BIP MJO - Muzeum Historii Fotografii

Biuletyn Informacji Publicznej

Muzeum Historii Fotografii

im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie

 

 

 

 

Instytucja Kultury Miasta Krakowa

 

 

 

Zapraszamy do naszej strony domowej
www.mhf.krakow.pl

 

 

 

Uwaga!

Biura Muzeum Fotografii w Krakowie znajdują się w gmachu dworca głównego PKP na pl. Jana Nowaka Jeziorańskiego 3, 31-154  Kraków

W związku z remontem Muzeum budynek przy ul. Józefitów 16 jest zamknięty.

 

 

 

 


 

Muzeum Historii Fotografii w Krakowie, jedyna w Polsce  instytucja o tym profilu, powołane zostało w grudniu 1986 roku. Muzeum gromadzi, opracowuje, przechowuje, konserwuje i udostępnia dobra kultury z dziedziny fotografii, historii i techniki oraz sztuki fotograficznej. Prowadzi działalność naukową, oświatową, wystawienniczą i wydawniczą. Obecną siedzibą Muzeum jest, wpisana do rejestru zabytków, willa przy ulicy Józefitów 16.

 

 

 

Misja Muzeum:

Zakres działania Muzeum:

 

Do zakresu działania Muzeum należy gromadzenie i trwała ochrona zbiorów z dziedziny fotografii, techniki i technologii fotograficznej oraz dzieł sztuki współczesnej w szczególności z zakresu percepcji widzenia.

 

1. Muzeum realizuje zadania poprzez:

1) gromadzenie muzealiów i materiałów dokumentacyjnych związanych z fotografią, historią techniki i sztuki fotograficznej oraz światowej kultury fotograficznej ze szczególnym uwzględnieniem polskiego dorobku oraz pamiątek po polskich fotografach;

2) inwentaryzowanie, katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych muzealiów i materiałów dokumentacyjnych;

3) systematyczne uzupełnianie zbiorów nowymi nabytkami pozyskiwanymi w formie depozytów, darowizn lub poprzez zakupy;

4) przechowywanie zgromadzonych zbiorów w warunkach zapewniających im pełne bezpieczeństwo i magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych;

5) zabezpieczanie i konserwacja zgromadzonych muzealiów;

6) udostępnianie zbiorów dla celów naukowych i oświatowych z zakresu działalności Muzeum;

7) organizowanie i prowadzenie badań naukowych w zakresie historii i teorii obrazu, w szczególności fotografii, techniki i sztuki fotograficznej;

8) organizowanie wystaw stałych, czasowych i objazdowych;

9) prowadzenie działalności edukacyjnej;

10) prowadzenie działalności upowszechniającej naukę;

11) publikowanie katalogów, przewodników wystaw, wyników badań oraz wydawnictw popularno-naukowych z zakresu swojej działalności;

12) współpracę z innymi muzeami, placówkami naukowymi i kulturalno-oświatowymi, organizacjami i stowarzyszeniami o pokrewnych celach w kraju i za granicą;

13) prowadzenie działalności konsultacyjnej w zakresie swoich kompetencji;

14) prowadzenie działalności promocyjnej;

15) prowadzenie biblioteki i archiwum;

16) organizowanie przedsięwzięć artystycznych i kulturalnych;

17) organizowanie wystaw i wydarzeń promujących fotografię jako sztukę współczesną.

 

2. Muzeum może realizować swoje cele poprzez współpracę z polskimi i zagranicznymi instytucjami kultury, edukacyjnymi i naukowymi, organami administracji państwowej i samorządowej, organizacjami pozarządowymi, mediami, a także innymi osobami oraz jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej.

 

3. Muzeum gromadzi zbiory z dziedziny fotografii, a w szczególności:

1) fotografie o charakterze dokumentalnym i artystycznym, wykonane na różnych materiałach, w różnych technikach i w różnym okresie;

2) albumy i inne oprawy fotograficzne;

3) pocztówki i inne obiekty wykonane fotograficznie lub na podstawie fotografii;

4) sprzęt fotograficzny i kinematograficzny;

5) wyposażenie pracowni fotograficznych oraz inne przedmioty związane z fotografowaniem i filmowaniem;

6) obiekty stanowiące sztukę współczesną związane z fotografią;

7) materiały dokumentacyjne i archiwalne oraz książki, druki i inne obiekty związane z historią i teorią obrazu, w szczególności fotografii.

 

 

 


Informacje publiczne nie opublikowane w BIP podlegają udostępnieniu w trybie na wniosek. W tym celu należy złożyć pisemny wniosek w Sekretariacie Muzeum. Informacja zostanie udostępniona  w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.