BIP MJO - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Ogólna klauzula informacyjna


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą przy ul. Józefińskiej 14, 30-529 Kraków, jako administrator Państwa danych osobowych na podst. art. 13 rozporządzenia nr 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej RODO) informuje, że:

1. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji usług świadczonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie.

2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, a w szczególnych przypadkach - na podstawie Państwa zgody albo w związku z wykonywaniem umowy, której Państwo jesteście stroną.

3. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

4. W zakresie przetwarzania Państwa danych osobowych mają Państwo prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

5. Mają Państwo prawo do żądania od Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie:

  • dostępu do swoich danych osobowych (na zasadach określonych w art. 15 RODO);
  • sprostowania Państwa danych osobowych (na zasadach określonych w art. 16 RODO);
  • usunięcia Państwa danych osobowych (na zasadach określonych w art. 17 RODO).

6. Jeżeli przetwarzanie Państwa danych osobowych następuje na podstawie Państwa zgody, mają Państwa prawo do cofnięcia w dowolnym momencie tej zgody. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego Ośrodek dokonywał na podstawie złożonej prze Państwa zgody, do momentu jej wycofania.

7. Konsekwencją niepodania przez Państwa danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia przez Ośrodek usługi, o którą się Państwo staracie.

 

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:

Inspektor Ochrony Danych, ul. Józefińska 14, 30-529 Kraków lub iod@mops.krakow.pl

 

Niniejsza informacja ma charakter ogólny. Szczegółowa informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących Państwu w związku z tym praw, stanowiąca realizację obowiązku informacyjnego administratora, o którym mowa w art. 13 RODO, zostanie Państwu przekazana każdorazowo w związku z załatwieniem konkretnej sprawy. 

 

 

 

Klauzula informacyjna dot. monitoringu wizyjnego, którego administratorem jest MOPS w Krakowie (dotyczy fragmentu ulic Józefińskiej i Węgierskiej)

 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą przy ul. Józefińskiej 14, 30-529 Kraków, jako administrator Pani/Pana danych osobowych na podst. art. 13 rozporządzenia nr 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej RODO) informuje, że:

 

1. Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku będą przetwarzane w celu ochrony mienia oraz ustalania ewentualnych sprawców czynów zabronionych, zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników obiektu, ze szczególnym uwzględnieniem pracowników.

2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podst. art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w związku z art. 222 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.

3. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione następującym kategoriom odbiorców danych: podmioty świadczące asystę techniczną systemu monitoringu. 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 14 dni.

5. W zakresie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

6. Ma Pani/Pan prawo do żądania od Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie  dostępu do swoich danych osobowych (na zasadach określonych w  art. 15 RODO).

7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegały profilowaniu.

 

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:

Inspektor Ochrony Danych, ul. Józefińska 14, 30-529 Kraków lub iod@mops.krakow.pl.