BIP Archiwalny - A_NHBP (data archiwizacji: 2017-01-16, powód archiwizacji: Zgodnie z UCHWAŁĄ NR L/917/16 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 6 lipca 2016 r.)
Ogłoszenia i komunikaty
Dokument archiwalny
Biuletyn Informacji PublicznejNowohuckiej Biblioteki Publicznej w Krakowie   zapraszamy do naszej strony domowej MISJA BIBLIOTEKI: - Rozwijanie i upowszechnianie potrzeb kulturalnych, oświatowych i informacyjnych środowiska. - Rozbudzanie zainteresowań czytelniczych poprzez różne formy pracy z książką.- Zapewnienie młodzieży szerokiej bazy edukacyjnej.- Stwarzanie warunków do zdobywania, poszerzania i utrwalania wiedzy.- Rozwój i umacnianie nawyków czytelniczych wśród dzieci.- Zaspokajanie potrzeb środowiska w zakresie wykształcenia i twórczego rozwoju jednostki oraz kształtowanie osobowości i postaw.- Obsługa biblioteczna osób niepełnosprawnych, chorych i w podeszłym wieku poprzez dostarczanie lektur do domu.- Upowszechnianie czytelnictwa poprzez gromadzenie ze szczególnym uwzględnieniem wszelkich materiałów dotyczących regionu, opracowanie i udostępnianie zbiorów.- Działalność informacyjna w zakresie potrzeb edukacyjnych zwłaszcza dotyczących wiedzy o Nowej Hucie, dokumentująca jej dorobek kulturalny i gospodarczy poprzez tworzenie bibliografii regionalnej „Nowa Huta".- Promowanie dziedzictwa kultury poprzez organizację wystaw ujętych w tematycznych cyklach oraz popularyzujących sylwetki twórców.- Środowiskowa praca z użytkownikiem uwzględniająca ich zainteresowania, potrzeby i gusty poprzez organizację różnorodnych form imprezowych, realizację programów edukacyjno-wychowawczych i ekologicznych. SZCZEGÓŁOWY ZAKRES DZIAŁANIA: Zgodnie ze statutem Nowohuckiej Biblioteki Publicznej do podstawowych zadań biblioteki należy w szczególności :1. Gromadzenie, opracowywanie, ochrona materiałów bibliotecznych, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących regionu.2. Udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie do domu oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych.3. Prowadzenie działalności informacyjno - bibliograficznej, udostępnienie informacji własnych i zewnętrznych.4. Prowadzenie działalności popularyzacyjnej i kulturalno - oświatowej.5. Współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami i towarzystwami w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa.6. Doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej. STRUKTURA ORGANIZACYJNA BIBLIOTEKI: Nowohucka Biblioteka Publiczna obejmuje swoim zasięgiem teren Nowej Huty / dzielnice od XIV- XVIII/ Dzielnica XIV   - Filia nr 10 os. Dywizjonu 303/1Dzielnica XV    - Filia nr 8 os. Bohaterów Września 26,                      - Filia nr 9 os. Tysiąclecia 42Dzielnica XVI   - Filia nr 3 os. Kościuszkowskie 5,                     - Filia nr 7 os. Kalinowe 4Dzielnica XVII  - Filia nr 6 os. Na Stoku 1Dzielnica XVIII - Biblioteka Główna os. Stalowe 12,                      - Filia nr 1 os. Młodości 8,                      - Filia nr 2 os. Teatralne 25,                      - Filia nr 4 os. Zgody. Strukturę Biblioteki stanowią : Biblioteka Główna i 9 wielooddziałowych filii bibliotecznych z oddziałami dla dorosłych, oddziałami dla dzieci i czytelniami.   ZBIORY BIBLIOTECZNE : Zbiory Nowohuckiej Biblioteki Publicznej obejmują : Księgozbiór : 385.957 woluminów Dokumenty elektroniczne : 218 jednostek Dokumnety audiowizualne: 2528 jednostekW tym:Literatura piękna : 38 %Literatura piękna dla dzieci : 26,5 %Literatura popularnonaukowa : 35,5 %Wskaźnik zasobności księgozbioru wynosi 12,2 ; Wskaźnik aktywności księgozbioru wynosi 1,68Dokumenty życia społecznego - w zakresie regionalnym, dotyczącym Nowej Huty gromadzone i udostępniane w Centrum Wiedzy o Regionie (Filia nr 8, os. Bohaterów Września 26) Informacje publiczne nie opublikowane w BIP podlegają udostępnieniu w trybie na wniosek. W tym celu należy złożyć pisemny wniosek w Sekretariacie NhBP. Informacja zostanie udostępniona w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.