BIP Archiwalny - A_DD7 (data archiwizacji: 2013-11-20, powód archiwizacji: ZGODNIE Z UCHWAŁĄ NR LIX/818/12 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 24 października 2012 r. )
Dokument archiwalny

Prawo

 

Podstawy prawne działania:

 

 • Uchwała Rady Miasta w sprawie nadania statutów jednostkom organizacyjnym pomocy społecznej, dzialającym na terenie Gminy Miejskiej Kraków,


   

 •  Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r. Nr 64 poz. 593 z późn. zm.),


   

 • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.),


   

 • Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.),

   


 • Ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 z późn. zm.),   


   

 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 76 poz. 694 z późn. zm.),


   

 • Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 14 lutego 2005 r. w sprawie placówek opiekuńczo – wychowawczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 37 poz. 331),


   

 • Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19 poz. 177),


   

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071, z późn. zm.),


   

 • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 118 poz. 1112, z późn. zm.).


   

   

   

  STATUT DOMU DZIECKA NR 7 W KRAKOWIE 

  REGULAMIN DOMU DZIECKA NR 7 W KRAKOWIE