BIP MJO - Teatr Bagatela im. Tadeusza Boya-Żeleńskiego

Biuletyn Informacji Publicznej
Teatru Bagatela im. Tadeusza Boya-Żeleńskiego

NIP 675 00 07 280

REGON 000278770

centrala: +48 12 424 52 00

e-mail: info@bagatela.pl


 

 

Zapraszamy na naszą stronę internetową www.bagatela.pl

 

Kierownictwo

Dyrektor

Andrzej Wyrobiec

Zastępca Dyrektora d/s artystycznych

Krzysztof Materna

 

Sekretariat

tel. +48 12 422 18 15

e-mail: dyrekcja@bagatela.pl

 

Zastępca Dyrektora

d/s organizacyjno-technicznych

Włodzimierz Goraj

tel. +48 12 424 52 23

e-mail: w.goraj@bagatela.pl

 

Cele i zakres działania

1. Podstawowym celem działalności Teatru jest tworzenie i upowszechnianie kultury teatralnej, zaspokajanie potrzeb i dążeń kulturalnych publiczności Krakowa i Polski oraz godne reprezentowanie kultury polskiej za granicą.

 

2. Teatr realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

 

1) kształtowanie, prezentację i upowszechnianie humanistycznych wartości kultury narodowej i światowej,

 

2) rozwijanie, kultywowanie oraz upowszechnianie tradycji narodowych i lokalnych oraz ochronę dziedzictwa kulturowego,

 

3) tworzenie warunków dla edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę, a szczególnie udział w przygotowaniu dzieci i młodzieży do odbioru i tworzenia kultury,

 

4) tworzenie warunków sprzyjających twórczości i rozwojowi talentów artystycznych,

 

5) wymianę dorobku artystycznego i myśli twórczej z innymi teatrami w kraju i za granicą,

 

6) współdziałanie z państwowymi i samorządowymi jednostkami organizacyjnymi oraz z organizacjami pozarządowymi, osobami prywatnymi z kraju i z zagranicy,

 

7) rozwój sztuki zarządzania instytucją kultury i przygotowanie kadr kierowniczych.

 

3. Teatr realizuje swoje zadania poprzez wystawianie spektakli teatralnych i widowisk plenerowych, recitali piosenki aktorskiej, organizowanie spotkań autorskich, aktorskich i reżyserskich oraz poprzez inne formy aktywności artystycznej, promocyjnej i upowszechnieniowej, jak produkcja: filmowa, telewizyjna, fonograficzna i multimedialna,

 

4. Dla realizacji swoich zadań Teatr, we własnym zakresie lub w ramach współpracy z innymi instytucjami, organizacjami i podmiotami gospodarczymi krajowymi i zagranicznymi może:

 

1) współdziałać z organizacjami społecznymi działającymi w dziedzinie kultury, a także z ośrodkami naukowymi, fundacjami oraz organizatorami festiwali, kongresów i innych przedsięwzięć,

 

2) realizować transmisje i nagrania radiowe, telewizyjne, fonograficzne, filmowe, video oraz inne formy zapisu i odtwarzania obrazu i dźwięku; dystrybuować, rozpowszechniać i publicznie prezentować utwory filmowe, telewizyjne, oraz wytworzone w innej formie zapisu i odtwarzania obrazu i dźwięku,

 

3) organizować festiwale, przeglądy, kursy, seminaria, warsztaty i wystawy lub w nich uczestniczyć,

 

4) prowadzić działalność wydawniczą,

 

5) prowadzić inne szeroko pojęte formy działalności kulturalnej.

 

5. Działalność Teatru organizowana jest w oparciu o sezony artystyczne, na które ustala się plan repertuarowy.

 

Informacje publiczne, które nie zostały opublikowane w BIP, są udostępniane na wniosek zainteresowanego.  W tym celu należy złożyć pisemny wniosek w Sekretariacie Teatru. Informacja zostanie udostępniona w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku. Szczegółowe zasady udostępniania informacji publicznej oraz zakres podlegający udostępnieniu określone są w ustawie o dostępie do informacji publicznej.