BIP MJO - Dom Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Krakowska 55

 

Dom Pomocy Społecznej z siedzibą przy ul. Krakowskiej 55, 31-066 Kraków, jako administrator danych osobowych na podst. rozporządzenia nr 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej RODO) informuje, że:

1. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji usług świadczonych przez Dom Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Krakowska 55.

2. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, a w szczególnych przypadkach - na podstawie Pani/Pana zgody.

3. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

4. Osoby, których dane osobowe będą przetwarzane w Domu posiadają prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

5. Osoby, których dane będą przetwarzane mają prawo do żądania od Domu Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Krakowska 55:

  • dostępu do swoich danych osobowych;
  • sprostowania Państwa danych osobowych;
  • usunięcia Państwa danych osobowych.

6. Jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych następuje na podstawie Pani/Pana zgody, mają Pani/Pan prawo do cofnięcia w dowolnym momencie tej zgody.

 

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:

Inspektor Ochrony Danych, ul. Krakowska 55, 31-066 Kraków lub iodo@dpskrakowska.krakow.pl

 

Niniejsza informacja ma charakter ogólny. Szczegółowa informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących w związku z tym praw, stanowiąca realizację obowiązku informacyjnego administratora zostanie Państwu przekazana każdorazowo w związku z załatwieniem konkretnej sprawy.