Wypoczynku JordaNova w Gołkowicach Górnych, 33-388 Gołkowice Górne 163 k

 

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

 

Nie

 

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

 

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

 

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miejska Kraków z siedzibą w Krakowie, pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków, NIP: 6761013717, REGON 351554353, reprezentowana przez: Bartłomieja Kocurka – Dyrektora Centrum Młodzieży im. dr. Henryka Jordana, działającego na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta Miasta Krakowa nr 372/2010 z dnia 22.09.2010

II. Adres strony internetowej (URL): Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostka organizacyjna administracji samorządowej

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za

 

przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie https://www.bip.krakow.pl/?bip_id=540

 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Nie https://www.bip.krakow.pl/?bip_id=540

 

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: Elektronicznie

Nie adres

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

w formie pisemnej Adres:

Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana w Krakowie, ul. Krupnicza 38, 31-123 Kraków

 

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: uzupełnić

Numer referencyjny: CM/G/271/3/2019

 

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

 

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

 

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części: Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

 

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

 

 

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac remontowych łazienek pawilonu kolonijnego pn. Centrum Wypoczynku JordaNova w Gołkowicach Górnych, 33-388 Gołkowice Górne 163 k. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) zawiera załącznik nr 4 do siwz. 3.

Warunki wykonania zamówienia zawarte są we wzorze umowy w załączniku nr 3 do siwz 4. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca na wykonane prace remontowe udzielił minimum 24 miesięcznej gwarancji. 5. Oznaczenie wg CPV: 45259000-7 Usługi remontów i konserwacji zakładów 45454100-5 Odnawianie 45442120-8 Roboty malarskie 45431000-7 Kładzenie płytek 7. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia występują: nazwy znaków towarowych, patenty lub pochodzenie należy to traktować jedynie, jako pomoc w opisie przedmiotu zamówienia. W każdym przypadku dopuszczalne są produkty równoważne pod względem konstrukcji, parametrów, przeznaczenia itp. 8. Zamawiający zgodnie z dyspozycją art. 29 ust. 3a ustawy nie wymaga, aby osoba/osoby uczestnicząca/ce w realizacji zamówienia, była/były zatrudniona/e przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974

r. – Kodeks pracy 9. W celu poprawnego oszacowania ceny brutto wykonania przedmiotu zamówienia Zamawiający zaleca skorzystanie z wizji lokalnej

 

II.5) Główny kod CPV: 45259000-7

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

45454100-5

45442120-8

45431000-7

 

 

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT:

Waluta: pln

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

 

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

 

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: miesiącach: lub dniach:

lub

data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2019-12-20

Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia

2019-12-20

 

II.9) Informacje dodatkowe: SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków:

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ

 

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

I. 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: b) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy i art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, 2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia winni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (do oferty należy załączyć odpowiednie pełnomocnictwo) chyba, że w przypadku spółki cywilnej, z umowy tej spółki wynika sposób jej reprezentowania (do stwierdzenia, czego niezbędne będzie załączenie do oferty umowy spółki cywilnej). Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym, jako pełnomocnik pozostałych. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkie podmioty występujące wspólnie. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. II. 1. Do oferty wykonawca winien dołączyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu - załącznik nr 2 do siwz. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu. 2. W przypadku wspólnego ubiegania się przez wykonawców o zamówienie, oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 3. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1. 4. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje Pełnomocnik wraz z ofertą winno być złożone pełnomocnictwo dla tej osoby określające jego zakres. Pełnomocnictwo winno być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. 5. Wszelkie pełnomocnictwa winny być załączone do oferty w formie oryginału lub urzędowo poświadczonego odpisu pełnomocnictwa (notarialnie – art. 96 ustawy z 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2014 poz. 164 z późniejszymi zmianami)).

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

 

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

I. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej: 1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający żąda oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. 2. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie, o którym mowa w ust. 1. 3. Oświadczenie składane jest w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Adres Zamawiającego: Centrum Młodzieży im. dr. Henryka Jordana ul. Krupnicza 38, 31-123 Kraków 4. Wzór oświadczenia wraz z informacją, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, zostanie zamieszczony przez Zamawiającego na stronie internetowej, na której była zamieszona siwz wraz z załącznikami II. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 składane na wezwanie Zamawiającego: 1. Zamawiający, wezwie do złożenia następujących dokumentów: 1) potwierdzających brak podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu: a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; 2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 3. W przypadku wspólnego ubiegania się przez wykonawców o zamówienie, dokumenty wymienione w ust. 1 pkt.

1) składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 4. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w ust. 1 pkt. 1). 5. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy, jeżeli zamawiający posiada aktualne oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352).

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak

Informacja na temat wadium

Przed upływem terminu składania ofert, wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przetargowe, w wysokości: 1 000 zł (jeden tysiąc złotych).

 

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

 

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

 

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

 

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

 

Maksymalna liczba wykonawców Kryteria selekcji wykonawców:

 

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

 

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

 

Informacje dodatkowe:

 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

 

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

 

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

 

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

 

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

 

Czas trwania:

 

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie

Cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia 60,00

Skrócenie terminu wykonania przedmiotu zamówienia 30,00

Okres gwarancji 10,00

 

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

 

Informacje dodatkowe

 

 

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

 

Wstępny harmonogram postępowania:

 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

 

 

Informacje dodatkowe:

 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

 

Informacje dodatkowe:

 

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

 

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania: Czas trwania:

 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

Zamawiający nie dopuszcza zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie określonym we wzorze umowy

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2019-11-05, godzina: 13:00,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

> język polski

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie

 

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

1. ZAMAWIAJĄCY ZGODNIE Z ART. 24AA USTAWY INFORMUJE, ŻE NAJPIERW DOKONA OCENY OFERT, A NASTĘPNIE ZBADA, CZY WYKONAWCA, KTÓREGO OFERTA ZOSTAŁA OCENIONA, JAKO NAJKORZYSTNIEJSZA, NIE PODLEGA WYKLUCZENIU. 2. Przed upływem terminu składania ofert, wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przetargowe, w wysokości: 1 000 zł (jeden tysiąc złotych). 3. Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.

 

Załączniki:

 

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

3. Wzór umowy

4. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia, wraz ze specyfikacją techniczną, wyszczególnieniem robót