BIP MJO - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2

OFERTA JEDNOSTKI

     Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna jest placówką świadczącą usługi w rejonie Krowodrzy – dzielnice IV-VII. Pomocy udzielamy uczniom, ich rodzicom, nauczycielom szkół i placówek z rejonu działania poradni. W przypadku dzieci nieuczęszczających do przedszkola, szkoły z pomocy naszej poradni mogą korzystać dzieci zamieszkałe w rejonie Krowodrzy.

     Pomoc udzielana klientom jest dobrowolna i nieodpłatna, realizowana z pełnym poszanowaniem praw dziecka i jego rodziców/prawnych opiekunów. Klientom niepełnoletnim pomocy udzielamy na pisemny wniosek rodzica/prawnego opiekuna. Uczeń pełnoletni ma prawo samodzielnie wnioskować o objęcie opieką poradni. Poradnia wydaje opinię na pisemny wniosek rodzica dziecka albo pełnoletniego ucznia, którego dotyczy opinia.

     Zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych:

„Publiczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym publiczne poradnie specjalistyczne, zwane dalej „poradniami”, udzielają dzieciom, od momentu urodzenia, i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, udzielają rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej z wychowywaniem i kształceniem dzieci i młodzieży, a także wspomagają przedszkola, szkoły i placówki w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

Zadania swoje poradnia realizuje poprzez prowadzenie: indywidualnych lub grupowych zajęć terapeutycznych dla dzieci i młodzieży, konsultacji i terapii rodzinnej, grup wsparcia, mediacji, interwencji kryzysowej, warsztatów, porad i konsultacji, wykładów i prelekcji, działalności informacyjno-szkoleniowej.

Aktualne informacje na stronie internetowej poradni: www.poradnia2krakow

 

 

KADRA JEDNOSTKI 

Kadra jednostki to nauczyciele - specjaliści: psycholodzy, pedagodzy, logopedzi, doradcy zawodowi. Pracownicy posiadają dodatkowe kwalifikacje: psychoterapeuty, terapeuty pedagogicznego, terapeuty rodzinnego, socjoterapeuty, uprawnienia do prowadzenia terapii biofeedback, uprawnienia do prowadzenia terapii SI, uprawnienia do prowadzenia coachingu.
Zaangażowanie pracowników w różnorodne formy samodoskonalenia zawodowego przynosi wymierne korzyści dla Poradni w postaci poszerzenia i pogłębienia określonych kierunków specjalizacji ( praca z trudnymi zachowaniami, socjoterapia, praca z uzależnieniami, Zespół ADHD, praca z małym dzieckiem, Zespół Aspergera ).

 

POMOC PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA

Pomoc psychologiczno - pedagogiczna i specjalistyczna polega na:

1. Diagnozowaniu psychologicznym i pedagogicznym dzieci i młodzieży.

2. Rozpoznawaniu potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb ucznia.

3. Rozpoznawaniu przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych.

4. Wspieraniu ucznia z wybitnymi uzdolnieniami.

5. Organizowaniu różnych form pomocy psychologiczno - pedagogicznej.

6. Podejmowaniu działań profilaktyczno - wychowawczych wynikających z programu wychowawczego szkoły i wspieraniu nauczycieli w tym zakresie.

7. Wspieraniu uczniów metodami aktywnymi w dokonywaniu wyboru kierunku dalszego kształcenia, zawodu i planowaniu kariery zawodowej oraz udzielaniu informacji w tym zakresie.

8. Wspieraniu nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne ucznia.

9. Udzielaniu nauczycielom pomocy w dostosowaniu wymagań edukacyjnych, wynikających z realizowanych przez nich programów nauczania do możliwości psychofizycznych ucznia.

10. Wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.

11. Umożliwianiu rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli.

12. Podejmowaniu działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.

13. Wielospecjalistycznej diagnozie i terapii nasilonych zaburzeń u dzieci i młodzieży ze specyficznymi problemami w uczeniu się o typie dysleksji, dysgrafii, dysortografii, dyskalkulii.

14. Wczesnej interwencji i wspomaganiu rozwoju dziecka w wieku od urodzenia do czasu podjęcia nauki szkolnej.

15. Udzielaniu pomocy dzieciom i młodzieży niepełnosprawnym lub z dysfunkcjami rozwojowymi oraz ich rodzicom.

16. Udzielaniu pomocy młodzieży w rozwiązywaniu problemów okresu dojrzewania.

17. Profilaktyce problemowej, w tym profilaktyce uzależnień dzieci i młodzieży.

18. Wspomaganiu wychowawczej funkcji rodziny.

 

 

 ZESPÓŁ ORZEKAJĄCY

W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 2 działa zespół orzekający. Zespół wydaje orzeczenia i opinie:

 • Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, z uwagi na:
  - niepełnosprawność intelektualną
  - niepełnosprawność ruchową w tym afazja
  - niedowidzenie
  - niedosłyszenie
  - autyzm w tym Zespół Aspergera
  - zagrożenie niedostosowaniem społecznym
  - niedostosowanie społeczne

 • Orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania dla dzieci i młodzieży. których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola oraz szkoły,
 • Orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dla dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej,
 • Orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży upośledzonej umysłowo w stopniu głębokim,
 • Opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.

 

OPIEKA MEDYCZNA

Udział dwóch lekarzy psychiatrów oraz otolaryngologa w posiedzeniach Zespołu Orzekającego.

