BIP Archiwalny - A_CKU (data archiwizacji: 2019-10-10, powód archiwizacji: ZGODNIE Z UCHWAŁĄ NR XXI/411/19 Rady Miasta Krakowa)
Dokument archiwalny

Biuletyn Informacji Publicznej

Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Jana Matejki

W Krakowie

zapraszamy do serwisu domowego

Logo Centrum Kształcenia Ustawicznego - Kraków 

 

Centrum Kształci w formach szkolnych i pozaszkolnych ludzi dorosłych.

W skład Centrum wchodzą :

 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

 

 •  V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH  dla absolwentów 8 - letniej szkoły podstawowej lub gimnazjum

 

 •   liceum ogólnokształcące, którego ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego

 

SZKOŁY ZAWODOWE

 

 Ponadpodstawowa Szkoła Policealna dla Dorosłych nr.10 w Krakowie

 

szkoła policealna dla absolwentów posiadających wykształcenie średnie , umożliwiająca uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

 

po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie

 

2 – letnia szkoła policealna na podbudowie szkoły średniej w zawodach:

 

 • technik informatyk
 • technik administracji
 • technik rachunkowości
 • technik turystyki wiejskiej
 • technik ochrony fizycznej osób i mienia

 

1,5 – roczna szkoła policealna na podbudowie szkoły średniej w zawodzie:

 • technik bezpieczeństwa i higieny pracy

1 – roczna szkoła policealna na podbudowie szkoły średniej w zawodzie florysta

 

Kwalifikacyjnych kursy zawodowe:

 

 • Technik organizacji reklamy (2 kwalifikacje)
 • Technik żywienia i usług gastronomicznych (2 kwalifikacje)
 • Technik logistyk (3 kwalifikacje)
 • Technik rachunkowości (2 kwalifikacje)
 • Technik handlowiec (2 kwalifikacje)
 • Kucharz (1 kwalifikacja)
 • Florysta (1 kwalifikacja)
 • Sprzedawca (1 kwalifikacja)
 • Krawiec (1 kwalifikacja)

 

 
* Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego

* Centrum Edukacji Niestacjonarnej – Kształcenie na odległość

* Ośrodek Kariery Zawodowej 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacje publiczne nie opublikowane w BIP podlegają udostepnieniu w trybie na wniosek. W tym celu należy złozyć pisemny wniosek w sekretariacie szkoły.  Informacja publiczna może być udostępniana zarówno w formie pisemnej jak i ustnej.  Udostępnienie  nastąpi bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.