BIP Archiwalny - A_KZK (data archiwizacji: 2013-11-07, powód archiwizacji: ZGODNIE Z UCHWAŁĄ NR LXIV/817/09 Rady Miasta Krakowa)
Dokument archiwalny
BIP Krakowskiego Zarządu Komunalnego w Krakowie                                                                                                                              Krakowski Zarząd Komunalny w Krakowie ul. Centralna 53F 31-586 Kraków tel. Centrala: (012) 616-7000 fax:  (012) 616-7138 email: sekretariat@kzk.com.pl http://www.kzk.com.pl   W związku z uchwałą nr XLVIII/594/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 lipca 2008 r., z dniem 1 października 2008 r. następuje reorganizacja Krakowskiego Zarządu Komunalnego w Krakowie. Jednostka otrzymuje nazwę: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie. Zadania Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie reguluje statut  Krakowski Zarząd Komunalny w Krakowie jest miejską jednostką budżetową. Siedzibą i obszarem działania KZK jest miasto Kraków. Działając w oparciu nadany Statut jednostka realizuje zadania zapisane w budżecie miasta Krakowa oraz zadania powierzone i priorytetowe Rad Dzielnic. Do Statutowej działalności KZK należy zarząd infrastrukturą komunalną miasta, a w szczególności: - pełnienie funkcji zarządu dróg, - pełnienie funkcji zarządcy terenów zieleni miejskiej (położonej w pasach drogowych, parków, zieleńców i skwerów), - organizowanie i zarządzanie systemem oczyszczania miasta i gospodarki odpadami, - pełnienie funkcji zarządcy elementów systemu odwodnienia miasta. KZK pełni funkcje inwestorską dla zadań inwestycyjnych w powyższym zakresie, a także realizuje program inwestycyjny Gminy Miejskiej Kraków dotyczący obiektów kubaturowych i sportowo – rekreacyjnych oraz pełnienie funkcji zarządcy dla przedmiotowych obiektów. KZK jest także realizatorem inwestycji w ramach Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych oraz Lokalnych Inicjatyw Mieszkaniowych zgodnie z obowiązującymi procedurami. Ponadto jednostka jest odpowiedzialna za okolicznościową dekoracją miasta Krakowa, prowadzenie i remont szaletów miejskich, utrzymanie i remont pomników, kapliczek i miejsc pamięci narodowej na terenie Gminy Miejskiej Kraków. Przedmiotem pozostałej działalności KZK jest udział w strukturach grupy zabezpieczenia logistycznego Miejskiego Zespołu Reagowania Kryzysowego, zapewnienie utrzymania w gotowości dostatecznej ilości sprzętu, materiałów i zabezpieczeń oraz zapewnienie obsługi magazynu przeciwpowodziowego, a także udział w akcjach prowadzonych w ramach zarządzania kryzysowego i ochrony ludności. Ponadto Krakowski Zarząd Komunalny w 2006 roku, jako pierwsza jednostka miejska w Krakowie, wdrożył międzynarodową normę jakości ISO 9001:2000.       Informacje publiczne nie opublikowane w BIP podlegają udostępnieniu w trybie na wniosek. W tym celu należy złożyć pisemny wniosek w Sekretariacie KZK. Informacja zostanie udostępniona w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku,