BIP MJO - Dom Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Krakowska 55

Jak załatwić sprawę

 

Przyjęcie do Domu Pomocy Społecznej

Wychodząc na przeciw potrzebom ludzi chorych, starszych i nepełnosprawnych, których samodzielna egzystencja w środowisku jest niemozliwa ze względu na pogarszający się stan zdrowia fizycznego i psychicznego - opieka społeczna umożliwia zamieszkanie w Domach Pomocy Społecznej.

Dom Pomocy Społecznej świadczy usługi opiekuńcze, bytowe, rehabilitacyjne, wspomagające i edukacyjne adekwatne do potrzeb i możliwości indywidualnych osób. Dom propaguje takie wartości jak godność, intymność, poczucie bezpieczeństwa uwzględniając przy tym stopień sprawności psychicznej i motorycznej mieszkańców. Priorytetowym celem Domu jest stworzenie bezpiecznej "przystani" dla ludzi cierpiących i odrzuconych, którzy mają prawo do bezpiecznego i godnego życia oraz intymności i niezalezności.

 

 


Dokumenty od wnioskodawcy:

  1. Pisemny wniosek osoby zainteresowanej, członka rodziny lub przedstawiciela prawnego, o udzielenie pomocy w formie umieszczenia w Domu Pomocy Społecznej, złożony w ośrodku pomocy społecznej właściwym dla miejsca zamieszkania,
  2. Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość wnioskodawcy ( do wglądu),
  3. Kserokopia decyzji organu emerytalno-rentowego lub inna decyzja informująca o wysokości świadczeń finansowych,
  4. Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
  5. Oryginały zaświadczeń potwierdzających dochody rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku o skierowanie do DPS ( wzory zaświadczeń dostępne w poszczególnych filiach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej),
  6. Oryginały zaświadczeń lekraskich o stanie zdrowia,
  7. Wyniki badań: OB, mocz, morfologia, HBS, OWA, HCV, RTG klatki piersiowej - lub adnotacja lekarza wystawiającego zaświadczenie "osłuchowo bez zmian"

Skierowanie do Domu Pomocy Społecznej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Józefińska 14


Sprawę załatwia: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie

Adres: ul. Józefińska 14, 30-529 Kraków

Telefon: 12 6165313

E-mail: do@mops.krakow.pl

lub ośrodek pomocy społecznej właściwy dla miejsca zamieszkania 

 


 

 

 Dodatkowe informacje można uzyskać w Dziale Terapeutyczno-Socjalnym naszego Domu

 

               Telefon: 12 4305274 lub  12 4305121 w. 331, 332, 333

                Faks: 12 4306212

                E-mail: sekretariat@dpskrakowska.krakow.pl

                Kierownik: Magdalena Nitoń- Trala

 

 

 

 

Dziennik zmian dokumentu:


2019-07-16 07:23:59
JOANNA RYBAK
 Edycja
2018-01-09 08:28:47
JOANNA RYBAK
 Edycja
2017-04-24 15:19:47
DOROTA KASZOWSKA
 Edycja
2012-08-10 16:29:09
KRYSTYNA FIGA
 Edycja
2012-08-10 16:24:38
KRYSTYNA FIGA
 Edycja
2010-06-16 09:24:10
DOROTA KASZOWSKA
 Edycja
2010-06-16 09:22:14
DOROTA KASZOWSKA
 Edycja
2006-07-31 12:48:58
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ UL. KRAKOWSKA 55
 Edycja
2006-07-31 12:09:55
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ UL. KRAKOWSKA 55
 Edycja
2006-07-31 12:05:03
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ UL. KRAKOWSKA 55
 Edycja