BIP MJO - Młodzieżowy Dom Kultury Fort 49 „Krzesławice” w Krakowie

Na tej stronie prezentujemy informacje dot. kierownictwa naszej placówki

Dyrektor MDK Fort 49 „Krzesławice” w Krakowie - mgr Franciszek Dziadoń

Zastępca Dyrektora - mgr Barbara Wolak

Sekretariat - Waleria Kopeć, Grażyna Uchto


 REGULAMIN ORGANIZACYJNY

Młodzieżowego Domu Kultury Fort 49 „Krzesławice” w Krakowie

 

I. Postanowienia ogólne:

1. Młodzieżowy Dom Kultury Fort 49 „Krzesławice” w Krakowie zwany dalej MDK jest placówką oświatową   działającą w systemie oświaty zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2016r. (z późniejszymi zmianami).

2. Siedzibą MDK jest miasto Kraków, zabytkowy Fort 49 „Krzesławice” , os. Na Stoku 27 b.

3. Podstawą prawną działania MDK jest Statut Młodzieżowego Domu Kultury uchwalony przez Radę Pedagogiczną MDK w dniu 24 czerwca 2005r.

4. MDK jest jednostką budżetową i prowadzi gospodarkę finansową w oparciu o obowiązujące przepisy prawa budżetowego.

5. Organem prowadzącym MDK jest miasto na prawach powiatu.


II. Struktura organizacyjna.

Organizację MDK przedstawia schemat struktury organizacyjnej stanowiący załącznik do Regulaminu.

 

III. Zarządzanie MDK

1. Kadrę kierowniczą MDK stanowią:

● dyrektor MDK

● wicedyrektor MDK

● główny księgowy MDK

● sekretarz MDK

    Za zgodą Organu prowadzącego modą być utworzone w MDK inne stanowiska kierownicze.

2. Obowiązki dyrektora określa Ustawa o Systemie Oświaty z dn. 14 grudnia 2016r. – Art. 68

3. Członkowie kadry kierowniczej podlegają bezpośrednio dyrektorowi MDK.

4. Wicedyrektor kieruje pracą poszczególnych działów MDK i wykonuje w imieniu dyrektora inne obowiązki zlecone przez dyrektora MDK.

    Podział kompetencji między członkami kadry kierowniczej zawiera Statut MDK , a szczegółowe zakresy czynności określa na piśmie dyrektor MDK.

5. Główny księgowy MDK odpowiada za prawidłową gospodarkę finansową jednostki i w związku z tym ma obowiązek:

a) prowadzenia rachunkowości i gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami,

b) dokonywania kontroli wewnętrznej,

c) organizowania i nadzorowania pracy podległych mu pracowników pionu finansowo-księgowego,

    Szczegółowy zakres obowiązków głównego księgowego określa na piśmie dyrektor MDK.

6. Sekretarz MDK:

a) prowadzi obsługę sekretariatu

b) wykonuje czynności kasjera

c) prowadzi ewidencję uczestników

d) przeprowadza inwentaryzację majątku MDK

e) odpowiada za pracę podległego mu personelu obsługi

    Szczegółowy zakres obowiązków sekretarza MDK określa na piśmie dyrektor MDK.


IV. Zakres obowiązków pracowników MDK.


1. Szczegółowy zakres obowiązków nauczycieli określa Statut MDK.

2. Pion finansowo - księgowy MDK stanowią:

a) referent ds. ekonomicznych, który prowadzi obsługę wynagrodzeń wszystkich pracowników MDK i związaną z nią dokumentację i sprawozdawczość

b) sekretarz MDK, który wykonuje obowiązki kasjera

3. Pion administracji ogólnej stanowią:

a) sekretarz MDK, który zapewnia obsługę kancelaryjno - biurową , i prowadzi dokumentację MDK,

b) specjalista ds. kadrowych i gospodarczych, który prowadzi całość spraw kadrowych, teki akt osobowych oraz sprawy gospodarcze MDK

4. Personel obsługi MDK stanowią:

a) portier, który zapewnia ochronę budynku i mienia MDK w czasie godzin jego pracy, oraz bezpieczeństwo pracy MDK

b) dozorcy nocni, którzy sprawują ochronę budynku i mienia MDK poza godzinami pracy MDK oraz wykonują czynności porządkowe

c) woźna , która doręcza pocztę , oraz wykonują czynności porządkowe

d) konserwatorzy, którzy wykonują bieżące naprawy , oraz konserwacje urządzeń, budynku i sprzętu MDK

e) sprzątające, które wykonują prace związane z utrzymaniem porządku, higieny i estetyki pomieszczeń MDK.

    Pracownicy obsługi podlegają sekretarzowi MDK, a szczegółowe zakresy ich obowiązków określa na piśmie dyrektor MDK.

5. Za zgodą organu prowadzącego mogą być tworzone zgodnie z potrzebami MDK inne stanowiska pracy, dla których szczegółowe zakresy czynności opracowuje dyrektor MDK.


V. Zastępstwa w czasie nieobecności w pracy.


1. Podczas nieobecności dyrektora, jego kompetencje i obowiązki pełni wicedyrektor.

2. Zastępstwo podczas nieobecności wicedyrektora wyznacza dyrektor MDK z grona instruktorów MDK.

3. Główną księgową w okresie jej nieobecności zastępuje referent ds. ekonomicznych.

4. Zastępstwo za referenta ds. ekonomicznych pełni Główna Księgowa.

5. W pełnieniu obowiązków specjalisty ds. kadrowych i gospodarczych zastępuje sekretarz MDK.

6. W pełnieniu obowiązków sekretarza zastępuje go specjalista ds. kadrowych i gospodarczych.

7. Zastępstwo za nieobecnych pracowników obsługi wyznacza sekretarz MDK.

 

Kraków, dnia 27.11.2017 r.

Dyrektor MDK

Franciszek Dziadoń