 

WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI KRAJOWYMI I ZAGRANICZNYMI

 

ZAKRES WSPÓŁPRACY PPP2 Z INSTYTUCJAMI

 

Współpraca z poradniami

 

PPP z Dolnego Kubina na Słowacji

PPP z Wilna na Litwie

podjęcie współpracy z PPP z Dolnego Kubina na Słowacji oraz z Wilna na Litwie – wymiana doświadczeń

Współpraca z innymi placówkami (lecznicze, rehabilitacyjne, stowarzyszenia i organizacje na rzecz dziecka i rodziny)

Stowarzyszenie rodziców dzieci z ZA „Jestem
z ZA”

konsultacje w sprawach podopiecznych

 

 

Prowadzenie grupy wsparcia dla rodziców dzieci z ZA, stworzenie ogrodu sensorycznego na terenie Poradni, wspólne tworzenie materiałów merytorycznych (ulotki), uczestnictwo dzieci z ZA warsztatach naukowych na PK

Współpraca z instytucjami pomocowymi

(MOPS, Sądownictwo – kuratorzy, RODK, Policja, Straż Miejska)

Działania międzyinstytucjonalnego zespołu zadaniowego (od 2012 roku)

 

konsultacje w sprawach podopiecznych,  opracowywanie i realizacja wspólnych strategii działań: wypracowanie procedur postępowania i pracy terapeutycznej
z uczniem zagrożonym niedostosowaniem społecznym; opracowywanie i realizacja projektów: zajęcia warsztatowe dla uczniów kl. VI SP nt. „Chłopcy wobec zmian”, prowadzenie przez pracowników PPP2   „Grupy wsparcia dla ofiar przemocy domowej” (osoby kierowane przez MOPS); praca w grupach roboczych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie; wspólna organizacja  2 konferencji dotyczących problematyki ucznia zagrożonego niedostosowaniem społecznym

 

Współpraca z innymi Urzędami (Urząd Marszałkowski, Wojewódzki Urząd Pracy)

 

Urząd Marszałkowski: realizacja wspólnego projektu: Festiwal Zawodów
w Małopolsce (4 edycje)
,

Wojewódzki Urząd Pracy: czynne uczestnictwo w pracach grupy zadaniowej” Doradztwo zawodowe” Małopolskiego Partnerstwa na rzecz Kształcenia Ustawicznego

Współpraca z placówkami doskonalenia zawodowego

Krakowski Instytut Rozwoju Edukacji

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

KIRE -wsparcie w organizacji 2 konferencji dotyczących ucznia zagrożonego niedostosowaniem społecznym, praktyki dla nauczycieli realizujących różne formy doskonalenia w KIRE

ODN - uczestnictwo w pracach komisji konkursowej oceniającej projekty nauczycieli
w zakresie nowatorskich rozwiązań metodycznych o tematyce przyrodniczej.

Współpraca z uczelniami wyższymi (Uniwersytet Pedagogiczny, Uniwersytet Jagielloński, Akademia Krakowska, Politechnika Krakowska, Akademia Ignatianum, AWF)

praktyki studenckie, staże studenckie, wolontariat w PPP2, zajęcia dla studentów na uczelni,
PK - wsparcie merytoryczne w inicjatywie: Krakowska Szkoła Doradztwa Zawodowego, wsparcie merytoryczne
w projekcie: Festiwal Zawodów
w Małopolsce

Akademia Krakowskawspólna organizacja 2 konferencji nt. ucznia zagrożonego niedostosowaniem społecznym„Przemoc – prawda i mity” (2013), „Skrojeni nie na miarę” (2016);

UJ – współpraca z Instytutem Pedagogiki nad adaptacją testu Aschenbacha, uczestnictwo pracowników poradni w seminarium dotyczącym wspomagania pracy szkół/przedszkoli (2015)

UP – współorganizacja konferencji „Współpraca w szkole, jak organizować pracę zespołową nauczycieli
i uczniów”(2015)

Ośrodek Rozwoju Edukacji

Wystąpienia na ogólnopolskich konferencjach dotyczące krakowskiego modelu wspomagania szkół i przedszkoli (Falenty – 2015, Paprotnia -2016).

Przygotowanie 2 tekstów dotyczących wspomagania:

„Perspektywa Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w procesie wdrażania nowej formuły wspomagania rozwoju szkół”(2015)

” Organizacja wspomagania pracy szkół
i przedszkoli w Gminie Miejskiej Kraków”(2016)

 

BAZA JEDNOSTKI

Poradnia mieści się w budynku wolnostojącym, jednokondygnacyjnym, otoczonym terenem zielonym. Część terenu otaczającego budynek została wykorzystana na ogród sensoryczny. W części zajmowanej przez Poradnię znajduje się:

- 16 gabinetów specjalistycznych (psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne, gabinet biofeedback)

- 2 sale do zajęć grupowych

- pomieszczenia administracyjne.

 

Dyrektor:
Elwira Zadęcka - psycholog

Dane teleadresowe

ul.Siewna 23d

31-231 Kraków

tel.12.4156968

e-mail: poradnia2krakow@op.pl

www.poradnia2krakow.pl

 

Dojazd:

Nasza poradnia mieści się w dzielnicy IV (Biały Prądnik), przy ul. Siewnej 23d, w głębi osiedla, w wolno stojącym budynku z ogrodem.

Samochody najlepiej parkować przy supermarkecie Auchan.

Można również dojechać autobusem linii 137, 164,169, 267, 287 (wysiadamy przy supermarkecie Auchan ).

Mapa