BIP MJO - Dom Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta

OGÓLNA INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

 

Dom Pomocy im. św. Brata Alberta ul. Nowaczyńskiego 1, Kraków (30-336), reprezentowany przez Dyrektora - jako Administrator Państwa danych osobowych na podstawie art. 13 Rozporządzenia nr 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej RODO) informuje, że:

 

1. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji usług świadczonych przez Dom Pomocy im. św. Brata Alberta ul. Nowaczyńskiego 1 w Krakowie.

2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, a w szczególnych przypadkach - na podstawie Państwa zgody albo w związku z wykonywaniem umowy, której Państwo jesteście stroną.

3. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

4. W zakresie przetwarzania Państwa danych osobowych mają Państwo prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

5. Mają Państwo prawo do żądania od Domu Pomocy im. św. Brata Alberta ul. Nowaczyńskiego 1 w Krakowie

     5.1. dostępu do swoich danych osobowych (na zasadach określonych w art. 15 RODO);

     5.2. sprostowania Państwa danych osobowych (na zasadach określonych w art. 16 RODO);

     5.3. usunięcia Państwa danych osobowych (na zasadach określonych w art. 17 RODO).

6. Jeżeli przetwarzanie Państwa danych osobowych następuje na podstawie Państwa zgody, mają Państwa prawo do cofnięcia w dowolnym momencie tej zgody. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego Ośrodek dokonywał na podstawie złożonej prze Państwa zgody, do momentu jej wycofania.

7. Konsekwencją niepodania przez Państwa danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia przez Dom Pomocy Społecznej usługi, o którą się Państwo staracie.

 

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:

Małgorzata Haber

e-mail: iod@dpsnowaczynskiego.pl

numer telefonu: 12 25 54 161

 

Niniejsza informacja ma charakter ogólny. Szczegółowa informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących Państwu w związku z tym praw, stanowiąca realizację obowiązku informacyjnego administratora, o którym mowa w art. 13 RODO, zostanie Państwu przekazana każdorazowo w związku z załatwieniem konkretnej sprawy.

 

 

 

Poniżej zamieszcza się szczegółową klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych opiekuna prawnego/członka rodziny mieszkańca DPS:

Informacja Administratora o przetwarzaniu danych osobowych opiekuna prawnego/członka rodziny mieszkańca DPS.