BIP Archiwalny - A_ZSZ1 (data archiwizacji: 2018-09-04, powód archiwizacji: Zgodnie z uchwałą nr XCIX/2581/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 kwietnia 2018 r.)
Dokument archiwalny

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Zespołu Szkół Zawodowych nr 1

im. ks. kard. Adama Stefana Sapiehy

w Krakowie

 


 

Zapraszamy również do naszego serwisu domowego 

 

 

Szczegółowy zakres działania:

Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności:

- umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności,

- wspomaga rodzinę w spełnianiu jej roli wychowawczej,

- sprawuje opiekę nad uczniami wymagającymi zindywidualizowanego procesu kształcenia oraz nad uczniami szczególnie uzdolnionymi,

- umożliwia osobom dorosłym uzupełnienie wykształcenia,

- w miarę możliwości opiekuje się uczniami będącymi w trudnej sytuacji materialnej.

Program wychowawczy szkoły uchwala Rada pedagogiczna po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego.

Program profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska uchwala Rada Pedagogiczna po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego.

Zadania wynikające z ustawy o systemie oświaty oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych, Szkoła realizuje przez:

1) prowadzenie zajęć edukacyjnych zgodnie z obowiązującymi planami nauczania,

2) organizowanie uroczystości o charakterze patriotycznym, związanych z rocznicami wielkich wydarzeń historycznych oraz świąt państwowych,

3) organizowanie lekcji religii stosownie do deklaracji wyznaniowych uczniów i ich rodziców,

4) sprawowanie opieki pedagogicznej i psychologicznej zgodnie z odrębnymi przepisami,

5) organizowanie nauczania indywidualnego zgodnie z odrębnymi przepisami,

6) udział uczniów w kołach zainteresowań oraz pracach w organizacjach i stowarzyszeniach działających na terenie szkoły,

7) organizowanie indywidualnego toku nauczania zgodnie z odrębnymi przepisami.

W Szkole zorganizowany jest wewnątrzszkolny system doradztwa dotyczący wyboru kierunków kształcenia oraz planowania kariery zawodowej uczniów.

Zadania opiekuńcze Szkoła realizuje zgodnie z rocznym planem pracy przy uwzględnieniu obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny.

Uczniom, którzy z przyczyn rodzinnych lub losowych wymagają stałej lub doraźnej pomocy materialnej, Szkoła udziela pomocy w miarę posiadanych środków.

Szkoła współpracuje z poradniami psychologiczno - pedagogicznymi oraz innymi poradniami specjalistycznymi świadczącymi pomoc uczniom i ich rodzicom.Informacje publiczne nie opublikowane w BIP podlegają udostępnieniu w trybie na wniosek. W tym celu należy złożyć pisemny wniosek w Sekretariacie Szkoły. Informacja zostanie udostępniona w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.